รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี พ.ศ.๒๕๕๘

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๑)
ที่ชื่อฉายานามสกุลอายุพรรษาเลขที่ชั้น
พระสมชัย อภิปุณฺโณ จั้นพลแสน ๓๐ ๑๒ ๑๐๗ ป.๑-๒
พระเจนณรงค์ สุทฺธสีโล แซ่ลี้ ๒๙ ๑๐๘ ป.๑-๒
พระจตุรงค์ อุตฺตปญฺโญ โสดา ๒๙ ๑๐๙ ป.๑-๒
พระนภา จนฺทสาโร สิงสู่ ๒๖ ๑๑๐ ป.๑-๒
พระวสันต์ สุทฺธิสทฺโธ โมกมัน ๒๔ ๑๑๑ ป.๑-๒
พระกิตติ ชินวํโส โกมุทกลาง ๒๑ ๑๑๒ ป.๑-๒
พระสุนทร นิราสโย จันทะแจ่ม ๒๕ ๑๑๓ ป.๑-๒
พระคมสันต์ อภิปุณฺโณ โสระชาติ ๒๑ ๑๑๔ ป.๑-๒
สามเณรพงศ์ภัค ถนอมเมือง ๑๘ ๑๑๕ ป.๑-๒
๑๐ สามเณรศราวุฒิ ยิ่งผล ๑๗ ๑๑๖ ป.๑-๒
๑๑ สามเณรวุฒิชัย จันทะดวง ๑๗ ๑๑๗ ป.๑-๒
๑๒ สามเณรวีรพงษ์ หงษ์ศิริ ๑๖ ๑๑๘ ป.๑-๒
๑๓ สามเณรสุรชาติ บัวสาย ๑๖ ๑๑๙ ป.๑-๒
๑๔ สามเณรกิตติพงษ์ ขยายวงศ์ ๑๕ ๑๒๐ ป.๑-๒
๑๕ สามเณรไพรัตน์ คำสี ๑๔ ๑๒๑ ป.๑-๒
๑๖ สามเณรรวิชต์ คำสาร ๑๔ ๑๒๒ ป.๑-๒
๑๗ สามเณรณัฐภูมิ โพยนอก ๑๔ ๑๒๓ ป.๑-๒
๑๘ สามเณรศุภกรณ์ งอกวงษ์ ๑๔ ๑๒๔ ป.๑-๒
๑๙ สามเณรไชยภัทร แดงสีบัว ๑๔ ๑๒๕ ป.๑-๒
๒๐ สามเณรธวัชชัย แหวนวงษ์ ๑๔ ๑๒๖ ป.๑-๒
๒๑ สามเณรปฐมพงศ์ คำมา ๑๔ ๑๒๗ ป.๑-๒
๒๒ สามเณรศิริโรจน์ ราชมงคล ๑๔ ๑๒๘ ป.๑-๒
๒๓ สามเณรทินภัทร ทูลฉลอง ๑๔ ๑๒๙ ป.๑-๒
๒๔ สามเณรสุรศักดิ์ พลทม ๑๓ ๑๓๐ ป.๑-๒
๒๕ สามเณรพีรพล บุญสอน ๑๓ ๑๓๑ ป.๑-๒
๒๖ สามเณรเชษฐ์ตรากาญจน์ จำปาเงิน ๑๓ ๑๓๒ ป.๑-๒
๒๗ สามเณรทีปกร อย่านอนใจ ๑๓ ๑๓๓ ป.๑-๒
๒๘ สามเณรชานนท์ ทองหล่อ ๑๓ ๑๓๔ ป.๑-๒
๒๙ สามเณรธรรมสถิต จันแดง ๑๓ ๑๓๕ ป.๑-๒
๓๐ สามเณรมนตรี เสสา ๑๓ ๑๓๖ ป.๑-๒
๓๑ สามเณรอาณาจักร คงทันดี ๑๓ ๑๓๗ ป.๑-๒
๓๒ สามเณรตะวัน พันธมาศ ๑๓ ๑๓๘ ป.๑-๒
๓๓ สามเณรนคร รูปเหมาะ ๑๓ ๑๓๙ ป.๑-๒
๓๔ สามเณรจิรายุ กันยา ๑๓ ๑๔๐ ป.๑-๒
๓๕ สามเณรอรรถพล ดีศิริ ๑๓ ๑๔๑ ป.๑-๒
๓๖ สามเณรนิทธันต์ ศรีรักษ์ ๑๓ ๑๔๒ ป.๑-๒
๓๗ สามเณรนิทธนต์ ศรีรักษ์ ๑๓ ๑๔๓ ป.๑-๒
๓๘ สามเณรอภิวัฒน์ คงทันดี ๑๓ ๑๔๔ ป.๑-๒
๓๙ สามเณรวายุ สีลาย ๑๓ ๑๔๕ ป.๑-๒
๔๐ พระกฤษณ์ กตธมฺโม ศรีสด ๓๑ ๑๐ ๘๑ ป.ธ.๓
๔๑ พระสนิทศิลป์ ติกฺขฌาโน แก้วพวง ๔๓ ๘๒ ป.ธ.๓
๔๒ พระปัญญา สิริปญฺโญ แก้วจันทร์ ๒๔ ๘๓ ป.ธ.๓
๔๓ พระกำพล ปญฺญาพโล กลางราช ๓๕ ๘๔ ป.ธ.๓
๔๔ พระวัชระ โกสโล เครือเล็ก ๒๓ ๘๕ ป.ธ.๓
๔๕ พระวุฒิภัทร กนฺตวีโร ลักษมีกุล ๓๕ ๘๖ ป.ธ.๓
๔๖ พระอนันต์สิทธิ์ อิทฺธิญาโณ ยืนยง ๓๑ ๘๗ ป.ธ.๓
๔๗ พระมาวิน อินฺทปญฺโญ สรสิทธิ์ ๒๕ ๘๘ ป.ธ.๓
๔๘ สามเณรเอกสิทธิ์ สมหวัง ๑๙ ๘๙ ป.ธ.๓
๔๙ สามเณรสุริยา ลาดตะกั่ว ๑๙ ๙๐ ป.ธ.๓
๕๐ สามเณรภาณุมาศ เจริญขุน ๑๙ ๙๑ ป.ธ.๓
๕๑ สามเณรณัฐนันต์ กาดรัมย์ ๑๙ ๙๒ ป.ธ.๓
๕๒ สามเณรไอศูรย์ สนธิเรือน ๑๘ ๙๓ ป.ธ.๓
๕๓ สามเณรภูรินทร์ พันเลียว ๑๗ ๙๔ ป.ธ.๓
๕๔ สามเณรกิติพงษ์ ทองทวน ๑๖ ๙๕ ป.ธ.๓
๕๕ สามเณรชเยนต์ ทรายเพชร ๑๖ ๙๖ ป.ธ.๓
๕๖ สามเณรศุภชาติ คำบรรลือ ๑๕ ๙๗ ป.ธ.๓
๕๗ สามเณรกฤษดา ภาษิต ๑๕ ๙๘ ป.ธ.๓
๕๘ สามเณรวิทยา ทิพย์รักษา ๑๕ ๙๙ ป.ธ.๓
๕๙ สามเณรถิรเจตน์ สินพูน ๑๕ ๑๐๐ ป.ธ.๓
๖๐ สามเณรพัลลภ ชาสุดสี ๑๔ ๑๐๑ ป.ธ.๓
๖๑ สามเณรประพล วายโศก ๑๔ ๑๐๒ ป.ธ.๓
๖๒ สามเณรกิตติ ประกายแก้ว ๑๔ ๑๐๓ ป.ธ.๓
๖๓ สามเณรรวีโรจน์ ภารุนัย ๑๔ ๑๐๔ ป.ธ.๓
๖๔ สามเณรกุลธร สุขปัญญา ๑๔ ๑๐๕ ป.ธ.๓
๖๕ สามเณรทยาธร พลพรม ๑๔ ๑๐๖ ป.ธ.๓
๖๖ สามเณรปรเมศวร์ ธิตาปัน ๑๔ ๑๐๗ ป.ธ.๓
๖๗ สามเณรปวริศ ยาดี ๑๓ ๑๐๘ ป.ธ.๓
๖๘ สามเณรอนุกูล ศรีไพดร ๑๓ ๑๐๙ ป.ธ.๓
๖๙ สามเณรวิฑูรย์ คำภิกุล ๑๓ ๑๑๐ ป.ธ.๓
๗๐ สามเณรวิทวัส จัตุกูล ๑๓ ๑๑๑ ป.ธ.๓
๗๑ พระมหาจตุพร จตุพโล ศรีประเสริฐ ๒๙ ๑๑๓ ป.ธ.๔
๗๒ พระมหาจำเริญชัย สิริคุตฺโต ศรีสุข ๒๙ ๑๑๔ ป.ธ.๔
๗๓ พระมหาหัสดร สุทสฺสโน บัวทองจันทร์ ๒๕ ๑๑๕ ป.ธ.๔
๗๔ พระมหาอนันต์ อนาวิโล เนาว์นาน ๓๔ ๑๑๖ ป.ธ.๔
๗๕ พระมหาณพล กลฺยาโณ น้อยศิริสุข ๓๖ ๑๑๗ ป.ธ.๔
๗๖ สามเณรกิตติศักดิ์ เจริญสินศรีสุข ๑๙ ๑๑๘ ป.ธ.๔
๗๗ สามเณรภาระ ริ ๑๙ ๑๑๙ ป.ธ.๔
๗๘ สามเณรสมาธิ วิเชียร ๑๘ ๑๒๐ ป.ธ.๔
๗๙ สามเณรสุระชัย กล้วยประโคน ๑๘ ๑๒๑ ป.ธ.๔
๘๐ สามเณรรัชฎากร โปแอ ๑๖ ๑๒๒ ป.ธ.๔
๘๑ สามเณรภานุพงค์ คุณศิลป์ ๑๖ ๑๒๓ ป.ธ.๔
๘๒ สามเณรณัฐนนท์ วิจิตรขากี ๑๖ ๑๒๔ ป.ธ.๔
๘๓ สามเณรเกิดมั่น จูงวงษ์สุข ๑๖ ๑๒๕ ป.ธ.๔
๘๔ สามเณรนราชัย ผุยลา ๑๖ ๑๒๖ ป.ธ.๔
๘๕ สามเณรดนัย หวังทางมี ๑๖ ๑๒๗ ป.ธ.๔
๘๖ สามเณรวายุ โคตรคำ ๑๖ ๑๒๘ ป.ธ.๔
๘๗ สามเณรศุภณัฐ อาทวัง ๑๖ ๑๒๙ ป.ธ.๔
๘๘ สามเณรศักดิ์ดาวุฒิ พุทหอม ๑๕ ๑๓๐ ป.ธ.๔
๘๙ สามเณรธฤติ เปี่ยมประเสริฐ ๑๕ ๑๓๑ ป.ธ.๔
๙๐ สามเณรสิรภพ ณ บางช้าง ๑๕ ๑๓๒ ป.ธ.๔
๙๑ สามเณรเกียรติภูมิ มาน้อย ๑๕ ๑๓๓ ป.ธ.๔
๙๒ สามเณรปารเมศ แจ้งบ้าน ๑๕ ๑๓๔ ป.ธ.๔
๙๓ สามเณรคณาธิป ศรีสุข ๑๕ ๑๓๕ ป.ธ.๔
๙๔ สามเณรพิเชฐ อสิพงษ์ ๑๔ ๑๓๖ ป.ธ.๔
๙๕ พระมหาชัยชาญ ชยฺยรตโน บุญแก้ว ๓๐ ๑๐ ๕๓ ป.ธ.๕
๙๖ พระมหาอุดมศักดิ์ อาภากโร โมหมื่นไวย ๓๐ ๕๔ ป.ธ.๕
๙๗ พระมหาภัทรพงศ์ ฐิตธมฺโม จุติกะสะ ๓๘ ๕๕ ป.ธ.๕
๙๘ พระมหาสุวิท ธมฺมธโร อุดมดัน ๓๔ ๕๖ ป.ธ.๕
๙๙ พระมหาสถิตย์ ฐิตวโร แสงรัมย์ ๒๒ ๕๗ ป.ธ.๕
๑๐๐ พระมหาสมปอง วรสิทฺธิ ชูเกาะ ๒๑ ๕๘ ป.ธ.๕
๑๐๑ สามเณรวุฒิศักดิ์ จันทร์คง ๒๐ ๕๙ ป.ธ.๕
๑๐๒ สามเณรศราวุธ วะกะกัน ๑๙ ๖๐ ป.ธ.๕
๑๐๓ สามเณรสุริยะ สีมันตะ ๑๘ ๖๑ ป.ธ.๕
๑๐๔ สามเณรดิสทัศน์ คงทันดี ๑๖ ๖๒ ป.ธ.๕
๑๐๕ สามเณรวิสิษฐ์พล พันพม่า ๑๖ ๖๓ ป.ธ.๕
๑๐๖ สามเณรพงศธร ชัยเสน ๑๖ ๖๔ ป.ธ.๕
๑๐๗ สามเณรธีรพล เสาศิริ ๑๖ ๖๕ ป.ธ.๕
๑๐๘ สามเณรสุชาติ บุษยาตรัส ๑๖ ๖๖ ป.ธ.๕
๑๐๙ สามเณรธนพล จันทวงศ์ ๑๖ ๖๗ ป.ธ.๕
๑๑๐ พระมหาเกียรติศักดิ์ กิตฺติสกฺโก กุลมณีอารีรักษ์ ๕๑ ๑๗ ๘๐ ป.ธ.๖
๑๑๑ พระมหาเกรียงศักดิ์ กิตฺติโสภโณ ผาเหลา ๔๒ ๑๓ ๘๑ ป.ธ.๖
๑๑๒ พระมหาวิโรจน์ ถาวรจิตฺโต นากเอก ๕๑ ๑๐ ๘๒ ป.ธ.๖
๑๑๓ พระมหาทองเหรียญ ธนิสฺสโร แพงหอม ๓๖ ๘๓ ป.ธ.๖
๑๑๔ พระมหาสมาน ขนฺติธมฺโม คำดวงศรี ๔๑ ๘๔ ป.ธ.๖
๑๑๕ พระมหาวุฒิไกร ปุณฺณวุฑฺฒิ แจ่มพันธ์ ๒๓ ๘๕ ป.ธ.๖
๑๑๖ พระมหาประสิทธิ์ สิทฺธิวโร แสนซุ้ง ๒๐ ๘๖ ป.ธ.๖
๑๑๗ สามเณรรุ่งอรุณ หอมนาม ๒๐ ๘๗ ป.ธ.๖
๑๑๘ สามเณรสัมฤทธิ์ บัวจันทร์ ๑๙ ๘๘ ป.ธ.๖
๑๑๙ สามเณรปรีชา จำปาทอง ๑๙ ๘๙ ป.ธ.๖
๑๒๐ สามเณรสกุลรัตน์ เข็มมา ๑๘ ๙๐ ป.ธ.๖
๑๒๑ สามเณรรุ่งชัย เพียรเสร็จ ๑๘ ๙๑ ป.ธ.๖
๑๒๒ สามเณรวันมงคล ดีเลิศ ๑๘ ๙๒ ป.ธ.๖
๑๒๓ สามเณรกิจติชัย จัตุกูล ๑๘ ๙๓ ป.ธ.๖
๑๒๔ สามเณรสมชาย เข็มมี ๑๘ ๙๔ ป.ธ.๖
๑๒๕ สามเณรณรงค์ ล้อมนาค ๑๘ ๙๕ ป.ธ.๖
๑๒๖ สามเณรวรวุฒิ เที่ยงทัศน์ ๑๘ ๙๖ ป.ธ.๖
๑๒๗ สามเณรวีรยุทธ บุตรราช ๑๘ ๙๗ ป.ธ.๖
๑๒๘ สามเณรธนวัฒน์ กิ่วไธสง ๑๗ ๙๘ ป.ธ.๖
๑๒๙ สามเณรสุรัตน์ บุตรเกื้อ ๑๗ ๙๙ ป.ธ.๖
๑๓๐ พระมหาวิโมกข์ วณฺณเนโต วรรณเนตร ๓๔ ๑๔ ๕๐ ป.ธ.๗
๑๓๑ พระมหาภวัต ฐานิสฺสโร กิ่งสุวรรณ ๒๙ ๕๑ ป.ธ.๗
๑๓๒ พระมหาสุวรรณ ฐิตวํโส โคตรทารินทร์ ๒๙ ๕๒ ป.ธ.๗
๑๓๓ สามเณรกิติศักดิ์ ไชยศรีรัมย์ ๒๐ ๕๓ ป.ธ.๗
๑๓๔ สามเณรนัฐพล พร้าวหอม ๒๐ ๕๔ ป.ธ.๗
๑๓๕ สามเณรบัณฑิต อินทริง ๒๐ ๕๕ ป.ธ.๗
๑๓๖ พระมหาชาตรี ญาณสิริ แช่ลิ้ม ๓๕ ๑๐ ๓๑ ป.ธ.๘
๑๓๗ พระมหาดนัย ธีรวํโส มีบุญ ๒๓ ๓๒ ป.ธ.๘
๑๓๘ พระมหาจตุภูมิ ภูมิเวที แสนคำ ๒๑ ๓๓ ป.ธ.๘
๑๓๙ พระมหาสุเวือง คมฺภีรวิจารโณ วิญ ๓๖ ๑๕ ๒๑ ป.ธ.๙
๑๔๐ พระมหาประยงค์ ฐานวโร เมืองขวา ๒๙ ๒๒ ป.ธ.๙
๑๔๑ พระมหาสาคร วรนาโม นามสุขี ๒๖ ๒๓ ป.ธ.๙
๑๔๒ สามเณรทศพร พรมดอนกลอย ๒๐ ๒๔ ป.ธ.๙
รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๒)
ที่ชื่อฉายานามสกุลอายุพรรษาเลขที่ชั้น
๑๔๓ พระกิตติภณ กิจฺจสาโร แสงอินทร์ ๓๔ ๑๓๔๕ ป.๑-๒
๑๔๔ พระคณิศร ปญฺญิสฺสโร ดั่นเจริญ ๒๙ ๑๓๔๖ ป.๑-๒
๑๔๕ สามเณรกิตติเดช บุญเต็ม ๑๖ ๑๓๔๗ ป.๑-๒
๑๔๖ สามเณรณัฐพงศ์ อุปทุม ๑๕ ๑๓๔๘ ป.๑-๒
๑๔๗ สามเณรณัฐพงษ์ มูลเมือง ๑๔ ๑๓๔๙ ป.๑-๒
๑๔๘ สามเณรฤทธิไกร ฤทธิ์ศิริ ๑๓ ๑๓๕๐ ป.๑-๒
๑๔๙ สามเณรปิฎก นิยมวงศ์ ๑๓ ๑๓๕๑ ป.๑-๒
๑๕๐ สามเณรวรพงศ์ ศรีวงศ์ ๑๓ ๑๓๕๒ ป.๑-๒
๑๕๑ สามเณรมนตรี หงษ์สูง ๑๓ ๑๓๕๓ ป.๑-๒
๑๕๒ สามเณรธวัชชัย ยศศิริ ๑๓ ๑๓๕๔ ป.๑-๒
๑๕๓ สามเณรพลพล นุรักเข ๑๓ ๑๓๕๕ ป.๑-๒
๑๕๔ สามเณรอานนท์ เนียมสวัสดิ์ ๑๒ ๑๓๕๖ ป.๑-๒
๑๕๕ พระวุฒิชัย ปิยสทฺโธ เปี้ยวงศ์ ๓๗ ๙๗๖ ป.ธ.๓
๑๕๖ พระชินกร อาภาชลิโต จูมหาวงศ์ตระกูล ๕๐ ๙๗๗ ป.ธ.๓
๑๕๗ พระสิงหา สุภทฺโท กลิ่นศักดิ์ ๓๙ ๙๗๘ ป.ธ.๓
๑๕๘ พระวัชระ จตฺตภโย ตับสันเทียะ ๒๗ ๙๗๙ ป.ธ.๓
๑๕๙ สามเณรณัฐกานต์ ฤทธิ์เรืองศักดิ์ ๑๙ ๙๘๐ ป.ธ.๓
๑๖๐ สามเณรอาร์ม จิตสมาน ๑๕ ๙๘๑ ป.ธ.๓
๑๖๑ สามเณรธนชิต มาสิงห์ ๑๕ ๙๘๒ ป.ธ.๓
๑๖๒ สามเณรพุทธนา บุญยง ๑๔ ๙๘๓ ป.ธ.๓
๑๖๓ สามเณรนที บุญประกอบ ๑๔ ๙๘๔ ป.ธ.๓
๑๖๔ สามเณรรัฐวัฒน์ บัวทองจันทร์ ๑๗ ๕๕๔ ป.ธ.๔
๑๖๕ สามเณรกิตติศักดิ์ แพร่งสุวรรณ์ ๑๖ ๕๕๕ ป.ธ.๔
๑๖๖ สามเณรวุฒิชัย แสนทวีสุข ๑๕ ๕๕๖ ป.ธ.๔
๑๖๗ สามเณรศรายุทธ สีดาดี ๑๕ ๕๕๗ ป.ธ.๔
๑๖๘ สามเณรไกรวิชญ์ เข็มช่อ ๑๕ ๕๕๘ ป.ธ.๔
๑๖๙ พระมหาทองแดง ถิรจิตฺโต ทองละมุล ๓๐ ๒๓๑ ป.ธ.๕
๑๗๐ สามเณรภูวดล จรูญภาค ๑๙ ๒๓๒ ป.ธ.๕