รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี พ.ศ.๒๕๕๕

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๑)
ที่ชื่อฉายานามสกุลอายุพรรษาเลขที่ชั้น
๑. พระอุดมศักดิ์ อาภากโร โมหมื่นไวย ๒๗ ๒๕๒ ป.๑-๒
๒. พระทองแดง ถิรจิตฺโต ทองละมุล ๒๗ ๒๕๓ ป.๑-๒
๓. พระธนันท์ชัย อาภาธโร วัฒนะนันทพงศ์ ๔๓ ๒๕๔ ป.๑-๒
๔. พระธนากร ธมฺมธโร ตันธิติ ๔๓ ๒๕๕ ป.๑-๒
๕. พระบุญสาร เขมวีโร ชูวงค์ ๒๖ ๒๕๖ ป.๑-๒
๖. สามเณรไตรภูมิ ทองชมภู ๒๐ ๒๕๗ ป.๑-๒
๗. สามเณรสมปอง ชูเกาะ ๑๘ ๒๕๘ ป.๑-๒
๘. สามเณรรัฐฒพงษ์ คำควร ๑๖ ๒๕๙ ป.๑-๒
๙. สามเณรเอนกพงษ์ สุรวิทย์ ๑๖ ๒๖๐ ป.๑-๒
๑๐. สามเณรศราวุธ วะกะกัน ๑๖ ๒๖๑ ป.๑-๒
๑๑. สามเณรรัฐพงศ์ อินทรศร ๑๖ ๒๖๒ ป.๑-๒
๑๒. สามเณรนนท์ณชัย ว่องไว ๑๕ ๒๖๓ ป.๑-๒
๑๓. สามเณรชัยวัฒน์ วงษ์อามาตย์ ๑๕ ๒๖๔ ป.๑-๒
๑๔. สามเณรอำนาจ มณฑาทิพย์ ๑๔ ๒๖๕ ป.๑-๒
๑๕. สามเณรสัญทัต หล่อประโคน ๑๔ ๒๖๖ ป.๑-๒
๑๖. สามเณรวิสิษฐ์พล พันพม่า ๑๔ ๒๖๗ ป.๑-๒
๑๗. สามเณรไพโรจน์ ล้อประโคน ๑๔ ๒๖๘ ป.๑-๒
๑๘. สามเณรทรงภพ ชัยยิ่ง ๑๔ ๒๖๙ ป.๑-๒
๑๙. สามเณรดิสทัศน์ คงทันดี ๑๓ ๒๗๐ ป.๑-๒
๒๐. สามเณรเกรียงไกร ก้านเพชร ๑๓ ๒๗๑ ป.๑-๒
๒๑. สามเณรสุรศักดิ์ ศรีดาคาร ๑๓ ๒๗๒ ป.๑-๒
๒๒. สามเณรพงศธร ชัยเสน ๑๓ ๒๗๓ ป.๑-๒
๒๓. สามเณรสิทธิกร คชราช ๑๓ ๒๗๔ ป.๑-๒
๒๔. สามเณรจอมพล มหาสุขบุญวงศ์ ๑๓ ๒๗๕ ป.๑-๒
๒๕. สามเณรธีรพล เสาศิริ ๑๓ ๒๗๖ ป.๑-๒
๒๖. สามเณรสุชาติ บุษยาตรัส ๑๓ ๒๗๗ ป.๑-๒
๒๗. สามเณรอัษฎาวุธ พิมพ์สังข์ ๑๒ ๒๗๘ ป.๑-๒
๒๘. พระบุญทัย ปภสฺสโร รสหอม ๓๘ ๙๙ ป.ธ.๓
๒๙. พระสุรัตนพร สทฺธาธิโก แก้วนรินทร์ ๓๐ ๑๐๐ ป.ธ.๓
๓๐. พระวิวรรธน์ วิชฺชากโร จิระธนากร ๕๒ ๑๐๑ ป.ธ.๓
๓๑. พระสมาน ขนฺติธมฺโม คำดวงศรี ๓๘ ๑๐๒ ป.ธ.๓
๓๒. พระเกียรติ กิตฺติธโร ดาวไสย์ ๓๗ ๑๐๓ ป.ธ.๓
๓๓. พระสมเจตน์ สมจิตฺโต อินทร์พิบูลย์ ๒๒ ๑๐๔ ป.ธ.๓
๓๔. พระปรีชา ชยวุฑฺโฒ จงวงค์ ๒๗ ๑๐๕ ป.ธ.๓
๓๕. สามเณรวุฒิไกร แจ่มพันธ์ ๒๐ ๑๐๖ ป.ธ.๓
๓๖. สามเณรครรชิต มะตูม ๑๗ ๑๐๗ ป.ธ.๓
๓๗. สามเณรประสิทธิ์ แสนซุ้ง ๑๗ ๑๐๘ ป.ธ.๓
๓๘. สามเณรธีรจักร สุวรรณราช ๑๗ ๑๐๙ ป.ธ.๓
๓๙. สามเณรอนุวัฒน์ ศรีทอง ๑๖ ๑๑๐ ป.ธ.๓
๔๐. สามเณรสิทธิชัย ภูโตนนา ๑๖ ๑๑๑ ป.ธ.๓
๔๑. สามเณรปรีชา จำปาทอง ๑๖ ๑๑๒ ป.ธ.๓
๔๒. สามเณรอรงค์กต พงษ์พันธ์ ๑๖ ๑๑๓ ป.ธ.๓
๔๓. สามเณรณัฐวัสส์ จันทร์ประเสริฐ ๑๕ ๑๑๔ ป.ธ.๓
๔๔. สามเณรวันมงคล ดีเลิศ ๑๕ ๑๑๕ ป.ธ.๓
๔๕. สามเณรสมชาย เข็มมี ๑๕ ๑๑๖ ป.ธ.๓
๔๖. สามเณรวันเฉลิม ใหหลำ ๑๕ ๑๑๗ ป.ธ.๓
๔๗. สามเณรปฐม ระดมบุญ ๑๕ ๑๑๘ ป.ธ.๓
๔๘. สามเณรวรวุฒิ เที่ยงทัศน์ ๑๕ ๑๑๙ ป.ธ.๓
๔๙. สามเณรวีรยุทธ บุตรราช ๑๕ ๑๒๐ ป.ธ.๓
๕๐. สามเณรธนวัฒน์ กิ่วไธสง ๑๔ ๑๒๑ ป.ธ.๓
๕๑. สามเณรสุรัตน์ บุตรเกื้อ ๑๔ ๑๒๒ ป.ธ.๓
๕๒. พระมหาดรัญภพ วณฺณเนโต วรรณเนตร ๓๑ ๑๑ ๗๒ ป.ธ.๔
๕๓. พระมหาสุริยา ฐานิสฺสโร กิ่งสุวรรณ ๒๖ ๗๓ ป.ธ.๔
๕๔. พระมหาสดใส ภทฺทธมฺโม จันทรัตน์ ๓๘ ๗๔ ป.ธ.๔
๕๕. พระสุนทรป. ภูริญาโณ สีสัน ๓๗ ๗๕ ป.ธ.๔
๕๖. สามเณรอนุวัฒน์ หล้าลุน ๑๘ ๗๖ ป.ธ.๔
๕๗. สามเณรสุรัตน์ สุขเพ็ง ๑๘ ๗๗ ป.ธ.๔
๕๘. สามเณรนพรัตน์ จิตจารักษ์ ๑๗ ๗๘ ป.ธ.๔
๕๙. สามเณรอภิชาติ อาทวัง ๑๖ ๗๙ ป.ธ.๔
๖๐. สามเณรธีระวัชร์ ศรีงามฉ่ำ ๑๖ ๘๐ ป.ธ.๔
๖๑. สามเณรบอย เข็มมี ๑๖ ๘๑ ป.ธ.๔
๖๒. สามเณรพิสิษฐ์ ประทุมมา ๑๖ ๘๒ ป.ธ.๔
๖๓. พระมหาวิโรจน์ ถาวรจิตฺโต นากเอก ๔๘ ๖๐ ป.ธ.๕
๖๔. พระมหาสุวรรณ ฐิตวํโส โคตรทารินทร์ ๒๖ ๖๑ ป.ธ.๕
๖๕. พระมหาสุพจน์ เตชพโล แดนค้างพลู ๓๐ ๖๒ ป.ธ.๕
๖๖. พระมหาเพิ่มพูล วฑฺฒนเมธี พันธ์วิลัย ๒๐ ๖๓ ป.ธ.๕
๖๗. สามเณรสุรศักดิ์ การะเกต ๒๐ ๖๔ ป.ธ.๕
๖๘. สามเณรวรรณรงค์ ลูกบัว ๒๐ ๖๕ ป.ธ.๕
๖๙. สามเณรจตุภูมิ แสนคำ ๑๘ ๖๖ ป.ธ.๕
๗๐. สามเณรวีระศักดิ์ อินทริง ๑๘ ๖๗ ป.ธ.๕
๗๑. สามเณรบัณฑิต อินทริง ๑๗ ๖๘ ป.ธ.๕
๗๒. พระมหาเติมศักดิ์ ยโสธโร ไชยนต์ ๒๖ ๖๓ ป.ธ.๖
๗๓. พระมหาอำพล ภูริเมธี อสิพงษ์ ๒๐ ๖๔ ป.ธ.๖
๗๔. สามเณรดนัย มีบุญ ๑๙ ๖๕ ป.ธ.๖
๗๕. สามเณรทศพร พรมดอนกลอย ๑๗ ๖๖ ป.ธ.๖
๗๖. สามเณรยุรนันท์ โยธา ๑๗ ๖๗ ป.ธ.๖
๗๗. พระมหาชาตรี ญาณสิริ แซ่ลิ้ม ๓๒ ๔๗ ป.ธ.๗
๗๘. พระมหาบุญส่ง วรวีโร ร่างดี ๒๒ ๔๘ ป.ธ.๗
๗๙. สามเณรธีรพงษ์ ล้อประโคน ๑๘ ๔๙ ป.ธ.๗
๘๐. พระมหาวัชรพงษ์ วรงฺกุโร วิชัยโคตร ๒๑ ๒๐ ป.ธ.๘
๘๑. พระมหานรินทร์ วรเมธี บุราคร ๒๒ ๓๐ ป.ธ.๙
รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๒)
ที่ชื่อฉายานามสกุลอายุพรรษาเลขที่ชั้น
๘๒. พระจตุพร จตุพโล ศรีประเสริฐ ๒๖ ๒๑๓๑ ป.๑-๒
๘๓. สามเณรสถิตย์ แสงรัมย์ ๑๙ ๒๑๓๒ ป.๑-๒
๘๔. สามเณรธีรยุทธ หงวนไธสง ๑๔ ๒๑๓๓ ป.๑-๒
๘๕. สามเณรธราเทพ สมภักดี ๑๔ ๒๑๓๔ ป.๑-๒
๘๖. สามเณรณัฐพล หาลี ๑๓ ๒๑๓๕ ป.๑-๒
๘๗. สามเณรธนพล จันทวงศ์ ๑๓ ๒๑๓๖ ป.๑-๒
๘๘. สามเณรณัฐวุฒิ ยิ่งทวีสุข ๑๓ ๒๑๓๗ ป.๑-๒
๘๙. พระสมบัติ สีลเตโช ดำบรรพ์ ๓๘ ๑๘ ๗๓๕ ป.ธ.๓
๙๐. พระชัยณรงค์ สิริปุญฺโญ ถนอมจันทร์ ๓๔ ๑๓ ๗๓๖ ป.ธ.๓
๙๑. พระเกรียงศักดิ์ กิตฺติโสภโณ ผาเหลา ๓๙ ๑๐ ๗๓๗ ป.ธ.๓
๙๒. พระวีรธรรม สมฺปุณฺโณ แสงเพ็ง ๒๕ ๗๓๘ ป.ธ.๓
๙๓. พระอภิชัย จนฺทสาโร ลาพันธ์ ๓๔ ๗๓๙ ป.ธ.๓
๙๔. พระกิตติ กิตฺติโสภโณ ประชากลาง ๓๗ ๗๔๐ ป.ธ.๓
๙๕. พระภูวนัย ภทฺทจารี อสิพงษ์ ๒๓ ๗๔๑ ป.ธ.๓
๙๖. สามเณรศักดิ์สิทธิ์ มอญไธสง ๑๖ ๗๔๒ ป.ธ.๓
๙๗. สามเณรสุขสันต์ สรรพบุญ ๑๕ ๗๔๓ ป.ธ.๓
๙๘. สามเณรรุ่งชัย เพียรเสร็จ ๑๕ ๗๔๔ ป.ธ.๓
๙๙. สามเณรอนุวัฒพล จัตุกูล ๑๕ ๗๔๕ ป.ธ.๓
๑๐๐. สามเณรณรงค์ ล้อมนาค ๑๕ ๗๔๖ ป.ธ.๓
๑๐๑. สามเณรอภิวัฒน์ สีหะวงษ์ ๑๔ ๗๔๗ ป.ธ.๓
๑๐๒. สามเณรพิพัฒน์ สุขปัญญา ๑๔ ๗๔๘ ป.ธ.๓
๑๐๓. สามเณรสุรพล จุดโต ๑๗ ๔๒๕ ป.ธ.๔
๑๐๔. สามเณรพงศกร สมานทอง ๑๖ ๔๒๖ ป.ธ.๔
๑๐๕. สามเณรสกุลรัตน์ เข็มมา ๑๖ ๔๒๗ ป.ธ.๔
๑๐๖. สามเณรสุเมธี สุวรรณชาติ ๑๘ ๒๑๑ ป.ธ.๕

Views: 0