รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี พ.ศ.๒๕๕๙

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑)
ที่ชื่อฉายานามสกุลอายุพรรษาเลขที่ชั้น
๑. พระประสิทธิ์ สิริธมฺโม มีสัตย์ ๓๑ ๑๒๗ ป.๑-๒
๒. พระชาติชาย นรินฺโท แก้วดอกรัก ๒๖ ๑๒๘ ป.๑-๒
๓. พระมานิต โชติธมฺโม ณลำปาง ๒๕ ๑๒๙ ป.๑-๒
๔. พระธวัช ปสนฺนจิตฺโต เทียนปัญจะ ๒๓ ๑๓๐ ป.๑-๒
๕. พระสรายุทธ กลฺยาณเมธี แก้วม่วง ๒๑ ๑๓๑ ป.๑-๒
๖. สามเณรก้องเกียรติ บ้งชมโพธิ์ ๒๐ ๑๓๒ ป.๑-๒
๗. สามเณรณัฐชัย สุทธิแพทย์ ๑๙ ๑๓๓ ป.๑-๒
๘. สามเณรวันชัย มะปรางก่ำ ๑๙ ๑๓๔ ป.๑-๒
๙. สามเณรบุญธรรม อินธิภูมิ ๑๘ ๑๓๕ ป.๑-๒
๑๐. สามเณรขวัญชัย ไชยศรีรัมย์ ๑๘ ๑๓๖ ป.๑-๒
๑๑. สามเณรกิตติ แหวนวงษ์ ๑๗ ๑๓๗ ป.๑-๒
๑๒. สามเณรสิทธิพงษ์ ไชยเสน ๑๖ ๑๓๘ ป.๑-๒
๑๓. สามเณรเอกรัตน์ อุผา ๑๕ ๑๓๙ ป.๑-๒
๑๔. สามเณรปรวุฒิ ขันทิน ๑๕ ๑๔๐ ป.๑-๒
๑๕. สามเณรธนชัย ผมทอง ๑๕ ๑๔๑ ป.๑-๒
๑๖. สามเณรปุรวัฒน์ น่าชม ๑๔ ๑๔๒ ป.๑-๒
๑๗. สามเณรธีรวัฒน์ ม่วงสาย ๑๔ ๑๔๓ ป.๑-๒
๑๘. สามเณรจตุพล สุระการ ๑๔ ๑๔๔ ป.๑-๒
๑๙. สามเณรธวัชชัย เทือกท้าว ๑๔ ๑๔๕ ป.๑-๒
๒๐. สามเณรทองดี สุขบรรเทิง ๑๔ ๑๔๖ ป.๑-๒
๒๑. สามเณรโยธิน ทรงรัมย์ ๑๓ ๑๔๗ ป.๑-๒
๒๒. สามเณรกิตติพร ตรวจมรรคา ๑๓ ๑๔๘ ป.๑-๒
๒๓. สามเณรทองเจือ กลมเกลียว ๑๓ ๑๔๙ ป.๑-๒
๒๔. สามเณรพีรศักดิ์ กุหลาบกุลี ๑๓ ๑๕๐ ป.๑-๒
๒๕. สามเณรณัฐพล คำภูวัน ๑๓ ๑๕๑ ป.๑-๒
๒๖. สามเณรปารเมศ พลาผล ๑๓ ๑๕๒ ป.๑-๒
๒๗. สามเณรวีรภัทร พานิชย์ ๑๓ ๑๕๓ ป.๑-๒
๒๘. สามเณรก้องภพ พันธุ์แตง ๑๓ ๑๕๔ ป.๑-๒
๒๙. สามเณรเจษฎา โททำ ๑๓ ๑๕๕ ป.๑-๒
๓๐. สามเณรปริญญา โททำ ๑๓ ๑๕๖ ป.๑-๒
๓๑. สามเณรพีระยุทธ พรมชาติ ๑๓ ๑๕๗ ป.๑-๒
๓๒. สามเณรชายชาญ ศรีวงษ์ ๑๓ ๑๕๘ ป.๑-๒
๓๓. สามเณรพรสวรรค์ จันทร์หอม ๑๓ ๑๕๙ ป.๑-๒
๓๔. สามเณรฤกษ์ชัย เสาศิริ ๑๓ ๑๖๐ ป.๑-๒
๓๕. สามเณรธนากรณ์ บุญกัน ๑๓ ๑๖๑ ป.๑-๒
๓๖. สามเณรทิวทัศน์ อวงประโคน ๑๓ ๑๖๒ ป.๑-๒
๓๗. สามเณรปรมินทร์ เอี่ยมศิริ ๑๓ ๑๖๓ ป.๑-๒
๓๘. สามเณรปฏิพล ศรีแก้ว ๑๓ ๑๖๔ ป.๑-๒
๓๙. สามเณรนราธิป แจ้งบ้าน ๑๓ ๑๖๕ ป.๑-๒
๔๐. สามเณรคมสันต์ เลาเลิศ ๑๓ ๑๖๖ ป.๑-๒
๔๑. สามเณรศุภกร ประมวล ๑๓ ๑๖๗ ป.๑-๒
๔๒. สามเณรปฏิภาณ กอนรัมย์ ๑๓ ๑๖๘ ป.๑-๒
๔๓. สามเณรกฤษดา ถาจันทร์ ๑๒ ๑๖๙ ป.๑-๒
๔๔. สามเณรเมธา ทรงศรีสด ๑๒ ๑๗๐ ป.๑-๒
๔๕. พระเจนณรงค์ สุทฺธสีโล แซ่ลี้ ๓๐ ๔๕ ป.ธ.๓
๔๖. พระจตุรงค์ อุตฺตปญฺโญ โสดา ๓๐ ๔๖ ป.ธ.๓
๔๗. พระนภา จนฺทสาโร สิงสู่ ๒๗ ๔๗ ป.ธ.๓
๔๘. พระกิตติ ชินวํโส โกมุทกลาง ๒๒ ๔๘ ป.ธ.๓
๔๙. พระสุนทร นิราสโย จันทะแจ่ม ๒๖ ๔๙ ป.ธ.๓
๕๐. สามเณรพงศ์ภัค ถนอมเมือง ๑๙ ๕๐ ป.ธ.๓
๕๑. สามเณรศราวุฒิ ยิ่งผล ๑๘ ๕๑ ป.ธ.๓
๕๒. สามเณรวุฒิชัย จันทะดวง ๑๘ ๕๒ ป.ธ.๓
๕๓. สามเณรวีรพงษ์ หงษ์ศิริ ๑๗ ๕๓ ป.ธ.๓
๕๔. สามเณรกิตติพงษ์ ขยายวงศ์ ๑๖ ๕๔ ป.ธ.๓
๕๕. สามเณรกฤษฎา ชาภักดี ๑๖ ๕๕ ป.ธ.๓
๕๖. สามเณรไพรัตน์ คำสี ๑๕ ๕๖ ป.ธ.๓
๕๗. สามเณรณัฐภูมิ โพยนอก ๑๕ ๕๗ ป.ธ.๓
๕๘. สามเณรศุภกรณ์ งอกวงษ์ ๑๕ ๕๘ ป.ธ.๓
๕๙. สามเณรปฐมพงศ์ คำมา ๑๕ ๕๙ ป.ธ.๓
๖๐. สามเณรทินภัทร ทูลฉลอง ๑๕ ๖๐ ป.ธ.๓
๖๑. สามเณรพีรพล บุญสอน ๑๔ ๖๑ ป.ธ.๓
๖๒. สามเณรทีปกร อย่านอนใจ ๑๔ ๖๒ ป.ธ.๓
๖๓. สามเณรชานนท์ ทองหล่อ ๑๔ ๖๓ ป.ธ.๓
๖๔. สามเณรธรรมสถิต จันแดง ๑๔ ๖๔ ป.ธ.๓
๖๕. สามเณรนคร รูปเหมาะ ๑๔ ๖๕ ป.ธ.๓
๖๖. สามเณรอรรถพล ดีศิริ ๑๔ ๖๖ ป.ธ.๓
๖๗. สามเณรอภิวัฒน์ คงทันดี ๑๔ ๖๗ ป.ธ.๓
๖๘. พระมหากฤษณ์ กตธมฺโม ศรีสด ๓๒ ๑๑ ๙๑ ป.ธ.๔
๖๙. พระมหาอนันท์ จิรสุโข คำโทพล ๓๒ ๙๒ ป.ธ.๔
๗๐. พระมหาสนิทศิลป์ ติกฺขฌาโน แก้วพวง ๔๔ ๙๓ ป.ธ.๔
๗๑. พระมหาสมยศ ฐานวโร จารุทรรศนา ๔๘ ๙๔ ป.ธ.๔
๗๒. พระมหาปัญญา สิริปญฺโญ แก้วจันทร์ ๒๕ ๙๕ ป.ธ.๔
๗๓. พระมหากำพล ปญฺญาพโล กลางราช ๓๖ ๙๖ ป.ธ.๔
๗๔. พระมหาวัชระ โกสโล เครือเล็ก ๒๓ ๙๗ ป.ธ.๔
๗๕. พระมหาวุฒิภัทร กนฺตวีโร ลักษมีกุล ๓๖ ๙๘ ป.ธ.๔
๗๖. พระมหาวัชระ จตฺตภโย ตับสันเทียะ ๒๘ ๙๙ ป.ธ.๔
๗๗. พระมหาโกเชฐโภคิน อิทฺธิญาโณ ยืนยง ๓๒ ๑๐๐ ป.ธ.๔
๗๘. พระมหามาวิน อินฺทปญฺโญ สรสิทธิ์ ๒๖ ๑๐๑ ป.ธ.๔
๗๙. พระมหากิตติ กิตฺติวรเมธี แซ่ง้อง ๒๐ ๑๐๒ ป.ธ.๔
๘๐. พระมหาณัฐกานต์ ณฏฺฐิสฺสโร ฤทธิ์เรืองศักดิ์ ๒๐ ๑๐๓ ป.ธ.๔
๘๑. พระมหาเอกสิทธิ์ สิทฺธิเมธี สมหวัง ๒๑ ๑๐๔ ป.ธ.๔
๘๒. สามเณรสุริยา ลาดตะกั่ว ๒๐ ๑๐๕ ป.ธ.๔
๘๓. สามเณรภาณุมาศ เจริญขุน ๒๐ ๑๐๖ ป.ธ.๔
๘๔. สามเณรภูรินทร์ พันเลียว ๑๘ ๑๐๗ ป.ธ.๔
๘๕. สามเณรวิชมัย นุ่มวงษ์ ๑๗ ๑๐๘ ป.ธ.๔
๘๖. สามเณรกิติพงษ์ ทองทวน ๑๗ ๑๐๙ ป.ธ.๔
๘๗. สามเณรชเยนต์ ทรายเพชร ๑๗ ๑๑๐ ป.ธ.๔
๘๘. สามเณรธนชิต มาสิงห์ ๑๖ ๑๑๑ ป.ธ.๔
๘๙. สามเณรถิรเจตน์ สินพูน ๑๖ ๑๑๒ ป.ธ.๔
๙๐. สามเณรศุภชาติ คำบรรลือ ๑๖ ๑๑๓ ป.ธ.๔
๙๑. สามเณรวิทยา ทิพย์รักษา ๑๖ ๑๑๔ ป.ธ.๔
๙๒. สามเณรพัลลภ ชาสุดสี ๑๕ ๑๑๕ ป.ธ.๔
๙๓. สามเณรประพล วายโศก ๑๕ ๑๑๖ ป.ธ.๔
๙๔. สามเณรกิตติ ประกายแก้ว ๑๕ ๑๑๗ ป.ธ.๔
๙๕. สามเณรชัยฉัตร ชาติประโคน ๑๕ ๑๑๘ ป.ธ.๔
๙๖. สามเณรกุลธร สุขปัญญา ๑๕ ๑๑๙ ป.ธ.๔
๙๗. สามเณรทยาธร พลพรม ๑๕ ๑๒๐ ป.ธ.๔
๙๘. สามเณรนที บุญประกอบ ๑๕ ๑๒๑ ป.ธ.๔
๙๙. สามเณรอนุกูล ศรีไพดร ๑๔ ๑๒๒ ป.ธ.๔
๑๐๐. สามเณรวิฑูรย์ คำภิกุล ๑๔ ๑๒๓ ป.ธ.๔
๑๐๑. สามเณรวิทวัส จัตุกูล ๑๔ ๑๒๔ ป.ธ.๔
๑๐๒. พระมหาธงชัย วณฺณวีโร วรรณวีระ ๓๐ ๑๑ ๘๖ ป.ธ.๕
๑๐๓. พระมหาจตุพร จตุพโล ศรีประเสริฐ ๓๐ ๑๐ ๘๗ ป.ธ.๕
๑๐๔. พระมหายศธนา ปภากโร ศรีวัฒนปภา ๒๙ ๘๘ ป.ธ.๕
๑๐๕. พระมหาหัสดร สุทสฺสโน บัวทองจันทร์ ๒๖ ๘๙ ป.ธ.๕
๑๐๖. พระมหาณพล กลฺยาโณ น้อยศิริสุข ๓๗ ๙๐ ป.ธ.๕
๑๐๗. พระมหากิตติศักดิ์ วรกิตฺติธาตา เจริญสินศรีสุข ๒๐ ๙๑ ป.ธ.๕
๑๐๘. สามเณรภาระ ริ ๒๐ ๙๒ ป.ธ.๕
๑๐๙. สามเณรสมาธิ วิเชียร ๑๙ ๙๓ ป.ธ.๕
๑๑๐. สามเณรสุระชัย กล้วยประโคน ๑๙ ๙๔ ป.ธ.๕
๑๑๑. สามเณรจิรพล วงษ์คำรัตน์ ๑๘ ๙๕ ป.ธ.๕
๑๑๒. สามเณรรัชฎากร โปแอ ๑๗ ๙๖ ป.ธ.๕
๑๑๓. สามเณรภานุพงค์ คุณศิลป์ ๑๘ ๙๗ ป.ธ.๕
๑๑๔. สามเณรกิตติศักดิ์ แพร่งสุวรรณ์ ๑๗ ๙๘ ป.ธ.๕
๑๑๕. สามเณรณัฐนนท์ วิจิตรขากี ๑๗ ๙๙ ป.ธ.๕
๑๑๖. สามเณรเกิดมั่น จูงวงษ์สุข ๑๗ ๑๐๐ ป.ธ.๕
๑๑๗. สามเณรดนัย หวังทางมี ๑๗ ๑๐๑ ป.ธ.๕
๑๑๘. สามเณรศุภณัฐ อาทวัง ๑๗ ๑๐๒ ป.ธ.๕
๑๑๙. สามเณรวุฒิชัย แสนทวีสุข ๑๖ ๑๐๓ ป.ธ.๕
๑๒๐. สามเณรศักดิ์ดาวุฒิ พุทหอม ๑๖ ๑๐๔ ป.ธ.๕
๑๒๑. สามเณรธฤติ เปี่ยมประเสริฐ ๑๖ ๑๐๕ ป.ธ.๕
๑๒๒. สามเณรเกียรติภูมิ มาน้อย ๑๖ ๑๐๖ ป.ธ.๕
๑๒๓. สามเณรศรายุทธ สีดาดี ๑๖ ๑๐๗ ป.ธ.๕
๑๒๔. สามเณรปารเมศ แจ้งบ้าน ๑๖ ๑๐๘ ป.ธ.๕
๑๒๕. สามเณรไกรวิชญ์ เข็มช่อ ๑๖ ๑๐๙ ป.ธ.๕
๑๒๖. สามเณรคณาธิป ศรีสุข ๑๖ ๑๑๐ ป.ธ.๕
๑๒๗. สามเณรพิเชฐ อสิพงษ์ ๑๕ ๑๑๑ ป.ธ.๕
๑๒๘. พระมหาอุดมศักดิ์ อาภากโร โมหมื่นไวย ๓๑ ๘๖ ป.ธ.๖
๑๒๙. พระมหาทองแดง ถิรจิตฺโต ทองละมุล ๓๑ ๘๗ ป.ธ.๖
๑๓๐. พระมหาภัทรพงศ์ ฐิตธมฺโม จุติกะสะ ๓๘ ๘๘ ป.ธ.๖
๑๓๑. พระมหาสุวิท ธมฺมธโร อุดมดัน ๓๕ ๘๙ ป.ธ.๖
๑๓๒. พระมหาสถิตย์ ฐิตวโร แสงรัมย์ ๒๓ ๙๐ ป.ธ.๖
๑๓๓. พระมหาสมปอง วรสิทฺธิ ชูเกาะ ๒๒ ๙๑ ป.ธ.๖
๑๓๔. สามเณรวุฒิศักดิ์ จันทร์คง ๒๑ ๙๒ ป.ธ.๖
๑๓๕. สามเณรศราวุธ วะกะกัน ๒๐ ๙๓ ป.ธ.๖
๑๓๖. สามเณรสุริยะ สีมันตะ ๑๙ ๙๔ ป.ธ.๖
๑๓๗. สามเณรดิสทัศน์ คงทันดี ๑๗ ๙๕ ป.ธ.๖
๑๓๘. สามเณรวิสิษฐ์พล พันพม่า ๑๗ ๙๖ ป.ธ.๖
๑๓๙. สามเณรพงศธร ชัยเสน ๑๗ ๙๗ ป.ธ.๖
๑๔๐. สามเณรธีรพล เสาศิริ ๑๗ ๙๘ ป.ธ.๖
๑๔๑. สามเณรสุชาติ บุษยาตรัส ๑๗ ๙๙ ป.ธ.๖
๑๔๒. พระมหาสดใส ภทฺทธมฺโม จันทรัตน์ ๔๒ ๔๖ ป.ธ.๗
๑๔๓. พระมหาวุฒิไกร ปุณฺณวุฑฺฒิ แจ่มพันธ์ ๒๔ ๔๗ ป.ธ.๗
๑๔๔. พระมหาประสิทธิ์ สิทฺธิวโร แสนซุ้ง ๒๑ ๔๘ ป.ธ.๗
๑๔๕. พระมหาสัมฤทธิ์ วริทฺธิโก บัวจันทร์ ๒๐ ๔๙ ป.ธ.๗
๑๔๖. พระมหาบอย สุเมโธ เข็มมี ๒๐ ๕๐ ป.ธ.๗
๑๔๗. สามเณรรุ่งชัย เพียรเสร็จ ๑๙ ๕๑ ป.ธ.๗
๑๔๘. สามเณรวันมงคล ดีเลิศ ๑๙ ๕๒ ป.ธ.๗
๑๔๙. สามเณรกิจติชัย จัตุกุล ๑๙ ๕๓ ป.ธ.๗
๑๕๐. สามเณรณรงค์ ล้อมนาค ๑๙ ๕๔ ป.ธ.๗
๑๕๑. สามเณรวรวุฒิ เที่ยงทัศน์ ๑๙ ๕๕ ป.ธ.๗
๑๕๒. สามเณรวีรยุทธ บุตรราช ๑๙ ๕๖ ป.ธ.๗
๑๕๓. สามเณรธนวัฒน์ กิ่วไธสง ๑๘ ๕๗ ป.ธ.๗
๑๕๔. สามเณรสุรัตน์ บุตรเกื้อ ๑๘ ๕๘ ป.ธ.๗
๑๕๕. พระมหาภวัต ฐานิสฺสโร กิ่งสุวรรณ ๓๐ ๑๐ ๑๖ ป.ธ.๘
๑๕๖. พระมหาทัศพล คนฺธวโร สุดหอม ๒๗ ๒๕ ป.ธ.๙
๑๕๗. พระมหาจตุภูมิ ภูมิเวที แสนคำ ๒๒ ๒๖ ป.ธ.๙
รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒)
ที่ชื่อฉายานามสกุลอายุพรรษาเลขที่ชั้น
๑๕๘. พระสุพรรณ ญาณวีโร แพงษา ๕๒ ๑๐ ๑๒๖๐ ป.๑-๒
๑๕๙. สามเณรภัทรพล เพ็งบุญ ๑๔ ๑๒๖๑ ป.๑-๒
๑๖๐. สามเณรเชษฐ์ณากานต์ จำปาเงิน ๑๓ ๑๒๖๒ ป.๑-๒
๑๖๑. สามเณรสุชาติ มานะศรี ๑๓ ๑๒๖๓ ป.๑-๒
๑๖๒. สามเณรณรงค์ศักดิ์ รัสเสมอ ๑๓ ๑๒๖๔ ป.๑-๒
๑๖๓. สามเณรจิรภัทร เกตุนาค ๑๒ ๑๒๖๕ ป.๑-๒
๑๖๔. พระสมชัย อภิปุณฺโณ จั้นพลแสน ๓๓ ๑๓ ๓๙๒ ป.ธ.๓
๑๖๕. พระเชิดชาย นาควโร สินารายณ์ ๓๑ ๑๑ ๓๙๓ ป.ธ.๓
๑๖๖. พระนพพร ฐิตญาโณ บูระภี ๕๐ ๓๙๔ ป.ธ.๓
๑๖๗. พระวสันต์ สุทฺธิสทฺโธ โมกมัน ๒๕ ๓๙๕ ป.ธ.๓
๑๖๘. พระคมสันต์ อภิปุณฺโณ โสระชาติ ๒๓ ๓๙๖ ป.ธ.๓
๑๖๙. สามเณรประสิทธิ์ ถนอมพลกรัง ๑๗ ๓๙๗ ป.ธ.๓
๑๗๐. สามเณรณัฐพงศ์ อุปทุม ๑๖ ๓๙๘ ป.ธ.๓
๑๗๑. สามเณรไชยภัทร แดงสีบัว ๑๕ ๓๙๙ ป.ธ.๓
๑๗๒. สามเณรธวัชชัย แหวนวงษ์ ๑๕ ๔๐๐ ป.ธ.๓
๑๗๓. สามเณรเชษฐ์ตรากาญจน์ จำปาเงิน ๑๔ ๔๐๑ ป.ธ.๓
๑๗๔. สามเณรอาณาจักร คงทันดี ๑๔ ๔๐๒ ป.ธ.๓
๑๗๕. สามเณรแสงสุรีย์ หวังทางมี ๑๘ ๕๒๓ ป.ธ.๔
๑๗๖. พระมหาจำเริญชัย สิริคุตฺโต ศรีสุข ๓๐ ๓๘๑ ป.ธ.๕
๑๗๗. พระมหาอนันต์ อนาวิโล เนาว์นาน ๓๕ ๓๘๒ ป.ธ.๕
๑๗๘. พระพีรธร ป. จนฺทสโร ลาพันธ์ ๓๘ ๓๘๓ ป.ธ.๕
๑๗๙. สามเณรนราชัย ผุยลา ๑๗ ๓๘๔ ป.ธ.๕

Views: 0