รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีศึกษาในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๑)
ที่ชื่อนามสกุลอายุเลขที่ชั้น
๑. นายภานุวัตน์ ยวนจิต ๒๔ บ.ศ.๑-๒
๒. นายเกรียงไกร โสตถิยานนท์ ๔๐ บ.ศ.๓
รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีศึกษาในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๒)
ที่ชื่อนามสกุลอายุเลขที่ชั้น
๓. นายสมาธิ อรุณฉัตร ๓๗ ๑๕ บ.ศ.๑-๒
๔. นายณัฐเสกข์ ฤทธิ์ทองพิทักษ์ ๕๗ ๑๖ บ.ศ.๑-๒
๕. นางสุทิศา กิจบำรุงศิลป์ ๕๖ ๑๗ บ.ศ.๑-๒

Views: 1