รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี พ.ศ.๒๕๖๐

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑)
ที่ชื่อฉายานามสกุลอายุพรรษาเลขที่ชั้น
๑. พระทราทิตย์ อุตฺตโร อุทธา ๒๙ ๒๒๓ ป.๑-๒
๒. พระณฐพล ขนฺติยุตฺโต ชาชุมวงศ์ ๒๖ ๒๒๔ ป.๑-๒
๓. พระพรพจน์ อคฺครตโน สระทองโอ่ง ๔๐ ๒๒๕ ป.๑-๒
๔. พระชาญชัย ชยวํโส บูรณะ ๒๔ ๒๒๖ ป.๑-๒
๕. พระกรวุฒิ ฐานิสฺสโร ปานนิล ๓๕ ๒๒๗ ป.๑-๒
๖. พระเสกสรร พลวโร ปานกลาง ๒๑ ๒๒๘ ป.๑-๒
๗. พระคณากร สุชาโต สราวุฒน์ ๓๑ ๒๒๙ ป.๑-๒
๘. พระอธิวัฒน์ ฐานธมฺโม สุโท ๒๓ ๒๓๐ ป.๑-๒
๙. พระปวินท์ ปวโร ดีกุดตุ้ม ๒๒ ๒๓๑ ป.๑-๒
๑๐. พระคิมหันต์ ธมฺมวโร หวังดี ๒๗ ๒๓๒ ป.๑-๒
๑๑. สามเณรวีระพล ดอนโมกข์ ๑๘ ๒๓๓ ป.๑-๒
๑๒. สามเณรจักรพงษ์ วงศ์ศรีชา ๑๖ ๒๓๔ ป.๑-๒
๑๓. สามเณรธนาวุฒิ ฤาเดช ๑๖ ๒๓๕ ป.๑-๒
๑๔. สามเณรวุฒิชัย วะกะกัน ๑๖ ๒๓๖ ป.๑-๒
๑๕. สามเณรวัชรพงษ์ ไชยสุระ ๑๕ ๒๓๗ ป.๑-๒
๑๖. สามเณรนนทวัฒน์ มหิตธิ ๑๕ ๒๓๘ ป.๑-๒
๑๗. สามเณรธรรมศาสตร์ มะพารัมย์ ๑๕ ๒๓๙ ป.๑-๒
๑๘. สามเณรชัยวัฒน์ พะเลียง ๑๕ ๒๔๐ ป.๑-๒
๑๙. สามเณรธนาพร ทองละมุล ๑๕ ๒๔๑ ป.๑-๒
๒๐. สามเณรอภินันท์ วงศ์ใส ๑๕ ๒๔๒ ป.๑-๒
๒๑. สามเณรพุทฒิพงษ์ ประสงค์ดี ๑๔ ๒๔๓ ป.๑-๒
๒๒. สามเณรณัฐวุฒิ วงคำแสง ๑๔ ๒๔๔ ป.๑-๒
๒๓. สามเณรวรวิทย์ แสงมาศ ๑๔ ๒๔๕ ป.๑-๒
๒๔. สามเณรยศพนธ์ สุนันท์ชัย ๑๔ ๒๔๖ ป.๑-๒
๒๕. สามเณรทรงพล เหล่าเลิศ ๑๔ ๒๔๗ ป.๑-๒
๒๖. สามเณรธนาพล จันทระ ๑๔ ๒๔๘ ป.๑-๒
๒๗. สามเณรภาณุวัฒน์ เนตรคำกูล ๑๔ ๒๔๙ ป.๑-๒
๒๘. สามเณรภาณุพงศ์ เนตรคำกูล ๑๔ ๒๕๐ ป.๑-๒
๒๙. สามเณรธวัชชัย พลชาลี ๑๔ ๒๕๑ ป.๑-๒
๓๐. สามเณรสุรเชษฐ์ วงศ์สุโพธิ์ ๑๔ ๒๕๒ ป.๑-๒
๓๑. สามเณรวีระชัย บุญเยี่ยมจิตร ๑๔ ๒๕๓ ป.๑-๒
๓๒. สามเณรกาลวันต์ ณ บางช้าง ๑๔ ๒๕๔ ป.๑-๒
๓๓. สามเณรมงคล ปิ่นกุมภีร์ ๑๔ ๒๕๕ ป.๑-๒
๓๔. สามเณรปิยพัทธ์ ปัดถานะ ๑๔ ๒๕๖ ป.๑-๒
๓๕. สามเณรวิลาศ บกแก้ว ๑๔ ๒๕๗ ป.๑-๒
๓๖. สามเณรนฤดล อุดมพันธ์ ๑๔ ๒๕๘ ป.๑-๒
๓๗. สามเณรอนุชิต เจริญผล ๑๔ ๒๕๙ ป.๑-๒
๓๘. สามเณรศักดา มูลตลาด ๑๓ ๒๖๐ ป.๑-๒
๓๙. สามเณรพิชัยยุทธ นามปัญญา ๑๓ ๒๖๑ ป.๑-๒
๔๐. สามเณรมงคลชัย บรรเทาพิตร ๑๓ ๒๖๒ ป.๑-๒
๔๑. สามเณรธนวัฒน์ บุษราคัม ๑๓ ๒๖๓ ป.๑-๒
๔๒. สามเณรวีรภัทร ไม้หนองกอย ๑๓ ๒๖๔ ป.๑-๒
๔๓. สามเณรศุภจิตร แก้ววิลัย ๑๓ ๒๖๕ ป.๑-๒
๔๔. สามเณรโชคชัย น้ำคำ ๑๔ ๒๖๖ ป.๑-๒
๔๕. สามเณรเอกประดิษฐ์ เจริญราช ๑๓ ๒๖๗ ป.๑-๒
๔๖. สามเณรชิติสรรค์ มั่งเรืองสกุล ๑๓ ๒๖๘ ป.๑-๒
๔๗. สามเณรนิรวิทธิ์ ระยับศรี ๑๓ ๒๖๙ ป.๑-๒
๔๘. สามเณรชัชวาล ธรรมหลิ่ง ๑๓ ๒๗๐ ป.๑-๒
๔๙. สามเณรธีรวัต สาสีมา ๑๓ ๒๗๑ ป.๑-๒
๕๐. สามเณรเกรียงศักดิ์ บุญเต็ม ๑๓ ๒๗๒ ป.๑-๒
๕๑. สามเณรภูมินทร์ ภูจำปา ๑๓ ๒๗๓ ป.๑-๒
๕๒. สามเณรศุภโชติ จันทร์แดง ๑๒ ๒๗๔ ป.๑-๒
๕๓. สามเณรทศพร ศรชัย ๑๒ ๒๗๕ ป.๑-๒
๕๔. สามเณรโกเมศ แหลมไธสง ๑๒ ๒๗๖ ป.๑-๒
๕๕. สามเณรยุทธนา ทรงรัมย์ ๑๒ ๒๗๗ ป.๑-๒
๕๖. สามเณรธนากร วิเศษธาร ๑๒ ๒๗๘ ป.๑-๒
๕๗. สามเณรภานุวัฒน์ กองทุ่งมน ๑๐ ๒๗๙ ป.๑-๒
๕๘. พระรุ่งเรือง อธิปุญฺโญ บุตรนาค ๔๖ ๑๐๕ ป.ธ.๓
๕๙. พระชาติชาย นรินฺโท แก้วดอกรัก ๒๗ ๑๐๖ ป.ธ.๓
๖๐. พระอิทธิศักดิ์ ถิรธมฺโม คำพาลักษณ์ ๓๑ ๑๐๗ ป.ธ.๓
๖๑. พระมานิต โชติธมฺโม ณ ลำปาง ๒๖ ๑๐๘ ป.ธ.๓
๖๒. พระธวัช ปสนฺนจิตฺโต เทียนปัญจะ ๒๓ ๑๐๙ ป.ธ.๓
๖๓. พระสมยศ โสตฺถิโก สุขกาย ๓๒ ๑๑๐ ป.ธ.๓
๖๔. พระสรายุทธ กลฺยาณเมธี แก้วม่วง ๒๒ ๑๑๑ ป.ธ.๓
๖๕. พระณัฐชัย วรญฺชโย สุทธิแพทย์ ๒๐ ๑๑๒ ป.ธ.๓
๖๖. สามเณรวันชัย มะปรางก่ำ ๒๐ ๑๑๓ ป.ธ.๓
๖๗. สามเณรสิทธิโรจน์ คำไพ ๑๙ ๑๑๔ ป.ธ.๓
๖๘. สามเณรบุญธรรม อินธิภูมิ ๑๙ ๑๑๕ ป.ธ.๓
๖๙. สามเณรกิตติ แหวนวงษ์ ๑๘ ๑๑๖ ป.ธ.๓
๗๐. สามเณรสุรชาติ บัวสาย ๑๘ ๑๑๗ ป.ธ.๓
๗๑. สามเณรกิตติเดช บุญเต็ม ๑๘ ๑๑๘ ป.ธ.๓
๗๒. สามเณรสิทธิพงษ์ ไชยเสน ๑๗ ๑๑๙ ป.ธ.๓
๗๓. สามเณรกิตติชัย ตรีมาตร ๑๗ ๑๒๐ ป.ธ.๓
๗๔. สามเณรเอกรัตน์ อุผา ๑๖ ๑๒๑ ป.ธ.๓
๗๕. สามเณรพันกร สุดแดน ๑๖ ๑๒๒ ป.ธ.๓
๗๖. สามเณรรวิชต์ คำสาร ๑๖ ๑๒๓ ป.ธ.๓
๗๗. สามเณรปรวุฒิ ขันทิน ๑๖ ๑๒๔ ป.ธ.๓
๗๘. สามเณรธนชัย ผมทอง ๑๖ ๑๒๕ ป.ธ.๓
๗๙. สามเณรเฉลิมชัย ขันสิงห์ ๑๖ ๑๒๖ ป.ธ.๓
๘๐. สามเณรปุรวัฒน์ น่าชม ๑๕ ๑๒๗ ป.ธ.๓
๘๑. สามเณรสุรศักดิ์ พลทม ๑๕ ๑๒๘ ป.ธ.๓
๘๒. สามเณรธีรวัฒน์ ม่วงสาย ๑๕ ๑๒๙ ป.ธ.๓
๘๓. สามเณรจตุพล สุระการ ๑๕ ๑๓๐ ป.ธ.๓
๘๔. สามเณรธวัชชัย เทือกท้าว ๑๕ ๑๓๑ ป.ธ.๓
๘๕. สามเณรทองดี สุขบรรเทิง ๑๕ ๑๓๒ ป.ธ.๓
๘๖. สามเณรเชษฐ์ณากานต์ จำปาเงิน ๑๔ ๑๓๓ ป.ธ.๓
๘๗. สามเณรสุชาติ มานะศรี ๑๔ ๑๓๔ ป.ธ.๓
๘๘. สามเณรณัฐพล คำภูวัน ๑๔ ๑๓๕ ป.ธ.๓
๘๙. สามเณรวีรภัทร พานิชย์ ๑๔ ๑๓๖ ป.ธ.๓
๙๐. สามเณรเจษฎา โททำ ๑๔ ๑๓๗ ป.ธ.๓
๙๑. สามเณรปริญญา โททำ ๑๔ ๑๓๘ ป.ธ.๓
๙๒. สามเณรชายชาญ ศรีวงษ์ ๑๔ ๑๓๙ ป.ธ.๓
๙๓. สามเณรณรงค์ศักดิ์ รัสเสมอ ๑๔ ๑๔๐ ป.ธ.๓
๙๔. สามเณรทิวทัศน์ อวงประโคน ๑๔ ๑๔๑ ป.ธ.๓
๙๕. สามเณรปรมินทร์ เอี่ยมศิริ ๑๔ ๑๔๒ ป.ธ.๓
๙๖. สามเณรคมสันต์ เลาเลิศ ๑๔ ๑๔๓ ป.ธ.๓
๙๗. สามเณรกฤษดา ถาจันทร์ ๑๓ ๑๔๔ ป.ธ.๓
๙๘. พระมหาสมชัย อภิปุณฺโณ จั้นพลแสน ๓๔ ๑๔ ๕๔ ป.ธ.๔
๙๙. พระมหาเชิดชาย นาควโร สินารายณ์ ๓๒ ๑๒ ๕๕ ป.ธ.๔
๑๐๐. พระมหาเจนณรงค์ สุทฺธสีโล แซ่ลี้ ๓๑ ๕๖ ป.ธ.๔
๑๐๑. พระมหานภา จนฺทสาโร สิงสู่ ๒๘ ๕๗ ป.ธ.๔
๑๐๒. พระมหากิตติ ชินวํโส โกมุทกลาง ๒๓ ๕๘ ป.ธ.๔
๑๐๓. พระมหาสุนทร นิราสโย จันทะแจ่ม ๒๗ ๕๙ ป.ธ.๔
๑๐๔. พระมหาบรรพต จกฺกวโร โสภาภักดี ๒๒ ๖๐ ป.ธ.๔
๑๐๕. พระมหาพงศ์ภัค วรภโค ถนอมเมือง ๒๐ ๖๑ ป.ธ.๔
๑๐๖. สามเณรศราวุฒิ ยิ่งผล ๑๙ ๖๒ ป.ธ.๔
๑๐๗. สามเณรจิตระเดช แสนดี ๑๙ ๖๓ ป.ธ.๔
๑๐๘. สามเณรณัฐพงศ์ อุปทุม ๑๗ ๖๔ ป.ธ.๔
๑๐๙. สามเณรกฤษฎา ชาภักดี ๑๗ ๖๕ ป.ธ.๔
๑๑๐. สามเณรพีรพล บุญสอน ๑๕ ๖๖ ป.ธ.๔
๑๑๑. สามเณรทีปกร อย่านอนใจ ๑๕ ๖๗ ป.ธ.๔
๑๑๒. สามเณรธรรมสถิต จันแดง ๑๕ ๖๘ ป.ธ.๔
๑๑๓. สามเณรอรรถพล ดีศิริ ๑๕ ๖๙ ป.ธ.๔
๑๑๔. สามเณรอภิวัฒน์ คงทันดี ๑๕ ๗๐ ป.ธ.๔
๑๑๕. พระมหากำพล ปญฺญาพโล กลางราช ๓๗ ๕๑ ป.ธ.๕
๑๑๖. พระมหาวัชระ โกสโล เครือเล็ก ๒๕ ๕๒ ป.ธ.๕
๑๑๗. พระมหามาวิน อินฺทปญฺโญ สรสิทธิ์ ๒๗ ๕๓ ป.ธ.๕
๑๑๘. พระมหากิตติ กิตฺติวรเมธี แซ่ง้อง ๒๑ ๕๔ ป.ธ.๕
๑๑๙. สามเณรศุภชาติ คำบรรลือ ๑๗ ๕๕ ป.ธ.๕
๑๒๐. สามเณรพัลลภ ชาสุดสี ๑๖ ๕๖ ป.ธ.๕
๑๒๑. สามเณรชัยฉัตร ชาติประโคน ๑๖ ๕๗ ป.ธ.๕
๑๒๒. สามเณรวิฑูรย์ คำภิกุล ๑๕ ๕๘ ป.ธ.๕
๑๒๓. สามเณรวิทวัส จัตุกูล ๑๕ ๕๙ ป.ธ.๕
๑๒๔. พระมหาสมคิด โอภาโส ละม้าย ๓๔ ๑๓ ๗๑ ป.ธ.๖
๑๒๕. พระมหาจำเริญชัย สิริคุตฺโต ศรีสุข ๓๑ ๗๒ ป.ธ.๖
๑๒๖. พระมหาวิโรจน์ วิโรจโน แผ่นผา ๓๐ ๗๓ ป.ธ.๖
๑๒๗. พระมหาชลสา สุตฺตมโย เมต ๒๕ ๗๔ ป.ธ.๖
๑๒๘. พระมหากิตติศักดิ์ วรกิตฺติธาตา เจริญสินศรีสุข ๒๑ ๗๕ ป.ธ.๖
๑๒๙. พระมหาภาระ วิริยารมฺโภ ริ ๒๑ ๗๖ ป.ธ.๖
๑๓๐. สามเณรสุระชัย กล้วยประโคน ๒๐ ๗๗ ป.ธ.๖
๑๓๑. สามเณรรัชฎากร โปแอ ๑๘ ๗๘ ป.ธ.๖
๑๓๒. สามเณรอภิวัฒน์ สีหะวงษ์ ๑๘ ๗๙ ป.ธ.๖
๑๓๓. สามเณรเกิดมั่น จูงวงษ์สุข ๑๘ ๘๐ ป.ธ.๖
๑๓๔. สามเณรนราชัย ผุยลา ๑๘ ๘๑ ป.ธ.๖
๑๓๕. สามเณรดนัย หวังทางมี ๑๘ ๘๒ ป.ธ.๖
๑๓๖. สามเณรศุภณัฐ อาทวัง ๑๘ ๘๓ ป.ธ.๖
๑๓๗. สามเณรวุฒิชัย แสนทวีสุข ๑๗ ๘๔ ป.ธ.๖
๑๓๘. สามเณรศักดิ์ดาวุฒิ พุทหอม ๑๗ ๘๕ ป.ธ.๖
๑๓๙. สามเณรธฤติ เปี่ยมประเสริฐ ๑๗ ๘๖ ป.ธ.๖
๑๔๐. สามเณรเกียรติภูมิ มาน้อย ๑๗ ๘๗ ป.ธ.๖
๑๔๑. สามเณรปารเมศ แจ้งบ้าน ๑๗ ๘๘ ป.ธ.๖
๑๔๒. สามเณรคณาธิป ศรีสุข ๑๗ ๘๙ ป.ธ.๖
๑๔๓. สามเณรพิเชฐ อสิพงษ์ ๑๖ ๙๐ ป.ธ.๖
๑๔๔. พระมหาเกรียงศักดิ์ กิตฺติโสภโณ ผาเหลา ๔๔ ๑๕ ๓๗ ป.ธ.๗
๑๔๕. พระมหาทองเหรียญ ธนิสฺสโร แพงหอม ๓๙ ๑๐ ๓๘ ป.ธ.๗
๑๔๖. พระมหาอุดมศักดิ์ อาภากโร โมหมื่นไวย ๓๒ ๑๐ ๓๙ ป.ธ.๗
๑๔๗. พระมหาสมาน ขนฺติธมฺโม คำดวงศรี ๔๓ ๔๐ ป.ธ.๗
๑๔๘. พระมหาสุวิท ธมฺมธโร อุดมดัน ๓๖ ๔๑ ป.ธ.๗
๑๔๙. พระมหาสมปอง วรสิทฺธิ ชูเกาะ ๒๓ ๔๒ ป.ธ.๗
๑๕๐. พระมหารุ่งอรุณ วรารุโณ หอมนาม ๒๒ ๔๓ ป.ธ.๗
๑๕๑. พระมหาวุฒิศักดิ์ ฐานปญฺโญ จันทร์คง ๒๒ ๔๔ ป.ธ.๗
๑๕๒. พระมหาปรีชา วรญาโณ จำปาทอง ๒๑ ๔๕ ป.ธ.๗
๑๕๓. สามเณรสุชาติ บุษยาตรัส ๑๘ ๔๖ ป.ธ.๗
๑๕๔. พระมหาประสิทธิ์ สิทฺธิวโร แสนซุ้ง ๒๒ ๒๑ ป.ธ.๘
๑๕๕. พระมหานัฐพล วราสโภ พร้าวหอม ๒๒ ๒๒ ป.ธ.๘
๑๕๖. พระมหาบอย สุเมโธ เข็มมี ๒๑ ๒๓ ป.ธ.๘
๑๕๗. พระมหาพีระพงษ์ วิญฺญุวํโส ประทุมลี ๒๗ ๑๑ ป.ธ.๙
รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒)
ที่ชื่อฉายานามสกุลอายุพรรษาเลขที่ชั้น
๑๕๘. สามเณรวิรชัย ใหม่ตา ๑๕ ๑๔๔๗ ป.๑-๒
๑๕๙. สามเณรชัยณรงค์ ขวัญเมือง ๑๓ ๑๔๔๘ ป.๑-๒
๑๖๐. สามเณรสุทธินันท์ นิ่มคำ ๑๓ ๑๔๔๙ ป.๑-๒
๑๖๑. สามเณรมงคล โคตรคันทา ๑๓ ๑๔๕๐ ป.๑-๒
๑๖๒. สามเณรพงศกร บุญยิ่ง ๑๓ ๑๔๕๑ ป.๑-๒
๑๖๓. สามเณรต้น สมบูรณ์การณ์ ๑๓ ๑๔๕๒ ป.๑-๒
๑๖๔. พระวรพงษ์ อินฺทวณฺโณ ฤกษ์ถวิล ๔๗ ๘๗๙ ป.ธ.๓
๑๖๕. พระภาคภูมิ ภูริญาโณ ดาราช ๒๕ ๘๘๐ ป.ธ.๓
๑๖๖. พระคณิศร ปญฺญิสฺสโร ดั่นเจริญ ๓๑ ๘๘๑ ป.ธ.๓
๑๖๗. พระสุทธิพจน์ ปญฺญาธโร ปลั่งกลาง ๓๔ ๘๘๒ ป.ธ.๓
๑๖๘. สามเณรขวัญชัย ไชยศรีรัมย์ ๑๙ ๘๘๓ ป.ธ.๓
๑๖๙. สามเณรพงษ์รวี แสนทวีสุข ๑๖ ๘๘๔ ป.ธ.๓
๑๗๐. สามเณรวรพงศ์ ศรีวงศ์ ๑๕ ๘๘๕ ป.ธ.๓
๑๗๑. สามเณรธวัชชัย ยศศิริ ๑๕ ๘๘๖ ป.ธ.๓
๑๗๒. สามเณรโยธิน ทรงรัมย์ ๑๔ ๘๘๗ ป.ธ.๓
๑๗๓. สามเณรกิตติพร ตรวจมรรคา ๑๔ ๘๘๘ ป.ธ.๓
๑๗๔. สามเณรทองเจือ กลมเกลียว ๑๔ ๘๘๙ ป.ธ.๓
๑๗๕. สามเณรพีรศักดิ์ กุหลาบกุลี ๑๔ ๘๙๐ ป.ธ.๓
๑๗๖. สามเณรปารเมศ พลาผล ๑๔ ๘๙๑ ป.ธ.๓
๑๗๗. สามเณรก้องภพ พันธุ์แตง ๑๔ ๘๙๒ ป.ธ.๓
๑๗๘. สามเณรพีระยุทธ พรมชาติ ๑๔ ๘๙๓ ป.ธ.๓
๑๗๙. สามเณรพรสวรรค์ จันทร์หอม ๑๔ ๘๙๔ ป.ธ.๓
๑๘๐. สามเณรศุภกร ประมวล ๑๔ ๘๙๕ ป.ธ.๓
๑๘๑. สามเณรปฏิภาณ กอนรัมย์ ๑๔ ๘๙๖ ป.ธ.๓
๑๘๒. สามเณรจิรภัทร เกตุนาค ๑๓ ๘๙๗ ป.ธ.๓
๑๘๓. สามเณรเมธา ทรงสีสด ๑๓ ๘๙๘ ป.ธ.๓
๑๘๔. พระมหานพพร ฐิตญาโณ บูระภี ๕๑ ๓๔๔ ป.ธ.๔
๑๘๕. พระมหาจตุรงค์ อุตฺตปญฺโญ โสดา ๓๑ ๓๔๕ ป.ธ.๔
๑๘๖. พระมหาวสันต์ สุทฺธิสทฺโธ โมกมัน ๒๖ ๓๔๖ ป.ธ.๔
๑๘๗. พระมหาคมสันต์ อภิปุณฺโณ โสระชาติ ๒๔ ๓๔๗ ป.ธ.๔
๑๘๘. สามเณรวีรพงษ์ หงษ์ศิริ ๑๘ ๓๔๘ ป.ธ.๔
๑๘๙. สามเณรกิตติพงษ์ ขยายวงศ์ ๑๗ ๓๔๙ ป.ธ.๔
๑๙๐. สามเณรณัฐภูมิ โพยนอก ๑๖ ๓๕๐ ป.ธ.๔
๑๙๑. สามเณรไชยภัทร แดงสีบัว ๑๖ ๓๕๑ ป.ธ.๔
๑๙๒. สามเณรชานนท์ ทองหล่อ ๑๕ ๓๕๒ ป.ธ.๔
๑๙๓. สามเณรอาณาจักร คงทันดี ๑๕ ๓๕๓ ป.ธ.๔
๑๙๔. สามเณรนคร รูปเหมาะ ๑๕ ๓๕๔ ป.ธ.๔
๑๙๕. พระมหาพรชัย จิรวฑฺฒโน ลาญาติ ๔๗ ๑๓ ๒๔๔ ป.ธ.๕
๑๙๖. พระมหาอนันท์ จิรสุโข คำโทพล ๓๓ ๒๔๕ ป.ธ.๕
๑๙๗. พระมหาสนิทศิลป์ ติกฺขฌาโน แก้วพวง ๔๕ ๒๔๖ ป.ธ.๕
๑๙๘. พระมหาสมยศ ฐานวโร จารุทรรศนา ๔๙ ๒๔๗ ป.ธ.๕
๑๙๙. พระมหาวุฒิภัทร กนฺตวีโร ลักษมีกุล ๓๗ ๒๔๘ ป.ธ.๕
๒๐๐. พระมหาศิวัช โลกปทีโป กะการดี ๒๑ ๒๔๙ ป.ธ.๕
๒๐๑. พระมหาเอกสิทธิ์ สิทฺธิเมธี สมหวัง ๒๒ ๒๕๐ ป.ธ.๕
๒๐๒. สามเณรวิชมัย นุ่มวงษ์ ๑๘ ๒๕๑ ป.ธ.๕
๒๐๓. สามเณรกิติพงษ์ ทองทวน ๑๘ ๒๕๒ ป.ธ.๕
๒๐๔. สามเณรชเยนต์ ทรายเพชร ๑๘ ๒๕๓ ป.ธ.๕
๒๐๕. สามเณรธนชิต มาสิงห์ ๑๗ ๒๕๔ ป.ธ.๕
๒๐๖. สามเณรวิทยา ทิพย์รักษา ๑๗ ๒๕๕ ป.ธ.๕
๒๐๗. สามเณรกิตติ ประกายแก้ว ๑๖ ๒๕๖ ป.ธ.๕
๒๐๘. สามเณรนที บุญประกอบ ๑๖ ๒๕๗ ป.ธ.๕

Views: 2