รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี พ.ศ.๒๕๖๑

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑)
ที่ชื่อฉายานามสกุลอายุพรรษาเลขที่ชั้น
๑. พระประสพ สิริปญฺโญ พรมศร ๒๙ ๑๓๖ ป.๑-๒
๒. พระสมปอน สุจิตฺโต ศรีประเสริฐ ๒๓ ๑๓๗ ป.๑-๒
๓. พระภาณุพงศ์ อตฺถยุตฺโต กลิ่นถือศิลป์ ๒๕ ๑๓๘ ป.๑-๒
๔. พระหฤษฏ์ ขนฺติพโล ทาโพธิ์ทอง ๒๒ ๑๓๙ ป.๑-๒
๕. พระสุริยา สิริธมฺโม ทองนา ๒๖ ๑๔๐ ป.๑-๒
๖. พระเมธวินภัทร์ เมธวินฺโท ภัคธเนศนิธิยศ ๒๑ ๑๔๑ ป.๑-๒
๗. พระส่งศักดิ์ สุขิโต พันพา ๒๓ ๑๔๒ ป.๑-๒
๘. พระกฤษฎา ตปสีโล สมบูรณ์การณ์ ๒๔ ๑๔๓ ป.๑-๒
๙. พระคมกริช วชิราวุโธ ภู่จีน ๒๕ ๑๔๔ ป.๑-๒
๑๐. สามเณรชาติชาย บุญตะหล้า ๑๙ ๑๔๕ ป.๑-๒
๑๑. สามเณรศุภจุฑา พีระยุทธ ๑๙ ๑๔๖ ป.๑-๒
๑๒. สามเณรสุนทร ดุจจานุทัศน์ ๑๘ ๑๔๗ ป.๑-๒
๑๓. สามเณรวีระศักดิ์ คาสมบัติ ๑๗ ๑๔๘ ป.๑-๒
๑๔. สามเณรสิทธิพงษ์ รูปคม ๑๗ ๑๔๙ ป.๑-๒
๑๕. สามเณรชัยอนันต์ ทองด้วง ๑๖ ๑๕๐ ป.๑-๒
๑๖. สามเณรปริญญา หดราช ๑๖ ๑๕๑ ป.๑-๒
๑๗. สามเณรรวิชญ์ ภูหอม ๑๖ ๑๕๒ ป.๑-๒
๑๘. สามเณรเจษฎากร แก้วตะยา ๑๕ ๑๕๓ ป.๑-๒
๑๙. สามเณรวรรธนัย จันทะนาข่า ๑๕ ๑๕๔ ป.๑-๒
๒๐. สามเณรวาสนา ทาคำ ๑๕ ๑๕๕ ป.๑-๒
๒๑. สามเณรวีรภัทร สุขนิรันดร์ ๑๕ ๑๕๖ ป.๑-๒
๒๒. สามเณรสุรสิทธิ์ แจ่มแจ้ง ๑๕ ๑๕๗ ป.๑-๒
๒๓. สามเณรอภิชา แพงบุตร ๑๔ ๑๕๘ ป.๑-๒
๒๔. สามเณรภูริภัทร คำหว่าน ๑๔ ๑๕๙ ป.๑-๒
๒๕. สามเณรศราวุฒิ ชัยสุวรรณ์ ๑๔ ๑๖๐ ป.๑-๒
๒๖. สามเณรมนตรี อะโรคา ๑๔ ๑๖๑ ป.๑-๒
๒๗. สามเณรจีรพัฒน์ พันธุชิน ๑๔ ๑๖๒ ป.๑-๒
๒๘. สามเณรจิรภัทร จีนดอน ๑๔ ๑๖๓ ป.๑-๒
๒๙. สามเณรจีรวัฒน์ ทองคำพันธ์ ๑๔ ๑๖๔ ป.๑-๒
๓๐. สามเณรกิตติธัช บัวแก้ว ๑๔ ๑๖๕ ป.๑-๒
๓๑. สามเณรดนัย สิงห์งอย ๑๔ ๑๖๖ ป.๑-๒
๓๒. สามเณรศุกิจ วงษ์แหวน ๑๓ ๑๖๗ ป.๑-๒
๓๓. สามเณรจักรพรรณ์ จูมบุตร ๑๓ ๑๖๘ ป.๑-๒
๓๔. สามเณรเพชรชรัตน์ อิ่นคำ ๑๓ ๑๖๙ ป.๑-๒
๓๕. สามเณรสุบิน สกุลทอง ๑๓ ๑๗๐ ป.๑-๒
๓๖. สามเณรปิยวัฒน์ เปิดโปง ๑๓ ๑๗๑ ป.๑-๒
๓๗. สามเณรสุทธวีร์ วิเศษเนตร ๑๓ ๑๗๒ ป.๑-๒
๓๘. สามเณรชาคริต แสงห้าว ๑๓ ๑๗๓ ป.๑-๒
๓๙. สามเณรจตุรงค์ ทรงหอม ๑๓ ๑๗๔ ป.๑-๒
๔๐. สามเณรวรภพ สีกะพา ๑๓ ๑๗๕ ป.๑-๒
๔๑. สามเณรภานุวัฒน์ ผิวทอง ๑๓ ๑๗๖ ป.๑-๒
๔๒. สามเณรอานุภาพ พรหมบุตร ๑๓ ๑๗๗ ป.๑-๒
๔๓. สามเณรวงศกร พูนทอง ๑๓ ๑๗๘ ป.๑-๒
๔๔. สามเณรณัฐวัฒน์ บุญทูล ๑๓ ๑๗๙ ป.๑-๒
๔๕. สามเณรกวินท์ บุญเสริม ๑๓ ๑๘๐ ป.๑-๒
๔๖. สามเณรสุพล คงสมบูรณ์ ๑๒ ๑๘๑ ป.๑-๒
๔๗. สามเณรอนุชิต แหวนเงิน ๑๒ ๑๘๒ ป.๑-๒
๔๘. สามเณรภูทฤทธิ์ ศรศรี ๑๒ ๑๘๓ ป.๑-๒
๔๙. สามเณรราชตศักดิ์ แหวนวงศ์ ๑๒ ๑๘๔ ป.๑-๒
๕๐. สามเณรนัตตพล รัตนวงค์ ๑๒ ๑๘๕ ป.๑-๒
๕๑. สามเณรมณฑล ภูมิประโคน ๑๒ ๑๘๖ ป.๑-๒
๕๒. สามเณรศุภกิตติ์ สหชาติ ๑๒ ๑๘๗ ป.๑-๒
๕๓. พระทราทิตย์ อุตฺตโร อุทธา ๓๐ ๘๒ ป.ธ.๓
๕๔. พระชาญชัย ชยวํโส บูรณะ ๒๕ ๘๓ ป.ธ.๓
๕๕. พระเสกสรร พลวโร ปานกลาง ๒๒ ๘๔ ป.ธ.๓
๕๖. พระปวินท์ ปวโร ดีกุดตุ้ม ๒๓ ๘๕ ป.ธ.๓
๕๗. พระคิมหันต์ ธมฺมวโร หวังดี ๒๘ ๘๖ ป.ธ.๓
๕๘. สามเณรอิศราภัทร์ พาทิศศิวรัตน์ ๒๐ ๘๗ ป.ธ.๓
๕๙. สามเณรวีระพล ดอนโมกข์ ๑๙ ๘๘ ป.ธ.๓
๖๐. สามเณรอนุชา จำปาทิพย์ ๑๗ ๘๙ ป.ธ.๓
๖๑. สามเณรจักรพงษ์ วงศ์ศรีชา ๑๗ ๙๐ ป.ธ.๓
๖๒. สามเณรธนาวุฒิ ฤาเดช ๑๗ ๙๑ ป.ธ.๓
๖๓. สามเณรกิตติพงษ์ พันเพชร์ ๑๗ ๙๒ ป.ธ.๓
๖๔. สามเณรวุฒิชัย วะกะกัน ๑๗ ๙๓ ป.ธ.๓
๖๕. สามเณรวัชรพงษ์ ไชยสุระ ๑๖ ๙๔ ป.ธ.๓
๖๖. สามเณรชัยวัฒน์ พะเลียง ๑๖ ๙๕ ป.ธ.๓
๖๗. สามเณรธนาพร ทองละมุล ๑๖ ๙๖ ป.ธ.๓
๖๘. สามเณรณัฐวุฒิ วงคำแสง ๑๕ ๙๗ ป.ธ.๓
๖๙. สามเณรยศพนธ์ สุนันท์ชัย ๑๕ ๙๘ ป.ธ.๓
๗๐. สามเณรทรงพล เหล่าเลิศ ๑๕ ๙๙ ป.ธ.๓
๗๑. สามเณรภาณุวัฒน์ เนตรคำกูล ๑๕ ๑๐๐ ป.ธ.๓
๗๒. สามเณรภาณุพงศ์ เนตรคำกูล ๑๕ ๑๐๑ ป.ธ.๓
๗๓. สามเณรสุรเชษฐ์ วงศ์สุโพธิ์ ๑๕ ๑๐๒ ป.ธ.๓
๗๔. สามเณรวีระชัย บุญเยี่ยมจิตร ๑๕ ๑๐๓ ป.ธ.๓
๗๕. สามเณรกาลวันต์ ณบางช้าง ๑๕ ๑๐๔ ป.ธ.๓
๗๖. สามเณรพุทฒิพงษ์ ประสงค์ดี ๑๕ ๑๐๕ ป.ธ.๓
๗๗. สามเณรปิยพัทธ์ ปัดถานะ ๑๕ ๑๐๖ ป.ธ.๓
๗๘. สามเณรนฤดล อุดมพันธ์ ๑๕ ๑๐๗ ป.ธ.๓
๗๙. สามเณรอนุชิต เจริญผล ๑๕ ๑๐๘ ป.ธ.๓
๘๐. สามเณรพิชัยยุทธ นามปัญญา ๑๔ ๑๐๙ ป.ธ.๓
๘๑. สามเณรศุภจิตร แก้ววิลัย ๑๔ ๑๑๐ ป.ธ.๓
๘๒. สามเณรชิติสรรค์ มั่งเรืองสกุล ๑๔ ๑๑๑ ป.ธ.๓
๘๓. สามเณรนิรวิทธิ์ ระยับศรี ๑๔ ๑๑๒ ป.ธ.๓
๘๔. สามเณรชยพล มีศรี ๑๔ ๑๑๓ ป.ธ.๓
๘๕. สามเณรธีรวัต สาสีมา ๑๔ ๑๑๔ ป.ธ.๓
๘๖. สามเณรภูมินทร์ ภูจำปา ๑๔ ๑๑๕ ป.ธ.๓
๘๗. สามเณรศุภโชติ จันทร์แดง ๑๓ ๑๑๖ ป.ธ.๓
๘๘. สามเณรทศพร ศรชัย ๑๓ ๑๑๗ ป.ธ.๓
๘๙. สามเณรโกเมศ แหลมไธสง ๑๓ ๑๑๘ ป.ธ.๓
๙๐. สามเณรธนากร วิเศษธาร ๑๓ ๑๑๙ ป.ธ.๓
๙๑. สามเณรภานุวัฒน์ กองทุ่งมน ๑๑ ๑๒๐ ป.ธ.๓
๙๒. พระมหาชาติชาย นรินฺโท แก้วดอกรัก ๒๘ ๗๕ ป.ธ.๔
๙๓. พระมหาภาคภูมิ ภูริญาโณ ดาราช ๒๖ ๗๖ ป.ธ.๔
๙๔. พระมหาอิทธิศักดิ์ ถิรธมฺโม คำพาลักษณ์ ๓๑ ๗๗ ป.ธ.๔
๙๕. พระมหามานิต โชติธมฺโม ณ ลำปาง ๒๗ ๗๘ ป.ธ.๔
๙๖. พระมหาสมยศ โสตฺถิโก สุขกาย ๓๓ ๗๙ ป.ธ.๔
๙๗. สามเณรขวัญชัย ไชยศรีรัมย์ ๒๐ ๘๐ ป.ธ.๔
๙๘. สามเณรธารา รัตนประทุม ๑๙ ๘๑ ป.ธ.๔
๙๙. สามเณรกิตติชัย ตรีมาตร ๑๗ ๘๒ ป.ธ.๔
๑๐๐. สามเณรทองตัน ไชลำพัน ๑๗ ๘๓ ป.ธ.๔
๑๐๑. สามเณรพันกร สุดแดน ๑๗ ๘๔ ป.ธ.๔
๑๐๒. สามเณรธนชัย ผมทอง ๑๗ ๘๕ ป.ธ.๔
๑๐๓. สามเณรเชษฐ์ตรากาญจน์ จำปาเงิน ๑๖ ๘๖ ป.ธ.๔
๑๐๔. สามเณรจตุพล สุระการ ๑๖ ๘๗ ป.ธ.๔
๑๐๕. สามเณรธวัชชัย เทือกท้าว ๑๖ ๘๘ ป.ธ.๔
๑๐๖. สามเณรทองดี สุขบรรเทิง ๑๖ ๘๙ ป.ธ.๔
๑๐๗. สามเณรพีรศักดิ์ กุหลาบกุลี ๑๕ ๙๐ ป.ธ.๔
๑๐๘. สามเณรเจษฎา โททำ ๑๕ ๙๑ ป.ธ.๔
๑๐๙. สามเณรปริญญา โททำ ๑๕ ๙๒ ป.ธ.๔
๑๑๐. สามเณรชายชาญ ศรีวงษ์ ๑๕ ๙๓ ป.ธ.๔
๑๑๑. สามเณรพรสวรรค์ จันทร์หอม ๑๕ ๙๔ ป.ธ.๔
๑๑๒. สามเณรปรมินทร์ เอี่ยมศิริ ๑๕ ๙๕ ป.ธ.๔
๑๑๓. สามเณรคมสันต์ เลาเลิศ ๑๕ ๙๖ ป.ธ.๔
๑๑๔. สามเณรกฤษดา ถาจันทร์ ๑๔ ๙๗ ป.ธ.๔
๑๑๕. พระมหาเชิดชาย นาควโร สินารายณ์ ๓๓ ๑๓ ๕๔ ป.ธ.๕
๑๑๖. พระมหาเจนณรงค์ สุทฺธสีโล แซ่ลี้ ๓๒ ๕๕ ป.ธ.๕
๑๑๗. พระมหานภา จนฺทสาโร สิงสู่ ๒๙ ๕๖ ป.ธ.๕
๑๑๘. พระมหากิตติ ชินวํโส โกมุทกลาง ๒๔ ๕๗ ป.ธ.๕
๑๑๙. พระมหาบรรพต จกฺกวโร โสภาภักดี ๒๓ ๕๘ ป.ธ.๕
๑๒๐. พระมหาณัฐกานต์ ณฏฺฐิสฺสโร ฤทธิ์เรืองศักดิ์ ๒๒ ๕๙ ป.ธ.๕
๑๒๑. สามเณรศราวุฒิ ยิ่งผล ๒๐ ๖๐ ป.ธ.๕
๑๒๒. สามเณรกิตติพงษ์ ขยายวงศ์ ๑๘ ๖๑ ป.ธ.๕
๑๒๓. สามเณรกฤษฎา ชาภักดี ๑๘ ๖๒ ป.ธ.๕
๑๒๔. สามเณรประพล วายโศก ๑๗ ๖๓ ป.ธ.๕
๑๒๕. สามเณรทยาธร พลพรม ๑๗ ๖๔ ป.ธ.๕
๑๒๖. สามเณรพีรพล บุญสอน ๑๖ ๖๕ ป.ธ.๕
๑๒๗. สามเณรทีปกร อย่านอนใจ ๑๖ ๖๖ ป.ธ.๕
๑๒๘. สามเณรธรรมสถิต จันแดง ๑๖ ๖๗ ป.ธ.๕
๑๒๙. สามเณรอรรถพล ดีศิริ ๑๖ ๖๘ ป.ธ.๕
๑๓๐. สามเณรอภิวัฒน์ คงทันดี ๑๖ ๖๙ ป.ธ.๕
๑๓๑. พระมหาหัสดร สุทสฺสโน บัวทองจันทร์ ๒๘ ๑๐๖ ป.ธ.๖
๑๓๒. พระมหาอนันท์ จิรสุโข คำโทพล ๓๔ ๑๐๗ ป.ธ.๖
๑๓๓. พระมหาสนิทศิลป์ ติกฺขฌาโน แก้วพวง ๔๖ ๑๐๘ ป.ธ.๖
๑๓๔. พระมหาไกรวิชญ์ ปุญฺญสิริ ตันวิเศษ ๒๗ ๑๐๙ ป.ธ.๖
๑๓๕. พระมหาสมยศ ฐานวโร จารุทรรศนา ๕๑ ๑๑๐ ป.ธ.๖
๑๓๖. พระมหากำพล ปญฺญาพโล กลางราช ๓๘ ๑๑๑ ป.ธ.๖
๑๓๗. พระมหาณพล กลฺยาโณ น้อยศิริสุข ๓๙ ๑๑๒ ป.ธ.๖
๑๓๘. พระมหาวุฒิภัทร กนฺตวีโร ลักษมีกุล ๓๘ ๑๑๓ ป.ธ.๖
๑๓๙. พระมหามาวิน อินฺทปญฺโญ สรสิทธิ์ ๒๘ ๑๑๔ ป.ธ.๖
๑๔๐. สามเณรจิรพล วงษ์คำรัตน์ ๒๐ ๑๑๕ ป.ธ.๖
๑๔๑. สามเณรวิชมัย นุ่มวงษ์ ๒๐ ๑๑๖ ป.ธ.๖
๑๔๒. สามเณรกิตติศักดิ์ แพร่งสุวรรณ์ ๑๙ ๑๑๗ ป.ธ.๖
๑๔๓. สามเณรภานุพงค์ คุณศิลป์ ๑๙ ๑๑๘ ป.ธ.๖
๑๔๔. สามเณรชเยนต์ ทรายเพชร ๑๙ ๑๑๙ ป.ธ.๖
๑๔๕. สามเณรศรายุทธ สีดาดี ๑๘ ๑๒๐ ป.ธ.๖
๑๔๖. สามเณรไกรวิชญ์ เข็มช่อ ๑๘ ๑๒๑ ป.ธ.๖
๑๔๗. สามเณรพัลลภ ชาสุดสี ๑๗ ๑๒๒ ป.ธ.๖
๑๔๘. สามเณรชัยฉัตร ชาติประโคน ๑๗ ๑๒๓ ป.ธ.๖
๑๔๙. สามเณรนที บุญประกอบ ๑๖ ๑๒๔ ป.ธ.๖
๑๕๐. สามเณรวิฑูรย์ คำภิกุล ๑๖ ๑๒๕ ป.ธ.๖
๑๕๑. สามเณรวิทวัส จัตุกูล ๑๖ ๑๒๖ ป.ธ.๖
๑๕๒. พระมหาภัทรพงศ์ ฐิตธมฺโม จุติกะสะ ๔๐ ๗๐ ป.ธ.๗
๑๕๓. พระมหาวิโรจน์ วิโรจโน แผ่นผา ๓๑ ๗๑ ป.ธ.๗
๑๕๔. พระมหาสถิตย์ ฐิตวโร แสงรัมย์ ๒๕ ๗๒ ป.ธ.๗
๑๕๕. พระมหากิตติศักดิ์ วรกิตฺติธาตา เจริญสินศรีสุข ๒๒ ๗๓ ป.ธ.๗
๑๕๖. พระมหาภาระ วิริยารมฺโภ ริ ๒๒ ๗๔ ป.ธ.๗
๑๕๗. พระมหาสกุลรัตน์ วรรตโน เข็มมา ๒๑ ๗๕ ป.ธ.๗
๑๕๘. สามเณรสมชาย เข็มมี ๒๐ ๗๖ ป.ธ.๗
๑๕๙. สามเณรรัชฎากร โปแอ ๑๙ ๗๗ ป.ธ.๗
๑๖๐. สามเณรดิสทัศน์ คงทันดี ๑๙ ๗๘ ป.ธ.๗
๑๖๑. สามเณรพงศธร ชัยเสน ๑๙ ๗๙ ป.ธ.๗
๑๖๒. สามเณรเกิดมั่น จูงวงษ์สุข ๑๙ ๘๐ ป.ธ.๗
๑๖๓. สามเณรศุภณัฐ อาทวัง ๑๙ ๘๑ ป.ธ.๗
๑๖๔. สามเณรธฤติ เปี่ยมประเสริฐ ๑๘ ๘๒ ป.ธ.๗
๑๖๕. สามเณรเกียรติภูมิ มาน้อย ๑๘ ๘๓ ป.ธ.๗
๑๖๖. สามเณรปารเมศ แจ้งบ้าน ๑๘ ๘๔ ป.ธ.๗
๑๖๗. สามเณรคณาธิป ศรีสุข ๑๘ ๘๕ ป.ธ.๗
๑๖๘. สามเณรพิเชฐ อสิพงษ์ ๑๗ ๘๖ ป.ธ.๗
๑๖๙. พระมหาทองเหรียญ ธนิสฺสโร แพงหอม ๔๑ ๑๒ ๒๕ ป.ธ.๘
๑๗๐. พระมหาสมาน ขนฺติธมฺโม คำดวงศรี ๔๔ ๑๐ ๒๖ ป.ธ.๘
๑๗๑. พระมหาวุฒิไกร ปุณฺณวุฑฺฒิ แจ่มพันธ์ ๒๗ ๒๗ ป.ธ.๘
๑๗๒. พระมหาสมปอง วรสิทฺธิ ชูเกาะ ๒๔ ๒๘ ป.ธ.๘
๑๗๓. พระมหาสาคร สาครเมธี สำเนียง ๒๔ ๒๙ ป.ธ.๘
๑๗๔. พระมหารุ่งอรุณ วรารุโณ หอมนาม ๒๒ ๓๐ ป.ธ.๘
๑๗๕. สามเณรวันมงคล ดีเลิศ ๒๐ ๓๑ ป.ธ.๘
๑๗๖. สามเณรสุรัตน์ บุตรเกื้อ ๑๙ ๓๒ ป.ธ.๘
๑๗๗. พระมหาสังทอง กิตฺติวิปุโล แก้วโท ๓๖ ๑๖ ๑๘ ป.ธ.๙
๑๗๘. พระมหาประสิทธิ์ สิทฺธิวโร แสนซุ้ง ๒๔ ๑๙ ป.ธ.๙
รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒)
ที่ชื่อฉายานามสกุลอายุพรรษาเลขที่ชั้น
๑๗๙. พระธงชัย ขนฺติพโล ผ่องสาร ๕๕ ๑๔๒๖ ป.๑-๒
๑๘๐. พระณรงค์ ฐานุตฺตโร สัจจะสมบัติฐานะดี ๔๔ ๑๔๒๗ ป.๑-๒
๑๘๑. พระรณชัย อภิปสนฺโน กาลพัฒน์ ๒๑ ๑๔๒๘ ป.๑-๒
๑๘๒. สามเณรเดน แดน ๑๙ ๑๔๒๙ ป.๑-๒
๑๘๓. สามเณรบุญนาม สายแก้ว ๑๗ ๑๔๓๐ ป.๑-๒
๑๘๔. สามเณรศิวกร กลิ่นหอม ๑๖ ๑๔๓๑ ป.๑-๒
๑๘๕. สามเณรปรมินทร์ เที่ยงตรง ๑๖ ๑๔๓๒ ป.๑-๒
๑๘๖. สามเณรณัฐพล อินทริง ๑๓ ๑๔๓๓ ป.๑-๒
๑๘๗. พระวิชา ฐานิโย แก้วแป้น ๕๔ ๗๒๙ ป.ธ.๓
๑๘๘. พระคณากร สุชาโต สราวุฒน์ ๓๒ ๗๓๐ ป.ธ.๓
๑๘๙. สามเณรเบญจพล เหล่าเขตการณ์ ๑๙ ๗๓๑ ป.ธ.๓
๑๙๐. สามเณรวิรชัย ใหม่ตา ๑๖ ๗๓๒ ป.ธ.๓
๑๙๑. สามเณรมนตรี เสสา ๑๖ ๗๓๓ ป.ธ.๓
๑๙๒. สามเณรนราธิป แจ้งบ้าน ๑๕ ๗๓๔ ป.ธ.๓
๑๙๓. สามเณรสุทธินันท์ นิ่มคำ ๑๔ ๗๓๕ ป.ธ.๓
๑๙๔. สามเณรมงคล โคตรคันทา ๑๔ ๗๓๖ ป.ธ.๓
๑๙๕. สามเณรธนวัฒน์ บุษราคัม ๑๔ ๗๓๗ ป.ธ.๓
๑๙๖. สามเณรวีรภัทร ไม้หนองกอย ๑๔ ๗๓๘ ป.ธ.๓
๑๙๗. สามเณรเอกประดิษฐ์ เจริญราช ๑๔ ๗๓๙ ป.ธ.๓
๑๙๘. พระมหาธวัช ปสนฺนจิตฺโต เทียนปัญจะ ๒๕ ๕๓๗ ป.ธ.๔
๑๙๙. สามเณรสิทธิพงษ์ ไชยเสน ๑๗ ๕๓๘ ป.ธ.๔
๒๐๐. สามเณรเฉลิมชัย ขันสิงห์ ๑๗ ๕๓๙ ป.ธ.๔
๒๐๑. สามเณรปุรวัฒน์ น่าชม ๑๖ ๕๔๐ ป.ธ.๔
๒๐๒. สามเณรวีรภัทร พานิชย์ ๑๕ ๕๔๑ ป.ธ.๔
๒๐๓. พระมหาสมชัย อภิปุณฺโณ จั้นพลแสน ๓๔ ๑๕ ๒๒๖ ป.ธ.๕
๒๐๔. พระมหานพพร ฐิตญาโณ บูระภี ๕๒ ๒๒๗ ป.ธ.๕
๒๐๕. สามเณรณัฐพงศ์ อุปทุม ๑๘ ๒๒๘ ป.ธ.๕
๒๐๖. สามเณรสิทธิเดช ด้วงแหวะ ๑๗ ๒๒๙ ป.ธ.๕