รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี พ.ศ.๒๕๕๔

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๑)
ที่ชื่อฉายานามสกุลอายุพรรษาเลขที่ชั้น
๑. พระสุรัตนพร สทฺธาธิโก แก้วนรินทร์ ๒๙ ๑๖๑ ป.๑-๒
๒. พระอภิชัย จนฺทสาโร ลาพันธ์ ๓๓ ๑๖๒ ป.๑-๒
๓. พระสิทธิโชค สิริวณฺโณ อินทร์พิบูลย์ ๒๓ ๑๖๓ ป.๑-๒
๔. พระสมาน ขนฺติธมฺโม คำดวงศรี ๓๗ ๑๖๔ ป.๑-๒
๕. พระกิตติ กิตฺติโสภโณ ประชากลาง ๓๖ ๑๖๕ ป.๑-๒
๖. พระสมเจตน์ สมจิตฺโต อินทร์พิบูลย์ ๒๑ ๑๖๖ ป.๑-๒
๗. พระภูวนัย ภทฺทจารี อสิพงษ์ ๒๒ ๑๖๗ ป.๑-๒
๘. พระปรีชา ชยวุฑฺโฒ จงวงค์ ๒๖ ๑๖๘ ป.๑-๒
๙. พระบารัน อนาลโย วงศ์ศรีชา ๓๒ ๑๖๙ ป.๑-๒
๑๐. พระศรายุทธ สุทฺธิญาโณ พันธ์เจริญ ๒๒ ๑๗๐ ป.๑-๒
๑๑. สามเณรสุเกือน ขันท์ ๒๑ ๑๗๑ ป.๑-๒
๑๒. สามเณรวุฒิไกร แจ่มพันธ์ ๑๙ ๑๗๒ ป.๑-๒
๑๓. สามเณรครรชิต มะตูม ๑๖ ๑๗๓ ป.๑-๒
๑๔. สามเณรประสิทธิ์ แสนซุ้ง ๑๖ ๑๗๔ ป.๑-๒
๑๕. สามเณรธีรจักร สุวรรณราช ๑๖ ๑๗๕ ป.๑-๒
๑๖. สามเณรพงศธร พุทธา ๑๕ ๑๗๖ ป.๑-๒
๑๗. สามเณรศตวรรษ หาญธงชัย ๑๕ ๑๗๗ ป.๑-๒
๑๘. สามเณรสุทัศน์ ชาวด่านซ้าย ๑๕ ๑๗๘ ป.๑-๒
๑๙. สามเณรปรีชา จำปาทอง ๑๕ ๑๗๙ ป.๑-๒
๒๐. สามเณรศักดิ์สิทธิ์ มอญไธสง ๑๕ ๑๘๐ ป.๑-๒
๒๑. สามเณรอรงค์กต พงษ์พันธ์ ๑๕ ๑๘๑ ป.๑-๒
๒๒. สามเณรมนตรี ต้นทอง ๑๔ ๑๘๒ ป.๑-๒
๒๓. สามเณรณัฐวัสส์ จันทร์ประเสริฐ ๑๔ ๑๘๓ ป.๑-๒
๒๔. สามเณรสุขสันต์ สรรพบุญ ๑๔ ๑๘๔ ป.๑-๒
๒๕. สามเณรรุ่งชัย เพียรเสร็จ ๑๔ ๑๘๕ ป.๑-๒
๒๖. สามเณรวันมงคล ดีเลิศ ๑๔ ๑๘๖ ป.๑-๒
๒๗. สามเณรอนุวัฒพล จัตุกูล ๑๔ ๑๘๗ ป.๑-๒
๒๘. สามเณรสมชาย เข็มมี ๑๔ ๑๘๘ ป.๑-๒
๒๙. สามเณรวันเฉลิม ใหหลำ ๑๔ ๑๘๙ ป.๑-๒
๓๐. สามเณรปฐม ระดมบุญ ๑๔ ๑๙๐ ป.๑-๒
๓๑. สามเณรวีรยุทธ บุตรราช ๑๔ ๑๙๑ ป.๑-๒
๓๒. สามเณรธนวัฒน์ กิ่วไธสง ๑๓ ๑๙๒ ป.๑-๒
๓๓. สามเณรสุรัตน์ บุตรเกื้อ ๑๓ ๑๙๓ ป.๑-๒
๓๔. พระสุริยา ฐานิสฺสโร กิ่งสุวรรณ ๒๕ ๑๑๐ ป.ธ.๓
๓๕. พระสดใส ภทฺทธมฺโม จันทรัตน์ ๓๗ ๑๑๑ ป.ธ.๓
๓๖. สามเณรนราวิชญ์ สีดำดี ๒๐ ๑๑๒ ป.ธ.๓
๓๗. สามเณรรัฐพล มีบุญ ๒๐ ๑๑๓ ป.ธ.๓
๓๘. สามเณรปรีดา โทชัย ๑๘ ๑๑๔ ป.ธ.๓
๓๙. สามเณรสี พรมภักดิ์ ๑๘ ๑๑๕ ป.ธ.๓
๔๐. สามเณรธีระวัฒน์ ลูมา ๑๗ ๑๑๖ ป.ธ.๓
๔๑. สามเณรอนุวัฒน์ หล้าลุน ๑๗ ๑๑๗ ป.ธ.๓
๔๒. สามเณรสุรัตน์ สุขเพ็ง ๑๗ ๑๑๘ ป.ธ.๓
๔๓. สามเณรอนุรักษ์ เสาเวียง ๑๕ ๑๑๙ ป.ธ.๓
๔๔. สามเณรบอย เข็มมี ๑๕ ๑๒๐ ป.ธ.๓
๔๕. สามเณรพิสิษฐ์ ประทุมมา ๑๕ ๑๒๑ ป.ธ.๓
๔๖. สามเณรสกุลรัตน์ เข็มมา ๑๕ ๑๒๒ ป.ธ.๓
๔๗. สามเณรอดิเทพ อึ่งสูงเนิน ๑๕ ๑๒๓ ป.ธ.๓
๔๘. พระมหาจิรศักดิ์ กิตฺติสาโร เกิดสุภาพ ๓๒ ๑๐ ๑๑๔ ป.ธ.๔
๔๙. พระมหาสุวรรณ ฐิตวํโส โคตรทารินทร์ ๒๕ ๑๑๕ ป.ธ.๔
๕๐. สามเณรสุรศักดิ์ การะเกต ๑๙ ๑๑๖ ป.ธ.๔
๕๑. สามเณรนัฐพงษ์ วรรณา ๑๘ ๑๑๗ ป.ธ.๔
๕๒. สามเณรบัญชา ดำหงษ์ ๑๗ ๑๑๘ ป.ธ.๔
๕๓. สามเณรจตุภูมิ แสนคำ ๑๗ ๑๑๙ ป.ธ.๔
๕๔. สามเณรวีระศักดิ์ อินทริง ๑๗ ๑๒๐ ป.ธ.๔
๕๕. สามเณรสัมพันธ์ สมบูรณ์ ๑๗ ๑๒๑ ป.ธ.๔
๕๖. สามเณรธีรศักดิ์ ทุมาสิงห์ ๑๗ ๑๒๒ ป.ธ.๔
๕๗. สามเณรอำนาจ มั่นจิตร ๑๖ ๑๒๓ ป.ธ.๔
๕๘. สามเณรรุ่งอรุณ หอมนาม ๑๖ ๑๒๔ ป.ธ.๔
๕๙. สามเณรบัณฑิต อินทริง ๑๖ ๑๒๕ ป.ธ.๔
๖๐. สามเณรสุริยา ชาชิโย ๑๕ ๑๒๖ ป.ธ.๔
๖๑. สามเณรภาณุพงษ์ เสนาะพงษ์ ๑๕ ๑๒๗ ป.ธ.๔
๖๒. พระมหาเติมศักดิ์ ยโสธโร ไชยนต์ ๒๕ ๕๑ ป.ธ.๕
๖๓. สามเณรดนัย มีบุญ ๑๘ ๕๒ ป.ธ.๕
๖๔. สามเณรทศพร พรมดอนกลอย ๑๖ ๕๓ ป.ธ.๕
๖๕. พระมหาอำนวย โชติปญฺโญ ตากิ่มนอก ๓๘ ๑๑ ๗๔ ป.ธ.๖
๖๖. พระมหาทองลักษ์ เตชสีโล ขยันวงษ์ ๒๙ ๗๕ ป.ธ.๖
๖๗. พระมหาบุญรอด ฐิติโก อุททา ๒๙ ๗๖ ป.ธ.๖
๖๘. พระมหาชาตรี ญาณสิริ แซ่ลิ้ม ๓๑ ๗๗ ป.ธ.๖
๖๙. พระมหาติ่ง อาภากโร จันทร์เพ็ง ๓๔ ๗๘ ป.ธ.๖
๗๐. สามเณรสุรพงศ์ พามี ๑๘ ๗๙ ป.ธ.๖
๗๑. สามเณรธีรพงษ์ ล้อประโคน ๑๗ ๘๐ ป.ธ.๖
๗๒. พระมหาอนุชา ธมฺมเสโน วงษ์เผือก ๓๘ ๑๖ ๓๙ ป.ธ.๗
๗๓. พระมหาสมคิด ฐิตคุโณ ปรือทอง ๓๕ ๑๐ ๔๐ ป.ธ.๗
๗๔. พระเรืองสันต์ (ป.) สนฺตมโน สีสิงขรณ์ ๓๔ ๔๑ ป.ธ.๗
๗๕. พระมหาวัชรพงษ์ วรงฺกุโร วิชัยโคตร ๒๐ ๔๒ ป.ธ.๗
๗๖. สามเณรสุบิน สีเสน ๑๙ ๔๓ ป.ธ.๗
๗๗. พระมหาจำลอง ธมฺมวโร ไชยสิทธิ์ ๓๖ ๑๖ ๓๒ ป.ธ.๘
๗๘. พระมหาวินัย วริสฺสโร อรรคฮาด ๒๖ ๓๓ ป.ธ.๘
๗๙. พระมหาทัศพล คนฺธวโร สุดหอม ๒๒ ๓๔ ป.ธ.๘
๘๐. พระมหาโอภาส วรรํสี พริ้งเพราะ ๒๑ ๓๕ ป.ธ.๘
๘๑. พระมหาสนธยา วรรตฺติ รินชารี ๒๐ ๓๖ ป.ธ.๘
๘๒. พระมหาสมบูรณ์ ภทฺทวโร เจริญทัศน์ ๒๒ ๒๘ ป.ธ.๙
รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๒)
ที่ชื่อฉายานามสกุลอายุพรรษาเลขที่ชั้น
๘๓. สามเณรสุเทพ นันทะโคตร ๑๕ ๑๓๐๑ ป.๑-๒
๘๔. สามเณรศราวุฒิ เกื้อกูล ๑๕ ๑๓๐๒ ป.๑-๒
๘๕. สามเณรวรวุฒิ เที่ยงทัศน์ ๑๔ ๑๓๐๓ ป.๑-๒
๘๖. สามเณรธนาวัฒน์ อุ่นจิตต์ ๑๔ ๑๓๐๔ ป.๑-๒
๘๗. สามเณรพิพัฒน์ สุขปัญญา ๑๓ ๑๓๐๕ ป.๑-๒
๘๘. สามเณรพายุ ภูแก้ว ๑๓ ๑๓๐๖ ป.๑-๒
๘๙. พระสืบศักดิ์ โชติวโร คล้ายสุวรรณ์ ๓๔ ๘๒๓ ป.ธ.๓
๙๐. สามเณรเชาวรินทร์ จุดโต ๑๗ ๘๒๔ ป.ธ.๓
๙๑. สามเณรศรราม วิบูลย์กุล ๑๗ ๘๒๕ ป.ธ.๓
๙๒. สามเณรจรัญ บุญสรรค์ ๑๖ ๘๒๖ ป.ธ.๓
๙๓. สามเณรชนะกันต์ ยงประเดิม ๑๖ ๘๒๗ ป.ธ.๓
๙๔. สามเณรอภิชาติ อาทวัง ๑๕ ๘๒๘ ป.ธ.๓
๙๕. สามเณรนันทวัฒน์ ใจตรง ๘๒๙ ป.ธ.๓
๙๖. สามเณรวิทยา ฤทธิ์เดช ๑๕ ๘๓๐ ป.ธ.๓
๙๗. พระมหาสุพจน์ เตชพโล แดนค้างพลู ๒๙ ๕๒๙ ป.ธ.๔
๙๘. สามเณรสวัสดิ์ ศรีบุญเรือง ๑๙ ๕๓๐ ป.ธ.๔
๙๙. สามเณรภัทรวุฒิ ต้นวงศ์ ๑๘ ๕๓๑ ป.ธ.๔
๑๐๐. สามเณรณัฐพงษ์ เจนประโคน ๑๔ ๕๓๒ ป.ธ.๔
๑๐๑. พระมหาตะวัน ติกฺขปญฺโญ ใหลหลั่ง ๓๐ ๑๙๖ ป.ธ.๕
๑๐๒. สามเณรพิเชษฐ์ ทองอ่อน ๑๗ ๑๙๗ ป.ธ.๕