รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี พ.ศ.๒๕๕๖

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๑)
ที่ชื่อฉายานามสกุลอายุพรรษาเลขที่ชั้น
๑. พระจำเริญชัย สิริคุตฺโต ศรีสุข ๒๗ ๒๒๙ ป.๑-๒
๒. พระหัสดร สุทสฺสโน บัวทองจันทร์ ๒๓ ๒๓๐ ป.๑-๒
๓. พระอนันต์ อนาวิโล เนาว์นาน ๓๒ ๒๓๑ ป.๑-๒
๔. พระณพล กลฺยาโณ น้อยศิริสุข ๓๔ ๒๓๒ ป.๑-๒
๕. พระวาสนา สาสนธโร ยีม ๒๒ ๒๓๓ ป.๑-๒
๖. สามเณรภาระ ริ ๑๗ ๒๓๔ ป.๑-๒
๗. สามเณรสมาธิ วิเชียร ๑๖ ๒๓๕ ป.๑-๒
๘. สามเณรสุระชัย กล้วยประโคน ๑๖ ๒๓๖ ป.๑-๒
๙. สามเณรรัฐวัฒน์ บัวทองจันทร์ ๑๕ ๒๓๗ ป.๑-๒
๑๐. สามเณรภานุพงษ์ คุณศิลป์ ๑๕ ๒๓๘ ป.๑-๒
๑๑. สามเณรจิตระเดช แสนดี ๑๕ ๒๓๙ ป.๑-๒
๑๒. สามเณรสันติสุข เที่ยงทัศน์ ๑๕ ๒๔๐ ป.๑-๒
๑๓. สามเณรธนารักษ์ ศรีหาวงษ์ ๑๔ ๒๔๑ ป.๑-๒
๑๔. สามเณรกิตติศักดิ์ แพร่งสุวรรณ์ ๑๔ ๒๔๒ ป.๑-๒
๑๕. สามเณรรัชฎากร โปแอ ๑๔ ๒๔๓ ป.๑-๒
๑๖. สามเณรสุชานนท์ พานพงษ์ ๑๔ ๒๔๔ ป.๑-๒
๑๗. สามเณรพฤกษ์ศิลป์ สมพร ๑๔ ๒๔๕ ป.๑-๒
๑๘. สามเณรเกิดมั่น จูงวงษ์สุข ๑๔ ๒๔๖ ป.๑-๒
๑๙. สามเณรสมชาย บวชประโคน ๑๔ ๒๔๗ ป.๑-๒
๒๐. สามเณรภูบดินทร์ รักอนามัย ๑๔ ๒๔๘ ป.๑-๒
๒๑. สามเณรดนัย หวังทางมี ๑๔ ๒๔๙ ป.๑-๒
๒๒. สามเณรศุภณัฐ อาทวัง ๑๔ ๒๕๐ ป.๑-๒
๒๓. สามเณรปภานันท์ รัชนีศิริภาพ ๑๓ ๒๕๑ ป.๑-๒
๒๔. สามเณรวุฒิชัย แสนทวีสุข ๑๓ ๒๕๒ ป.๑-๒
๒๕. สามเณรอุกกฤษฏ์ เนียมกิ่ง ๑๓ ๒๕๓ ป.๑-๒
๒๖. สามเณรปุริมกร สมพริ้ง ๑๓ ๒๕๔ ป.๑-๒
๒๗. สามเณรรัชวิทย์ วงศ์คำชัย ๑๓ ๒๕๕ ป.๑-๒
๒๘. สามเณรฐาปกรณ์ หอมบุญมี ๑๓ ๒๕๖ ป.๑-๒
๒๙. สามเณรธฤติ เปี่ยมประเสริฐ ๑๓ ๒๕๗ ป.๑-๒
๓๐. สามเณรทัชชา เรื่อศรีจันทร์ ๑๓ ๒๕๘ ป.๑-๒
๓๑. สามเณรเกียรติภูมิ มาน้อย ๑๓ ๒๕๙ ป.๑-๒
๓๒. สามเณรปารเมศ แจ้งบ้าน ๑๓ ๒๖๐ ป.๑-๒
๓๓. สามเณรนนทชัย ตอนสุข ๑๓ ๒๖๑ ป.๑-๒
๓๔. สามเณรณัฐภัทร เหล่าลาภะ ๑๓ ๒๖๒ ป.๑-๒
๓๕. สามเณรคณาธิป ศรีสุข ๑๓ ๒๖๓ ป.๑-๒
๓๖. สามเณรพันทวี กองทอง ๑๓ ๒๖๔ ป.๑-๒
๓๗. สามเณรพิเชฐ อสิพงษ์ ๑๓ ๒๖๕ ป.๑-๒
๓๘. พระจตุพร จตุพโล ศรีประเสริฐ ๒๗ ๘๘ ป.ธ.๓
๓๙. พระอุดมศักดิ์ อาภากโร โมหมื่นไวย ๒๘ ๘๙ ป.ธ.๓
๔๐. พระธนันท์ชัย อาภาธโร วัฒนะนันทพงศ์ ๔๓ ๙๐ ป.ธ.๓
๔๑. พระสุวิท ธมฺมธโร อุดมดัน ๓๒ ๙๑ ป.ธ.๓
๔๒. สามเณรสถิตย์ แสงรัมย์ ๒๐ ๙๒ ป.ธ.๓
๔๓. สามเณรสมปอง ชูเกาะ ๑๙ ๙๓ ป.ธ.๓
๔๔. สามเณรพงศธร พุทธา ๑๗ ๙๔ ป.ธ.๓
๔๕. สามเณรรัฐฒพงษ์ คำควร ๑๗ ๙๕ ป.ธ.๓
๔๖. สามเณรเอนกพงษ์ สุรวิทย์ ๑๗ ๙๖ ป.ธ.๓
๔๗. สามเณรศราวุธ วะกะกัน ๑๗ ๙๗ ป.ธ.๓
๔๘. สามเณรรัฐพงศ์ อินทรศร ๑๗ ๙๘ ป.ธ.๓
๔๙. สามเณรอำนาจ มณฑาทิพย์ ๑๕ ๙๙ ป.ธ.๓
๕๐. สามเณรทรงภพ ชัยยิ่ง ๑๕ ๑๐๐ ป.ธ.๓
๕๑. สามเณรดิสทัศน์ คงทันดี ๑๔ ๑๐๑ ป.ธ.๓
๕๒. สามเณรวิสิษฐ์พล พันพม่า ๑๔ ๑๐๒ ป.ธ.๓
๕๓. สามเณรพงศธร ชัยเสน ๑๔ ๑๐๓ ป.ธ.๓
๕๔. สามเณรจอมพล มหาสุขบุญวงศ์ ๑๔ ๑๐๔ ป.ธ.๓
๕๕. พระมหาเกรียงศักดิ์ กิตฺติโสภโณ ผาเหลา ๔๐ ๑๑ ๑๐๑ ป.ธ.๔
๕๖. พระมหาสุรัตนพร สทฺธาธิโก แก้วนรินทร์ ๓๑ ๑๐๒ ป.ธ.๔
๕๗. พระมหาสมาน ขนฺติธมฺโม คำดวงศรี ๓๙ ๑๐๓ ป.ธ.๔
๕๘. พระมหาปรีชา ชยวุฑฺโฒ จงวงค์ ๒๘ ๑๐๔ ป.ธ.๔
๕๙. พระมหาภูวนัย ภทฺทจารี อสิพงษ์ ๒๔ ๑๐๕ ป.ธ.๔
๖๐. สามเณรประสิทธิ์ แสนซุ้ง ๑๘ ๑๐๖ ป.ธ.๔
๖๑. สามเณรธีรจักร สุวรรณราช ๑๘ ๑๐๗ ป.ธ.๔
๖๒. สามเณรอนุวัฒน์ ศรีทอง ๑๗ ๑๐๘ ป.ธ.๔
๖๓. สามเณรปรีชา จำปาทอง ๑๗ ๑๐๙ ป.ธ.๔
๖๔. สามเณรรุ่งชัย เพียรเสร็จ ๑๖ ๑๑๐ ป.ธ.๔
๖๕. สามเณรวันมงคล ดีเลิศ ๑๖ ๑๑๑ ป.ธ.๔
๖๖. สามเณรกิจติชัย จัตุกูล ๑๖ ๑๑๒ ป.ธ.๔
๖๗. สามเณรสมชาย เข็มมี ๑๖ ๑๑๓ ป.ธ.๔
๖๘. สามเณรณรงค์ ล้อมนาค ๑๖ ๑๑๔ ป.ธ.๔
๖๙. สามเณรวรวุฒิ เที่ยงทัศน์ ๑๖ ๑๑๕ ป.ธ.๔
๗๐. สามเณรวีรยุทธ บุตรราช ๑๖ ๑๑๖ ป.ธ.๔
๗๑. สามเณรธนวัฒน์ กิ่วไธสง ๑๕ ๑๑๗ ป.ธ.๔
๗๒. สามเณรอภิวัฒน์ สีหะวงษ์ ๑๕ ๑๑๘ ป.ธ.๔
๗๓. พระมหาดรัญภพ วณฺณเนโต วรรณเนตร ๓๒ ๑๒ ๕๐ ป.ธ.๕
๗๔. พระมหาสุริยา ฐานิสฺสโร กิ่งสุวรรณ ๒๗ ๕๑ ป.ธ.๕
๗๕. พระมหาธีระวุฒิ รตนนาโค รูปแก้ว ๓๑ ๕๒ ป.ธ.๕
๗๖. พระมหาเกียรติศักดิ์ สุธีโร เบ้าคำ ๒๓ ๕๓ ป.ธ.๕
๗๗. สามเณรธีระวัชร์ ศรีงามฉ่ำ ๑๗ ๕๔ ป.ธ.๕
๗๘. สามเณรบอย เข็มมี ๑๗ ๕๕ ป.ธ.๕
๗๙. สามเณรพิสิษฐ์ ประทุมมา ๑๗ ๕๖ ป.ธ.๕
๘๐. พระมหาชินกรณ์ เตชปญฺโญ กองธรรม ๓๙ ๑๕ ๖๕ ป.ธ.๖
๘๑. พระมหาสุวรรณ ฐิตวํโส โคตรทารินทร์ ๒๗ ๖๖ ป.ธ.๖
๘๒. พระมหาสุพจน์ เตชพโล แดนค้างพลู ๓๑ ๖๗ ป.ธ.๖
๘๓. สามเณรจตุภูมิ แสนคำ ๑๙ ๖๘ ป.ธ.๖
๘๔. สามเณรบัณฑิต อินทริง ๑๘ ๖๙ ป.ธ.๖
๘๕. พระมหาทองลักษ์ เตชสีโล ขยันวงษ์ ๓๑ ๑๑ ๗๒ ป.ธ.๗
๘๖. พระมหาบุญรอด ฐิติโก อุททา ๓๑ ๑๑ ๗๓ ป.ธ.๗
๘๗. พระพีระยุทธ ป. อคฺคธมฺโม ผลธรรม ๒๕ ๗๔ ป.ธ.๗
๘๘. พระมหาดนัย ธีรวํโส มีบุญ ๒๑ ๗๕ ป.ธ.๗
๘๙. สามเณรทศพร พรมดอนกลอย ๑๘ ๗๖ ป.ธ.๗
๙๐. พระมหาสาคร วรนาโม นามสุขี ๒๔ ๒๔ ป.ธ.๘
๙๑. พระมหาพีระพงษ์ วิญฺญุวํโส ประทุมลี ๒๔ ๒๕ ป.ธ.๘
๙๒. พระมหาสำรวญ สีลสํวโร โพธิ์ทอง ๔๘ ๒๖ ๓๐ ป.ธ.๙
๙๓. พระมหาจำลอง ธมฺมวโร ไชยสิทธิ์ ๓๘ ๑๘ ๓๑ ป.ธ.๙
๙๔. พระมหาโอภาส วรรํสี พริ้งเพราะ ๒๔ ๓๒ ป.ธ.๙
๙๕. พระมหาสนธยา วรรตฺติ รินชารี ๒๒ ๓๓ ป.ธ.๙
รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๒)
ที่ชื่อฉายานามสกุลอายุพรรษาเลขที่ชั้น
๙๖. สามเณรณัฐวุฒิ หวังทางมี ๑๕ ๑๙๘๔ ป.๑-๒
๙๗. สามเณรถิรเจตน์ สินพูน ๑๓ ๑๙๘๕ ป.๑-๒
๙๘. สามเณรสิรภพ ณ บางช้าง ๑๓ ๑๙๘๖ ป.๑-๒
๙๙. สามเณรศรายุทธ สีดาดี ๑๓ ๑๙๘๗ ป.๑-๒
๑๐๐. สามเณรศุภกิจ ว่องไว ๑๓ ๑๙๘๘ ป.๑-๒
๑๐๑. สามเณรไกรวิชญ์ เข็มช่อ ๑๓ ๑๙๘๙ ป.๑-๒
๑๐๒. สามเณรสืบสกุล รักษา ๑๓ ๑๙๙๐ ป.๑-๒
๑๐๓. สามเณรอาร์ม จิตสมาน ๑๓ ๑๙๙๑ ป.๑-๒
๑๐๔. พระทองแดง ถิรจิตฺโต ทองละมุล ๒๘ ๖๑๕ ป.ธ.๓
๑๐๕. สามเณรธานี ขยันดี ๑๙ ๖๑๖ ป.ธ.๓
๑๐๖. สามเณรภูวดล จรูญภาค ๑๗ ๖๑๗ ป.ธ.๓
๑๐๗. สามเณรนนท์ณชัย ว่องไว ๑๖ ๖๑๘ ป.ธ.๓
๑๐๘. สามเณรธีรยุทธ หงวนไธสง ๑๕ ๖๑๙ ป.ธ.๓
๑๐๙. สามเณรสันทัต หล่อประโคน ๑๕ ๖๒๐ ป.ธ.๓
๑๑๐. สามเณรณัฐพล หาลี ๑๔ ๖๒๑ ป.ธ.๓
๑๑๑. สามเณรศุรศักดิ์ ศรีดาคาร ๑๔ ๖๒๒ ป.ธ.๓
๑๑๒. สามเณรธีรพล เสาศิริ ๑๔ ๖๒๓ ป.ธ.๓
๑๑๓. สามเณรสุชาติ บุษยาตรัส ๑๔ ๖๒๔ ป.ธ.๓
๑๑๔. สามเณรธนพล จันทวงศ์ ๑๔ ๖๒๕ ป.ธ.๓
๑๑๕. พระมหาชัยณรงค์ สิริปุญฺโญ ถนอมจันทร์ ๓๔ ๑๔ ๔๖๕ ป.ธ.๔
๑๑๖. พระมหาพรชัย จิรวฑฺฒโน ลาญาติ ๔๓ ๔๖๖ ป.ธ.๔
๑๑๗. พระมหาสมเจตน์ สมจิตฺโต อินทร์พิบูลย์ ๒๔ ๔๖๗ ป.ธ.๔
๑๑๘. พระมหาอภิชัย จนฺทสาโร ลาพันธ์ ๓๕ ๔๖๘ ป.ธ.๔
๑๑๙. สามเณรศักดิ์สิทธิ์ มอญไธสง ๑๗ ๔๖๙ ป.ธ.๔
๑๒๐. สามเณรสุรัตน์ บุตรเกื้อ ๑๕ ๔๗๐ ป.ธ.๔
๑๒๑. พระมหาชนาภัทร์ อุตฺตมปญฺโญ สุขเนตรตรี ๒๙ ๑๐ ๑๘๓ ป.ธ.๕
๑๒๒. พระมหาสดใส ภทฺทธมฺโม จันทรัตน์ ๓๙ ๑๘๔ ป.ธ.๕
๑๒๓. สามเณรรุ่งอรุณ หอมนาม ๑๘ ๑๘๕ ป.ธ.๕
๑๒๔. สามเณรสกุลรัตน์ เข็มมา ๑๖ ๑๘๖ ป.ธ.๕