รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีศึกษาในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑)
ที่ชื่อนามสกุลอายุเลขที่ชั้น
๑. นางสาวศศิวรรณ กำลังสินเสริม ๖๒ บ.ศ.๑-๒
๒. นางสาววิมล ทับมาโนช ๕๒ บ.ศ.๑-๒
๓. นายประทีป ไชยดี ๔๔ บ.ศ.๑-๒
๔. นายปรีชา แก้วทาสี ๔๐ บ.ศ.๑-๒
๕. นายจารุวัฒน์ เมืองไทย ๓๓ บ.ศ.๑-๒
๖. นายภานุวัตน์ ยวนจิต ๒๔ บ.ศ.๓
รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีศึกษาในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒)
ที่ชื่อนามสกุลอายุเลขที่ชั้น
๗. นางสาวสุรางค์ สุวรรณโณชิน ๔๙ ๓๙ บ.ศ.๑-๒
๘. นายอภิรุฬห์ แก้วสี ๔๐ ๔๐ บ.ศ.๑-๒
๙. นางสาวอุดมพร สิรสุทธิ ๗๒ บ.ศ.๓
๑๐. นายเกรียงไกร โสตถิยานนท์ ๔๐ บ.ศ.๔

Views: 0