รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี พ.ศ.๒๕๕๗

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑)
ที่ชื่อฉายานามสกุลอายุพรรษาเลขที่ชั้น
๑. พระณัฐทศพล กตธมฺโม ปิมปา ๓๘ ๑๔ ๓๑๗ ป.๑-๒
๒. พระกฤษณ์ กตธมฺโม ศรีสด ๓๐ ๓๑๘ ป.๑-๒
๓. พระเอกลักษณ์ สุจิณฺโณ ดีตลอด ๒๘ ๓๑๙ ป.๑-๒
๔. พระสนิทศิลป์ ติกฺขฌาโน แก้วพวง ๔๒ ๓๒๐ ป.๑-๒
๕. พระชินกร อาภาชลิโต จูมหาวงศ์ตระกูล ๔๙ ๓๒๑ ป.๑-๒
๖. พระสุพรรณ พุทฺธญาโณ พิมพา ๓๙ ๓๒๒ ป.๑-๒
๗. พระกำพล ปญฺญาพโล กลางราช ๓๔ ๓๒๓ ป.๑-๒
๘. พระก้องเกียรติ โกวิโท นาคจู ๓๒ ๓๒๔ ป.๑-๒
๙. พระวัชระ โกสโล เครือเล็ก ๒๒ ๓๒๕ ป.๑-๒
๑๐. พระวุฒิภัทร กนฺตวีโร ลักษมีกุล ๓๓ ๓๒๖ ป.๑-๒
๑๑. พระวัชระ จตฺตภโย ตับสันเทียะ ๒๖ ๓๒๗ ป.๑-๒
๑๒. พระอนันต์สิทธิ์ อิทฺธิญาโณ ยืนยง ๓๐ ๓๒๘ ป.๑-๒
๑๓. พระมาวิน อินฺทปญฺโญ สรสิทธิ์ ๒๔ ๓๒๙ ป.๑-๒
๑๔. สามเณรเอกสิทธิ์ สมหวัง ๑๘ ๓๓๐ ป.๑-๒
๑๕. สามเณรสุริยา ลาดตะกั่ว ๑๘ ๓๓๑ ป.๑-๒
๑๖. สามเณรณัฐกานต์ ฤทธิ์เรืองศักดิ์ ๑๘ ๓๓๒ ป.๑-๒
๑๗. สามเณรณัฐนันต์ กาดรัมย์ ๑๘ ๓๓๓ ป.๑-๒
๑๘. สามเณรภูรินทร์ พันเลียว ๑๖ ๓๓๔ ป.๑-๒
๑๙. สามเณรเฉลิมชัย บุญเกิด ๑๖ ๓๓๕ ป.๑-๒
๒๐. สามเณรสันติภาพ แหวนวงษ์ ๑๖ ๓๓๖ ป.๑-๒
๒๑. สามเณรธวัชชัย น้ำนวล ๑๖ ๓๓๗ ป.๑-๒
๒๒. สามเณรอภิสิทธิ์ ครองชัย ๑๕ ๓๓๘ ป.๑-๒
๒๓. สามเณรสหภาพ ล้ำเลิศ ๑๕ ๓๓๙ ป.๑-๒
๒๔. สามเณรกิติพงษ์ ทองทวน ๑๕ ๓๔๐ ป.๑-๒
๒๕. สามเณรอินทัช มาตย์วิเศษ ๑๕ ๓๔๑ ป.๑-๒
๒๖. สามเณรชเยนต์ ทรายเพชร ๑๕ ๓๔๒ ป.๑-๒
๒๗. สามเณรศุภชาติ คำบันลือ ๑๔ ๓๔๓ ป.๑-๒
๒๘. สามเณรสรศักดิ์ ศิริญาณ ๑๔ ๓๔๔ ป.๑-๒
๒๙. สามเณรสุทธิชัย ซองดี ๑๔ ๓๔๕ ป.๑-๒
๓๐. สามเณรชัชวาลย์ สังข์กูล ๑๔ ๓๔๖ ป.๑-๒
๓๑. สามเณรสิระดนัย ชัยชนะ ๑๔ ๓๔๗ ป.๑-๒
๓๒. สามเณรกฤษดา ภาษิต ๑๔ ๓๔๘ ป.๑-๒
๓๓. สามเณรวิทยา ทิพย์รักษา ๑๔ ๓๔๙ ป.๑-๒
๓๔. สามเณรพัลลภ ชาสุดสี ๑๓ ๓๕๐ ป.๑-๒
๓๕. สามเณรภูมิไพฑูรย์ คงทันดี ๑๓ ๓๕๑ ป.๑-๒
๓๖. สามเณรประพล วายโศก ๑๓ ๓๕๒ ป.๑-๒
๓๗. สามเณรภาณุพงศ์ พงษ์ธนู ๑๓ ๓๕๓ ป.๑-๒
๓๘. สามเณรกิตติ ประกายแก้ว ๑๓ ๓๕๔ ป.๑-๒
๓๙. สามเณรพุทธนา บุญยง ๑๓ ๓๕๕ ป.๑-๒
๔๐. สามเณรธนภัทร ถือดียิ่ง ๑๓ ๓๕๖ ป.๑-๒
๔๑. สามเณรสรชัช วงษ์ณรงค์ ๑๓ ๓๕๗ ป.๑-๒
๔๒. สามเณรวิโรจน์ ภารุนัย ๑๓ ๓๕๘ ป.๑-๒
๔๓. สามเณรกุลธร สุขปัญญา ๑๓ ๓๕๙ ป.๑-๒
๔๔. สามเณรยศธพันธุ์ สุภวารี ๑๓ ๓๖๐ ป.๑-๒
๔๕. สามเณรทยาธร พลพรม ๑๓ ๓๖๑ ป.๑-๒
๔๖. สามเณรปรเมศวร์ ธิตาปัน ๑๓ ๓๖๒ ป.๑-๒
๔๗. สามเณรพงษ์รวี แสนทวีสุข ๑๓ ๓๖๓ ป.๑-๒
๔๘. สามเณรนที บุญประกอบ ๑๓ ๓๖๔ ป.๑-๒
๔๙. สามเณรปวริศ ยาดี ๑๒ ๓๖๕ ป.๑-๒
๕๐. สามเณรอัครพงษ์ พรมลา ๑๒ ๓๖๖ ป.๑-๒
๕๑. สามเณรอนุกูล ศรีไพดร ๑๒ ๓๖๗ ป.๑-๒
๕๒. สามเณรกัมพล วิเศษชาติ ๑๒ ๓๖๘ ป.๑-๒
๕๓. สามเณรวิฑูรย์ คำภิกุล ๑๒ ๓๖๙ ป.๑-๒
๕๔. สามเณรศุภชัย วงเวียน ๑๒ ๓๗๐ ป.๑-๒
๕๕. สามเณรวิทวัส จัตุกูล ๑๒ ๓๗๑ ป.๑-๒
๕๖. พระรัตนชัย คุณวํโส ลุกลิ้ม ๓๑ ๑๒๓ ป.ธ.๓
๕๗. พระหัสดร สุทสฺสโน บัวทองจันทร์ ๒๔ ๑๒๔ ป.ธ.๓
๕๘. พระจำเริญชัย สิริคุตฺโต ศรีสุข ๒๘ ๑๒๕ ป.ธ.๓
๕๙. พระสีพร ญาณสมฺปนฺโน ช่วยสุข ๒๔ ๑๒๖ ป.ธ.๓
๖๐. พระอนันต์ อนาวิโล เนาว์นาน ๓๓ ๑๒๗ ป.ธ.๓
๖๑. พระพรประสิทธิ์ ฐิตสีโล สีเหลือง ๓๕ ๑๒๘ ป.ธ.๓
๖๒. สามเณรภาระ ริ ๑๘ ๑๒๙ ป.ธ.๓
๖๓. สามเณรกิตติศักดิ์ เจริญสินศรีสุข ๑๘ ๑๓๐ ป.ธ.๓
๖๔. สามเณรสมาธิ วิเชียร ๑๗ ๑๓๑ ป.ธ.๓
๖๕. สามเณรภานุพงค์ คุณศิลป์ ๑๖ ๑๓๒ ป.ธ.๓
๖๖. สามเณรณัฐวุฒิ หวังทางมี ๑๖ ๑๓๓ ป.ธ.๓
๖๗. สามเณรวิชมัย นุ่มวงษ์ ๑๖ ๑๓๔ ป.ธ.๓
๖๘. สามเณรกิตติศักดิ์ แพร่งสุวรรณ์ ๑๕ ๑๓๕ ป.ธ.๓
๖๙. สามเณรรัชฎากร โปแอ ๑๕ ๑๓๖ ป.ธ.๓
๗๐. สามเณรเกิดมั่น จูงวงษ์สุข ๑๕ ๑๓๗ ป.ธ.๓
๗๑. สามเณรวุฒิชัย แสนทวีสุข ๑๔ ๑๓๘ ป.ธ.๓
๗๒. สามเณรศักดิ์ดาวุฒิ พุทหอม ๑๔ ๑๓๙ ป.ธ.๓
๗๓. สามเณรเกียรติภูมิ มาน้อย ๑๔ ๑๔๐ ป.ธ.๓
๗๔. สามเณรปารเมศ แจ้งบ้าน ๑๔ ๑๔๑ ป.ธ.๓
๗๕. สามเณรคณาธิป ศรีสุข ๑๔ ๑๔๒ ป.ธ.๓
๗๖. สามเณรพิเชฐ อสิพงษ์ ๑๔ ๑๔๓ ป.ธ.๓
๗๗. พระมหาชัยชาญ ชยฺยรตโน บุญแก้ว ๒๙ ๗๔ ป.ธ.๔
๗๘. พระมหาอุดมศักดิ์ อาภากโร โมหมื่นไวย ๒๙ ๗๕ ป.ธ.๔
๗๙. พระมหาสุวิท ธมฺมธโร อุดมดัน ๓๓ ๗๖ ป.ธ.๔
๘๐. พระมหาสถิต ฐิตวโร แสงรัมย์ ๒๑ ๗๗ ป.ธ.๔
๘๑. พระมหาสมปอง วรสิทฺธิ ชูเกาะ ๒๐ ๗๘ ป.ธ.๔
๘๒. พระมหาธานี วรภาณี ขยันดี ๒๐ ๗๙ ป.ธ.๔
๘๓. สามเณรรัฐฒพงษ์ คำควร ๑๘ ๘๐ ป.ธ.๔
๘๔. สามเณรศราวุธ วะกะกัน ๑๘ ๘๑ ป.ธ.๔
๘๕. สามเณรภูวดล จรูญภาค ๑๘ ๘๒ ป.ธ.๔
๘๖. สามเณรรัฐพงษ์ อินทรศร ๑๘ ๘๓ ป.ธ.๔
๘๗. สามเณรนนท์ณชัย ว่องไว ๑๗ ๘๔ ป.ธ.๔
๘๘. สามเณรสุริยะ สีมันตะ ๑๗ ๘๕ ป.ธ.๔
๘๙. สามเณรจิรพล วงษ์คำรัตน์ ๑๖ ๘๖ ป.ธ.๔
๙๐. สามเณรธีรยุทธ หงวนไธสง ๑๖ ๘๗ ป.ธ.๔
๙๑. สามเณรนฤพล นามคำ ๑๕ ๘๘ ป.ธ.๔
๙๒. สามเณรดิสทัศน์ คงทันดี ๑๕ ๘๙ ป.ธ.๔
๙๓. สามเณรวิสิษฐ์พล พันพม่า ๑๕ ๙๐ ป.ธ.๔
๙๔. สามเณรพงศธร ชัยเสน ๑๕ ๙๑ ป.ธ.๔
๙๕. สามเณรจอมพล มหาสุขบุญวงศ์ ๑๕ ๙๒ ป.ธ.๔
๙๖. สามเณรสุชาติ บุษยาตรัส ๑๕ ๙๓ ป.ธ.๔
๙๗. สามเณรธนพล จันทวงศ์ ๑๕ ๙๔ ป.ธ.๔
๙๘. สามเณรพิพัฒน์ สุขปัญญา ๑๕ ๙๕ ป.ธ.๔
๙๙. พระมหาเกรียงศักดิ์ กิตฺติโสภโณ ผาเหลา ๔๑ ๑๒ ๖๗ ป.ธ.๕
๑๐๐. พระมหาสุรัตนพร สทฺธาธิโก แก้วนรินทร์ ๓๒ ๑๐ ๖๘ ป.ธ.๕
๑๐๑. พระมหาทองเหรียญ ธนิสฺสโร แพงหอม ๓๕ ๖๙ ป.ธ.๕
๑๐๒. พระมหาสมาน ขนฺติธมฺโม คำดวงศรี ๔๐ ๗๐ ป.ธ.๕
๑๐๓. พระมหาภูวนัย ภทฺทจารี อสิพงษ์ ๒๕ ๗๑ ป.ธ.๕
๑๐๔. สามเณรประสิทธิ์ แสนซุ้ง ๑๙ ๗๒ ป.ธ.๕
๑๐๕. สามเณรธีรจักร สุวรรณราช ๑๙ ๗๓ ป.ธ.๕
๑๐๖. สามเณรสัมฤทธิ์ บัวจันทร์ ๑๘ ๗๔ ป.ธ.๕
๑๐๗. สามเณรปรีชา จำปาทอง ๑๘ ๗๕ ป.ธ.๕
๑๐๘. สามเณรโชคทวี สาระสิงห์ ๑๗ ๗๖ ป.ธ.๕
๑๐๙. สามเณรรุ่งชัย เพียรเสร็จ ๑๗ ๗๗ ป.ธ.๕
๑๑๐. สามเณรวันมงคล ดีเลิศ ๑๗ ๗๘ ป.ธ.๕
๑๑๑. สามเณรกิจติชัย จัตุกูล ๑๗ ๗๙ ป.ธ.๕
๑๑๒. สามเณรสมชาย เข็มมี ๑๗ ๘๐ ป.ธ.๕
๑๑๓. สามเณรณรงค์ ล้อมนาค ๑๗ ๘๑ ป.ธ.๕
๑๑๔. สามเณรวรวุฒิ เที่ยงทัศน์ ๑๗ ๘๒ ป.ธ.๕
๑๑๕. สามเณรวีรยุทธ บุตรราช ๑๗ ๘๓ ป.ธ.๕
๑๑๖. สามเณรธนวัฒน์ กิ่วไธสง ๑๖ ๘๔ ป.ธ.๕
๑๑๗. สามเณรสุรัตน์ บุตรเกื้อ ๑๖ ๘๕ ป.ธ.๕
๑๑๘. สามเณรอภิวัฒน์ สีหะวงษ์ ๑๖ ๘๖ ป.ธ.๕
๑๑๙. พระมหาวิโมกข์ วณฺณเนโต วรรณเนตร ๓๓ ๑๓ ๑๐๓ ป.ธ.๖
๑๒๐. พระมหาภวัต ฐานิสฺสโร กิ่งสุวรรณ ๒๘ ๑๐๔ ป.ธ.๖
๑๒๑. พระมหาธีระวุฒิ รตนนาโค รูปแก้ว ๓๓ ๑๐๕ ป.ธ.๖
๑๒๒. พระมหาสดใส ภทฺทธมฺโม จันทรัตน์ ๔๐ ๑๐๖ ป.ธ.๖
๑๒๓. พระมหาเกียรติศักดิ์ สุธีโร เบ้าคำ ๒๔ ๑๐๗ ป.ธ.๖
๑๒๔. พระมหาสุรศักดิ์ สุรสกฺกวโร การะเกต ๒๒ ๑๐๘ ป.ธ.๖
๑๒๕. สามเณรวีระศักดิ์ อินทริง ๒๐ ๑๐๙ ป.ธ.๖
๑๒๖. สามเณรธีระวัชร์ ศรีงามฉ่ำ ๑๘ ๑๑๐ ป.ธ.๖
๑๒๗. สามเณรบอย เข็มมี ๑๘ ๑๑๑ ป.ธ.๖
๑๒๘. สามเณรพิสิษฐ์ ประทุมมา ๑๘ ๑๑๒ ป.ธ.๖
๑๒๙. พระมหาไสว สิริปญฺโญ เถาว์ยา ๓๓ ๑๔ ๕๑ ป.ธ.๗
๑๓๐. พระมหาณรงค์ รกฺขิตสีโล สุทธิมา ๔๐ ๑๑ ๕๒ ป.ธ.๗
๑๓๑. พระมหาสุพจน์ เตชพโล แดนค้างพลู ๓๒ ๕๓ ป.ธ.๗
๑๓๒. พระมหาจตุภูมิ ภูมิเวที แสนคำ ๒๐ ๕๔ ป.ธ.๗
๑๓๓. สามเณรอำพล วิเชียรเพริศ ๑๕ ๕๕ ป.ธ.๗
๑๓๔. พระมหาบุญรอด ฐิติโก อุททา ๓๒ ๑๒ ๓๖ ป.ธ.๘
๑๓๕. สามเณรธีรพงษ์ ล้อประโคน ๒๐ ๓๗ ป.ธ.๘
๑๓๖. สามเณรทศพร พรมดอนกลอย ๑๙ ๓๘ ป.ธ.๘
รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๒)
ที่ชื่อฉายานามสกุลอายุพรรษาเลขที่ชั้น
๑๓๗. พระศิวกร ปสนฺนจิตฺโต ยุงยุทธอำไพ ๕๖ ๒๖๖๓ ป.๑-๒
๑๓๘. สามเณรประสิทธิ์ ถนอมพลกรัง ๑๕ ๒๖๖๔ ป.๑-๒
๑๓๙. สามเณรธนชิต มาสิงห์ ๑๔ ๒๖๖๕ ป.๑-๒
๑๔๐. สามเณรวรินทร แนบเนียม ๑๓ ๒๖๖๖ ป.๑-๒
๑๔๑. พระอำนวย ธมฺมกาโม จุ้ยด้วง ๓๑ ๓๑ ๙๙๔ ป.ธ.๓
๑๔๒. พระณพล กลฺยาโณ น้อยศิริสุข ๓๕ ๙๙๕ ป.ธ.๓
๑๔๓. สามเณรสุระชัย กล้วยประโคน ๑๗ ๙๙๖ ป.ธ.๓
๑๔๔. สามเณรรัฐวัฒน์ บัวทองจันทร์ ๑๖ ๙๙๗ ป.ธ.๓
๑๔๕. สามเณรดนัย หวังทางมี ๑๕ ๙๙๘ ป.ธ.๓
๑๔๖. สามเณรศุภณัฐ อาทวัง ๑๕ ๙๙๙ ป.ธ.๓
๑๔๗. สามเณรปภานันท์ รัชนีศิริภาพ ๑๔ ๑๐๐๐ ป.ธ.๓
๑๔๘. สามเณรธฤติ เปี่ยมประเสริฐ ๑๔ ๑๐๐๑ ป.ธ.๓
๑๔๙. สามเณรสิรภพ ณ บางช้าง ๑๔ ๑๐๐๒ ป.ธ.๓
๑๕๐. สามเณรศรายุทธ สีดาดี ๑๔ ๑๐๐๓ ป.ธ.๓
๑๕๑. สามเณรไกรวิชญ์ เข็มช่อ ๑๔ ๑๐๐๔ ป.ธ.๓
๑๕๒. พระมหาสมบัติ สีลเตโช ดำบรรพ์ ๔๐ ๒๐ ๔๕๙ ป.ธ.๔
๑๕๓. พระมหาทองแดง ถิรจิตฺโต ทองละมุล ๒๙ ๔๖๐ ป.ธ.๔
๑๕๔. สามเณรอำนาจ ทณฑาทิพย์ ๑๖ ๔๖๑ ป.ธ.๔
๑๕๕. สามเณรทรงภพ ชัยยิ่ง ๑๖ ๔๖๒ ป.ธ.๔
๑๕๖. สามเณรธีรพล เสาศิริ ๑๕ ๔๖๓ ป.ธ.๔
๑๕๗. พระมหาชัยณรงค์ สิริปุญฺโญ ถนอมจันทร์ ๓๕ ๑๕ ๒๗๐ ป.ธ.๕
๑๕๘. พระมหาสมเจตน์ สมจิตฺโต อินทร์พิบูลย์ ๒๕ ๒๗๑ ป.ธ.๕