รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี พ.ศ.๒๕๖๒

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑)
ที่ชื่อฉายานามสกุลอายุพรรษาเลขที่ชั้น
๑. พระสุชาติ สุชาโต วิสูงเร ๒๘ ๒๑๐ ป.๑-๒
๒. พระณรินทร์ จิรธมฺโม ภูมิเรศสุนทร ๔๓ ๒๑๑ ป.๑-๒
๓. พระบุญทวี อธิปุญฺโญ คงเพิ่มพูล ๒๓ ๒๑๒ ป.๑-๒
๔. พระสมจิตร ธนปญฺโญ ลานตวน ๓๘ ๒๑๓ ป.๑-๒
๕. พระเรืองศรี ธมฺมธโร หิรัญพันธ์ ๒๙ ๒๑๔ ป.๑-๒
๖. พระปัญญา ปิยสีโล แปลงกาย ๒๔ ๒๑๕ ป.๑-๒
๗. พระอนุวรรตน์ ถาวรจิตฺโต เอการัมย์ ๒๔ ๒๑๖ ป.๑-๒
๘. พระสุเทพ ธมฺมสาโร ลุนหล้า ๕๐ ๒๑๗ ป.๑-๒
๙. พระเทพกร สิริมงฺคโล ศรีกาญจน์ ๒๗ ๒๑๘ ป.๑-๒
๑๐. พระฉัตรชัย ติกฺขปญฺโญ วงษ์แหวน ๒๑ ๒๑๙ ป.๑-๒
๑๑. พระเด่นพงศ์ เตชพโล ประไวย์ ๒๓ ๒๒๐ ป.๑-๒
๑๒. พระสุระ มหุสฺสาโห สุกรี ๔๕ ๒๒๑ ป.๑-๒
๑๓. พระปุณณวิช อภิปุณฺโณ แสนทวีสุข ๒๓ ๒๒๒ ป.๑-๒
๑๔. พระทวีศักดิ์ วฑฺฒนเมธี รักอิ่ม ๒๐ ๒๒๓ ป.๑-๒
๑๕. สามเณรวุฒิพงษ์ วัดแผ่นลำ ๑๙ ๒๒๔ ป.๑-๒
๑๖. สามเณรยุทธการ พรหมรังสี ๑๘ ๒๒๕ ป.๑-๒
๑๗. สามเณรกิดา วงไชคำ ๑๘ ๒๒๖ ป.๑-๒
๑๘. สามเณรกฤษดา ชูสูงเนิน ๑๘ ๒๒๗ ป.๑-๒
๑๙. สามเณรศิวพงษ์ แก้วรัศมี ๑๖ ๒๒๘ ป.๑-๒
๒๐. สามเณรวรวิทย์ ศรีจันทร์ ๑๖ ๒๒๙ ป.๑-๒
๒๑. สามเณรวาทิต ตองโพธิ์ ๑๖ ๒๓๐ ป.๑-๒
๒๒. สามเณรวีรพงศ์ ฤทธิ์สำอาง ๑๖ ๒๓๑ ป.๑-๒
๒๓. สามเณรสุรกานต์ ช่อจันทร์ ๑๖ ๒๓๒ ป.๑-๒
๒๔. สามเณรบุญช่วย พูนจันทึก ๑๕ ๒๓๓ ป.๑-๒
๒๕. สามเณรอดิทัต ตุ่มดาวเรือง ๑๕ ๒๓๔ ป.๑-๒
๒๖. สามเณรอรรถพร หาแก้ว ๑๕ ๒๓๕ ป.๑-๒
๒๗. สามเณรภานุวัตร ทองติด ๑๕ ๒๓๖ ป.๑-๒
๒๘. สามเณรศักดินันท์ ประสงค์ทรัพย์ ๑๔ ๒๓๗ ป.๑-๒
๒๙. สามเณรทชภณ กุมภาพงษ์ ๑๔ ๒๓๘ ป.๑-๒
๓๐. สามเณรบัณฑิต สิงห์บำรุง ๑๔ ๒๓๙ ป.๑-๒
๓๑. สามเณรนัฐชนน ชูสุข ๑๔ ๒๔๐ ป.๑-๒
๓๒. สามเณรภาณุ สราคำ ๑๔ ๒๔๑ ป.๑-๒
๓๓. สามเณรสุริยา เกนสาคู ๑๔ ๒๔๒ ป.๑-๒
๓๔. สามเณรวัชระพงศ์ สุวรรณกูฏ ๑๔ ๒๔๓ ป.๑-๒
๓๕. สามเณรกำพล ศรีลาชัย ๑๔ ๒๔๔ ป.๑-๒
๓๖. สามเณรกษาปณ์ สาระปัญญา ๑๔ ๒๔๕ ป.๑-๒
๓๗. สามเณรรัฐพล คำชนะ ๑๔ ๒๔๖ ป.๑-๒
๓๘. สามเณรภูมินทร์ หวังสำราญ ๑๔ ๒๔๗ ป.๑-๒
๓๙. สามเณรสุวัฒน์ ศรีแก้ว ๑๔ ๒๔๘ ป.๑-๒
๔๐. สามเณรสุรสิทธิ์ ไชยปัญหา ๑๔ ๒๔๙ ป.๑-๒
๔๑. สามเณรศุภกร เชื้อนุ่น ๑๔ ๒๕๐ ป.๑-๒
๔๒. สามเณรรณกฤต ไชยูปถัมภ์ ๑๔ ๒๕๑ ป.๑-๒
๔๓. สามเณรปวริศว์ มีวงศ์ ๑๔ ๒๕๒ ป.๑-๒
๔๔. สามเณรเฉลิมพงษ์ พริ้งเพริด ๑๔ ๒๕๓ ป.๑-๒
๔๕. สามเณรปฐมพร โชคประเสริฐ ๑๔ ๒๕๔ ป.๑-๒
๔๖. สามเณรศรายุทธ พรมหนู ๑๔ ๒๕๕ ป.๑-๒
๔๗. สามเณรณัฐดนัย คงสืบ ๑๓ ๒๕๖ ป.๑-๒
๔๘. สามเณรชนินทร์ ประกอบดี ๑๓ ๒๕๗ ป.๑-๒
๔๙. สามเณรวรรธนะ หาญสุโพธิ์ ๑๓ ๒๕๘ ป.๑-๒
๕๐. สามเณรณัฐวุฒิ คมพุดซา ๑๓ ๒๕๙ ป.๑-๒
๕๑. สามเณรภาคิน วงศ์จอม ๑๓ ๒๖๐ ป.๑-๒
๕๒. สามเณรปรีชา อินทร์เพชร ๑๓ ๒๖๑ ป.๑-๒
๕๓. สามเณรวราพล วิลา ๑๓ ๒๖๒ ป.๑-๒
๕๔. สามเณรนัฐฤทธิ์ ยวงเดชกล้า ๑๓ ๒๖๓ ป.๑-๒
๕๕. สามเณรชัยธวัช สอนบุญมี ๑๓ ๒๖๔ ป.๑-๒
๕๖. สามเณรศิริศักดิ์ มัดทุรี ๑๓ ๒๖๕ ป.๑-๒
๕๗. สามเณรธีรวัฒน์ บุญอุดม ๑๓ ๒๖๖ ป.๑-๒
๕๘. สามเณรกานต์นิธิ สุวินวงศ์เกษม ๑๓ ๒๖๗ ป.๑-๒
๕๙. สามเณรสำราญศักดิ์ ศักดิ์ประโคน ๑๒ ๒๖๘ ป.๑-๒
๖๐. สามเณรปิยพัตร หัสบงพันธ์ ๑๒ ๒๖๙ ป.๑-๒
๖๑. สามเณรสิทธิศักดิ์ มูลตรีภักดี ๑๒ ๒๗๐ ป.๑-๒
๖๒. สามเณรนฤเดช วงษ์จันทร์ ๑๒ ๒๗๑ ป.๑-๒
๖๓. สามเณรทีรภัทร แคนพา ๑๒ ๒๗๒ ป.๑-๒
๖๔. สามเณรธนบูรณ์ อ่อนช้อย ๑๒ ๒๗๓ ป.๑-๒
๖๕. สามเณรพุฒินาท ประมวล ๑๒ ๒๗๔ ป.๑-๒
๖๖. สามเณรธนวัฒน์ พูลเกษม ๑๒ ๒๗๕ ป.๑-๒
๖๗. สามเณรณัฐพงศ์ ไตรล้ำ ๑๒ ๒๗๖ ป.๑-๒
๖๘. สามเณรณัฐวุฒิ สมศรี ๑๒ ๒๗๗ ป.๑-๒
๖๙. สามเณรปพนศักดิ์ แสงอุ่น ๑๒ ๒๗๘ ป.๑-๒
๗๐. สามเณรภาณุเดช ประทุม ๑๑ ๒๗๙ ป.๑-๒
๗๑. พระประสพ สิริปญฺโญ พรมศร ๓๐ ๘๑ ป.ธ.๓
๗๒. พระสมปอน สุจิตฺโต ศรีประเสริฐ ๒๔ ๘๒ ป.ธ.๓
๗๓. พระภาณุพงศ์ อตฺถยุตฺโต กลิ่นถือศิลป์ ๒๖ ๘๓ ป.ธ.๓
๗๔. พระสุริยา สิริธมฺโม ทองนา ๒๗ ๘๔ ป.ธ.๓
๗๕. พระรณชัย อภิปสนฺโน กาลพัฒน์ ๒๒ ๘๕ ป.ธ.๓
๗๖. พระกฤษฎา ตปสีโล สมบูรณ์การณ์ ๒๕ ๘๖ ป.ธ.๓
๗๗. สามเณรชาติชาย บุญตะหล้า ๒๐ ๘๗ ป.ธ.๓
๗๘. สามเณรสุนทร ดุจจานุทัศน์ ๑๙ ๘๘ ป.ธ.๓
๗๙. สามเณรวีระศักดิ์ คาสมบัติ ๑๘ ๘๙ ป.ธ.๓
๘๐. สามเณรสิทธิพงษ์ รูปคม ๑๘ ๙๐ ป.ธ.๓
๘๑. สามเณรศิวกร กลิ่นหอม ๑๘ ๙๑ ป.ธ.๓
๘๒. สามเณรชัยอนันต์ ทองด้วง ๑๗ ๙๒ ป.ธ.๓
๘๓. สามเณรปริญญา หดราช ๑๗ ๙๓ ป.ธ.๓
๘๔. สามเณรปรมินทร์ เที่ยงตรง ๑๗ ๙๔ ป.ธ.๓
๘๕. สามเณรรวิชญ์ ภูหอม ๑๗ ๙๕ ป.ธ.๓
๘๖. สามเณรวีรภัทร สุขนิรันดร์ ๑๖ ๙๖ ป.ธ.๓
๘๗. สามเณรสุรสิทธิ์ แจ่มแจ้ง ๑๖ ๙๗ ป.ธ.๓
๘๘. สามเณรภูริภัทร คำหว่าน ๑๕ ๙๘ ป.ธ.๓
๘๙. สามเณรจิรภัทร จีนดอน ๑๕ ๙๙ ป.ธ.๓
๙๐. สามเณรจีรวัฒน์ ทองคำพันธ์ ๑๕ ๑๐๐ ป.ธ.๓
๙๑. สามเณรกิตติธัช บัวแก้ว ๑๕ ๑๐๑ ป.ธ.๓
๙๒. สามเณรดนัย สิงห์งอย ๑๕ ๑๐๒ ป.ธ.๓
๙๓. สามเณรเพชรชรัตน์ อิ่นคำ ๑๔ ๑๐๓ ป.ธ.๓
๙๔. สามเณรชาคริต แสงห้าว ๑๔ ๑๐๔ ป.ธ.๓
๙๕. สามเณรภานุวัฒน์ ผิวทอง ๑๔ ๑๐๕ ป.ธ.๓
๙๖. สามเณรณัฐพล อินทริง ๑๔ ๑๐๖ ป.ธ.๓
๙๗. สามเณรอานุภาพ พรหมบุตร ๑๔ ๑๐๗ ป.ธ.๓
๙๘. สามเณรวงศกร พูนทอง ๑๔ ๑๐๘ ป.ธ.๓
๙๙. สามเณรภูทฤทธิ์ ศรศรี ๑๓ ๑๐๙ ป.ธ.๓
๑๐๐. สามเณรราชตศักดิ์ แหวนวงศ์ ๑๓ ๑๑๐ ป.ธ.๓
๑๐๑. สามเณรศุภกิตติ์ สหชาติ ๑๓ ๑๑๑ ป.ธ.๓
๑๐๒. พระมหาทราทิตย์ อุตฺตโร อุทธา ๓๑ ๖๔ ป.ธ.๔
๑๐๓. พระมหาชนะศึก ถาวโร ชื่นบาน ๒๗ ๖๕ ป.ธ.๔
๑๐๔. พระมหาชาญชัย ชยวํโส บูรณะ ๒๖ ๖๖ ป.ธ.๔
๑๐๕. พระมหาคณากร สุชาโต สราวุฒน์ ๓๓ ๖๗ ป.ธ.๔
๑๐๖. พระมหาคิมหันต์ ธมฺมวโร หวังดี ๒๙ ๖๘ ป.ธ.๔
๑๐๗. พระมหาวันชัย วชิรปญฺโญ มะปรางก่ำ ๒๒ ๖๙ ป.ธ.๔
๑๐๘. พระมหาอิศราภัทร์ วรวฑฺฒโน พาทิศศิวรัตน์ ๒๑ ๗๐ ป.ธ.๔
๑๐๙. พระมหาวีระพล วรโมกฺโข ดอนโมกข์ ๒๐ ๗๑ ป.ธ.๔
๑๑๐. สามเณรเอกรัตน์ อุผา ๑๘ ๗๒ ป.ธ.๔
๑๑๑. สามเณรอนุชา จำปาทิพย์ ๑๘ ๗๓ ป.ธ.๔
๑๑๒. สามเณรธนาวุฒิ ฤาเดช ๑๘ ๗๔ ป.ธ.๔
๑๑๓. สามเณรกิตติพงษ์ พันเพชร์ ๑๘ ๗๕ ป.ธ.๔
๑๑๔. สามเณรวุฒิชัย วะกะกัน ๑๘ ๗๖ ป.ธ.๔
๑๑๕. สามเณรวัชรพงษ์ ไชยสุระ ๑๗ ๗๗ ป.ธ.๔
๑๑๖. สามเณรชัยวัฒน์ พะเลียง ๑๗ ๗๘ ป.ธ.๔
๑๑๗. สามเณรพิทักษ์พงศ์ แซ่กี้ ๑๗ ๗๙ ป.ธ.๔
๑๑๘. สามเณรมนตรี เสสา ๑๗ ๘๐ ป.ธ.๔
๑๑๙. สามเณรณัฐวุฒิ วงคำแสง ๑๖ ๘๑ ป.ธ.๔
๑๒๐. สามเณรยศพนธ์ สุนันท์ชัย ๑๖ ๘๒ ป.ธ.๔
๑๒๑. สามเณรวีระชัย บุญเยี่ยมจิตร ๑๖ ๘๓ ป.ธ.๔
๑๒๒. สามเณรณัฐพล คำภูวัน ๑๖ ๘๔ ป.ธ.๔
๑๒๓. สามเณรกาลวันต์ ณ บางช้าง ๑๖ ๘๕ ป.ธ.๔
๑๒๔. สามเณรณรงค์ศักดิ์ รัสเสมอ ๑๖ ๘๖ ป.ธ.๔
๑๒๕. สามเณรปิยพัทธ์ ปัดถานะ ๑๖ ๘๗ ป.ธ.๔
๑๒๖. สามเณรอนุชิต เจริญผล ๑๖ ๘๘ ป.ธ.๔
๑๒๗. สามเณรพิชัยยุทธ นามปัญญา ๑๕ ๘๙ ป.ธ.๔
๑๒๘. สามเณรศุภจิตร แก้ววิลัย ๑๕ ๙๐ ป.ธ.๔
๑๒๙. สามเณรเอกประดิษฐ์ เจริญราช ๑๕ ๙๑ ป.ธ.๔
๑๓๐. สามเณรชิติสรรค์ มั่งเรืองสกุล ๑๕ ๙๒ ป.ธ.๔
๑๓๑. สามเณรชยพล มีศรี ๑๕ ๙๓ ป.ธ.๔
๑๓๒. สามเณรภูมินทร์ ภูจำปา ๑๕ ๙๔ ป.ธ.๔
๑๓๓. สามเณรทศพร ศรชัย ๑๔ ๙๕ ป.ธ.๔
๑๓๔. สามเณรภานุวัฒน์ กองทุ่งมน ๑๒ ๙๖ ป.ธ.๔
๑๓๕. พระมหาชาติชาย นรินฺโท แก้วดอกรัก ๒๙ ๘๖ ป.ธ.๕
๑๓๖. พระมหาภาคภูมิ ภูริญาโณ ดาราช ๒๗ ๘๗ ป.ธ.๕
๑๓๗. พระมหาอิทธิศักดิ์ ถิรธมฺโม คำพาลักษณ์ ๓๒ ๘๘ ป.ธ.๕
๑๓๘. พระมหามานิต โชติธมฺโม ณ ลำปาง ๒๘ ๘๙ ป.ธ.๕
๑๓๙. พระมหาวสันต์ สุทฺธิสทฺโธ โมกมัน ๒๘ ๙๐ ป.ธ.๕
๑๔๐. สามเณรกิตติชัย ตรีมาตร ๑๘ ๙๑ ป.ธ.๕
๑๔๑. สามเณรพันกร สุดแดน ๑๘ ๙๒ ป.ธ.๕
๑๔๒. สามเณรทองตัน ไชลำพัน ๑๘ ๙๓ ป.ธ.๕
๑๔๓. สามเณรธนชัย ผมทอง ๑๘ ๙๔ ป.ธ.๕
๑๔๔. สามเณรธวัชชัย เทือกท้าว ๑๗ ๙๕ ป.ธ.๕
๑๔๕. สามเณรวีรภัทร พานิชย์ ๑๖ ๙๖ ป.ธ.๕
๑๔๖. สามเณรเจษฎา โททำ ๑๖ ๙๗ ป.ธ.๕
๑๔๗. สามเณรปริญญา โททำ ๑๖ ๙๘ ป.ธ.๕
๑๔๘. สามเณรชายชาญ ศรีวงษ์ ๑๖ ๙๙ ป.ธ.๕
๑๔๙. สามเณรพรสวรรค์ จันทร์หอม ๑๖ ๑๐๐ ป.ธ.๕
๑๕๐. สามเณรคมสันต์ เลาเลิศ ๑๖ ๑๐๑ ป.ธ.๕
๑๕๑. สามเณรกฤษดา ถาจันทร์ ๑๕ ๑๐๒ ป.ธ.๕
๑๕๒. พระมหาสมชัย อภิปุณฺโณ จั้นพลแสน ๓๕ ๑๕ ๗๑ ป.ธ.๖
๑๕๓. พระมหานพพร ฐิตญาโณ บูระภี ๕๓ ๗๒ ป.ธ.๖
๑๕๔. พระมหาวัชระ โกสโล เครือเล็ก ๒๗ ๗๓ ป.ธ.๖
๑๕๕. พระมหาเจนณรงค์ สุทฺธสีโล แซ่ลี้ ๓๓ ๗๔ ป.ธ.๖
๑๕๖. พระมหานภา จนฺทสาโร สิงสู่ ๓๐ ๗๕ ป.ธ.๖
๑๕๗. พระมหาบรรพต จกฺกวโร โสภาภักดี ๒๔ ๗๖ ป.ธ.๖
๑๕๘. พระมหาณัฐกานต์ ณฏฺฐิสฺสโร ฤทธิ์เรืองศักดิ์ ๒๓ ๗๗ ป.ธ.๖
๑๕๙. พระมหาศราวุฒิ ปญฺญาวุฑฺฒิ ยิ่งผล ๒๑ ๗๘ ป.ธ.๖
๑๖๐. สามเณรกฤษฎา ชาภักดี ๑๙ ๗๙ ป.ธ.๖
๑๖๑. สามเณรพีรพล บุญสอน ๑๗ ๘๐ ป.ธ.๖
๑๖๒. สามเณรทีปกร อย่านอนใจ ๑๗ ๘๑ ป.ธ.๖
๑๖๓. สามเณรธรรมสถิต จันแดง ๑๗ ๘๒ ป.ธ.๖
๑๖๔. สามเณรอรรถพล ดีศิริ ๑๗ ๘๓ ป.ธ.๖
๑๖๕. พระมหาสมคิด โอภาโส ละม้าย ๓๖ ๑๕ ๕๔ ป.ธ.๗
๑๖๖. พระมหาอนันท์ จิรสุโข คำโทพล ๓๕ ๕๕ ป.ธ.๗
๑๖๗. พระมหาไกรวิชญ์ ปุญฺญสิริ ตันวิเศษ ๒๘ ๕๖ ป.ธ.๗
๑๖๘. พระมหากำพล ปญฺญาพโล กลางราช ๓๙ ๕๗ ป.ธ.๗
๑๖๙. พระมหามาวิน อินฺทปญฺโญ สรสิทธิ์ ๒๙ ๕๘ ป.ธ.๗
๑๗๐. พระมหาศราวุธ อินฺทปญฺโญ วะกะกัน ๒๓ ๕๙ ป.ธ.๗
๑๗๑. พระมหาสุระชัย สุรวโร กล้วยประโคน ๒๒ ๖๐ ป.ธ.๗
๑๗๒. สามเณรวิชมัย นุ่มวงษ์ ๒๑ ๖๑ ป.ธ.๗
๑๗๓. สามเณรวิสิษฐ์พล พันพม่า ๒๐ ๖๒ ป.ธ.๗
๑๗๔. สามเณรชเยนต์ ทรายเพชร ๒๐ ๖๓ ป.ธ.๗
๑๗๕. สามเณรพัลลภ ชาสุดสี ๑๘ ๖๔ ป.ธ.๗
๑๗๖. สามเณรนที บุญประกอบ ๑๗ ๖๕ ป.ธ.๗
๑๗๗. สามเณรวิทวัส จัตุกูล ๑๗ ๖๖ ป.ธ.๗
๑๗๘. พระมหาสุวิท ธมฺมธโร อุดมดัน ๓๘ ๒๖ ป.ธ.๘
๑๗๙. พระมหาสัมฤทธิ์ วริทฺธิโก บัวจันทร์ ๒๓ ๒๗ ป.ธ.๘
๑๘๐. พระมหาวุฒิศักดิ์ ฐานปญฺโญ จันทร์คง ๒๔ ๒๘ ป.ธ.๘
๑๘๑. พระประมินทร์ ป. เขมปญฺโญ พิงคารักษ์ ๓๓ ๒๙ ป.ธ.๘
๑๘๒. พระมหาวีรยุทธ วรวีโร บุตรราช ๒๑ ๓๐ ป.ธ.๘
๑๘๓. สามเณรพงศธร ชัยเสน ๒๐ ๓๑ ป.ธ.๘
๑๘๔. สามเณรธฤติ เปี่ยมประเสริฐ ๑๙ ๓๒ ป.ธ.๘
๑๘๕. สามเณรเกียรติภูมิ มาน้อย ๑๙ ๓๓ ป.ธ.๘
๑๘๖. พระมหาวุฒิไกร ปุณฺณวุฑฺฒิ แจ่มพันธ์ ๒๗ ๑๕ ป.ธ.๙
๑๘๗. พระมหาดนัย ธีรวํโส มีบุญ ๒๗ ๑๖ ป.ธ.๙
๑๘๘. พระมหาธีรพงษ์ วรญาณโมลี ล้อประโคน ๒๕ ๑๗ ป.ธ.๙
๑๘๙. พระมหาบอย สุเมโธ เข็มมี ๒๔ ๑๘ ป.ธ.๙
๑๙๐. สามเณรวันมงคล ดีเลิศ ๒๑ ๑๙ ป.ธ.๙
รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒)
ที่ชื่อฉายานามสกุลอายุพรรษาเลขที่ชั้น
๑๙๑. พระกฤษดา สญฺญโม ประสงค์ดี ๔๕ ๑๔๗๙ ป.๑-๒
๑๙๒. สามเณรศุภกร หอมขจร ๑๙ ๑๔๘๐ ป.๑-๒
๑๙๓. สามเณรทศพล สุทิน ๑๖ ๑๔๘๑ ป.๑-๒
๑๙๔. สามเณรกันตินันธ์ ใจคิด ๑๔ ๑๔๘๒ ป.๑-๒
๑๙๕. สามเณรพงษ์พิสุทธิ์ ดาวศรี ๑๔ ๑๔๘๓ ป.๑-๒
๑๙๖. สามเณรณัฐพนธ์ จำปางาม ๑๓ ๑๔๘๔ ป.๑-๒
๑๙๗. สามเณรนวมินทร์ นิติรัมย์ ๑๓ ๑๔๘๕ ป.๑-๒
๑๙๘. สามเณรจักรี สกุลทอง ๑๓ ๑๔๘๖ ป.๑-๒
๑๙๙. สามเณรธนวินท์ บุญศรี ๑๓ ๑๔๘๗ ป.๑-๒
๒๐๐. สามเณรชัยสิทธิ์ สุวรรณหงษ์ ๑๓ ๑๔๘๘ ป.๑-๒
๒๐๑. สามเณรชัยประสิทธิ์ สัมโย ๑๒ ๑๔๘๙ ป.๑-๒
๒๐๒. สามเณรโกเมนทร์ วักไธสง ๑๒ ๑๔๙๐ ป.๑-๒
๒๐๓. สามเณรนวพงษ์ แสนสีมนท์ ๑๒ ๑๔๙๑ ป.๑-๒
๒๐๔. สามเณรภุริภัทร มาลาสาย ๑๒ ๑๔๙๒ ป.๑-๒
๒๐๕. สามเณรมงคล ประมังคะตา ๑๑ ๑๔๙๓ ป.๑-๒
๒๐๖. พระธงชัย ขนฺติพโล ผ่องสาร ๕๖ ๕๘๔ ป.ธ.๓
๒๐๗. พระหฤษฏ์ ขนฺติพโล ทาโพธิ์ทอง ๒๓ ๕๘๕ ป.ธ.๓
๒๐๘. พระคมกริช วชิราวุโธ ภู่จีน ๒๖ ๕๘๖ ป.ธ.๓
๒๐๙. สามเณรเจษฎากร แก้วตะยา ๑๖ ๕๘๗ ป.ธ.๓
๒๑๐. สามเณรวิลาศ บกแก้ว ๑๖ ๕๘๘ ป.ธ.๓
๒๑๑. สามเณรมนตรี อโรคา ๑๕ ๕๘๙ ป.ธ.๓
๒๑๒. สามเณรเกรียงศักดิ์ บุญเต็ม ๑๕ ๕๙๐ ป.ธ.๓
๒๑๓. สามเณรศุภกิจ วงษ์แหวน ๑๔ ๕๙๑ ป.ธ.๓
๒๑๔. สามเณรต้น สมบูรณ์การณ์ ๑๔ ๕๙๒ ป.ธ.๓
๒๑๕. สามเณรวรภพ สีกะพา ๑๔ ๕๙๓ ป.ธ.๓
๒๑๖. สามเณรอนุชิต แหวนเงิน ๑๓ ๕๙๔ ป.ธ.๓
๒๑๗. สามเณรนัตตพล รัตนวงค์ ๑๓ ๕๙๕ ป.ธ.๓
๒๑๘. พระมหาซำเจ๋ง สาทโร ตาเป็น ๒๗ ๔๙๑ ป.ธ.๔
๒๑๙. พระมหาวิษณุ ฐานิสฺสโร บุญเต็ม ๓๔ ๔๙๒ ป.ธ.๔
๒๒๐. พระมหาวิชา ฐานิโย แก้วแป้น ๕๕ ๔๙๓ ป.ธ.๔
๒๒๑. พระมหาปวินท์ ปวโร ดีกุดตุ้ม ๒๔ ๔๙๔ ป.ธ.๔
๒๒๒. สามเณรโยธิน ทรงรัมย์ ๑๖ ๔๙๕ ป.ธ.๔
๒๒๓. สามเณรเชษฐ์ณาการณ์ จำปาเงิน ๑๖ ๔๙๖ ป.ธ.๔
๒๒๔. สามเณรสุรเชษฐ์ วงศ์สุโพธิ์ ๑๖ ๔๙๗ ป.ธ.๔
๒๒๕. สามเณรนฤดล อุดมพันธ์ ๑๖ ๔๙๘ ป.ธ.๔
๒๒๖. สามเณรวีรภัทร ไม้หนองกอย ๑๕ ๔๙๙ ป.ธ.๔
๒๒๗. สามเณรนิรวิทธิ์ ระยับศรี ๑๕ ๕๐๐ ป.ธ.๔
๒๒๘. พระสมชาย ป. สุธมฺโม ศิวิแว่น ๗๒ ๓๓๑ ป.ธ.๕
๒๒๙. พระดนุสรณ์ ป. จนฺทปทีโป วงค์จำนงค์ ๔๓ ๓๓๒ ป.ธ.๕
๒๓๐. พระมหาขวัญชัย วรสิริ ไชยศรีรัมย์ ๒๑ ๓๓๓ ป.ธ.๕
๒๓๑. สามเณรธารา รัตนประทุม ๒๐ ๓๓๔ ป.ธ.๕
๒๓๒. สามเณรเฉลิมชัย ขันสิงห์ ๑๘ ๓๓๕ ป.ธ.๕
๒๓๓. สามเณรเชษฐ์ตราการณ์ จำปาเงิน ๑๗ ๓๓๖ ป.ธ.๕
๒๓๔. สามเณรจตุพล สุระการ ๑๗ ๓๓๗ ป.ธ.๕
๒๓๕. สามเณรทองดี สุขบรรเทิง ๑๗ ๓๓๘ ป.ธ.๕
๒๓๖. สามเณรปรมินทร์ เอี่ยมศิริ ๑๖ ๓๓๙ ป.ธ.๕

Views: 1