รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีศึกษาในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑)
ที่ชื่อนามสกุลอายุเลขที่ชั้น
๑. นางสาววิจิต เมฆสกุล ๖๐ บ.ศ.๑-๒
๒. นางอำนวยพร สุขอารมณ์ ๕๙ บ.ศ.๑-๒
๓. ร.ท.อภิชาติ พรสี่ ๔๓ บ.ศ.๑-๒
๔. นายยรรยงค์ สิกขะฤทธิ์ ๓๓ บ.ศ.๑-๒
๕. นางอุไร เดชคง ๕๔ บ.ศ.๑-๒
๖. นางสาวสมใจ วงษ์ศรีเผือก ๔๙ บ.ศ.๑-๒
๗. นางศรีประไพ จันทะพา ๔๖ บ.ศ.๑-๒
๘. นางสาววัลยา รักษาราษฎร์ ๔๒ บ.ศ.๑-๒
๙. นางสาวนงลักษณ์ พิสุทธิ์จรุงใจ ๔๑ บ.ศ.๑-๒
๑๐. นางสาวพรรณชนกพร ผมน้อย ๓๗ ๑๐ บ.ศ.๑-๒
๑๑. นางสาวณภัทร มีอยู่เต็ม ๓๕ ๑๑ บ.ศ.๑-๒
๑๒. นางสาวชนิตา เพิ่มพูนทรัพย์ ๒๗ ๑๒ บ.ศ.๑-๒
๑๓. นางสาวขวัญฤดี ดวงคำจันทร์ ๒๓ ๑๓ บ.ศ.๑-๒
๑๔. นายปรีชา แก้วทาสี ๔๐ บ.ศ.๓
๑๕. นายแสงเทียนน้อย คะชา ๒๓ บ.ศ.๓
รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีศึกษาในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒)
ที่ชื่อนามสกุลอายุเลขที่ชั้น
๑๖. นางสาวสุวรรณา บุณยเกียรติ ๗๙ ๔๐ บ.ศ.๑-๒
๑๗. นางสาวนวลฉวี สีดา ๗๒ ๔๑ บ.ศ.๑-๒
๑๘. นางสุภนาฏ ธรรมิกะ ๕๖ ๔๒ บ.ศ.๑-๒
๑๙. นางเหงียนที โฮทุย ๕๕ ๔๓ บ.ศ.๑-๒
๒๐. นางสาวจิรัชญา อำพันธ์ผึ้ง ๕๑ ๔๔ บ.ศ.๑-๒
๒๑. นางวาสนา คลี่ประทวน ๕๑ ๔๕ บ.ศ.๑-๒
๒๒. นางซูไซ หงีชีวา ๔๗ ๔๖ บ.ศ.๑-๒
๒๓. นางจันทยา เต็มทับ ๔๑ ๔๗ บ.ศ.๑-๒
๒๔. นายสรณดล รักเอี่ยมสะอาด ๕๒ ๔๘ บ.ศ.๑-๒
๒๕. นายอำนาจ คลังผา ๓๘ ๔๙ บ.ศ.๑-๒
๒๖. นางสาวสุพรรณี บุญชุม ๓๕ ๕๐ บ.ศ.๑-๒
๒๗. นางสาวพัชรากร แซ่จ้าง ๓๕ ๕๑ บ.ศ.๑-๒
๒๘. นางสาวธัญญพัทธ์ ธูปทอง ๓๓ ๕๒ บ.ศ.๑-๒
๒๙. นางสาววรัญญา ตูบทา ๓๒ ๕๓ บ.ศ.๑-๒
๓๐. นางสาวจิรภาส์ วังโพธิ์ ๓๐ ๕๔ บ.ศ.๑-๒
๓๑. นางสาวศุภรัตน์ ลอยละลิ่ว ๓๐ ๕๕ บ.ศ.๑-๒
๓๒. นางสาวจิตรานุช ถาแก้ว ๒๕ ๕๖ บ.ศ.๑-๒
๓๓. นางสาวนลัทพร แซ่เดี่ยว ๒๔ ๕๗ บ.ศ.๑-๒
๓๔. นางสาวอัษราภัค เทพทัน ๒๑ ๕๘ บ.ศ.๑-๒
๓๕. นางสาววิมล ทับมาโนช ๕๓ ๑๕ บ.ศ.๓
๓๖. นางสาคร ไชยสอน ๔๖ ๑๖ บ.ศ.๓
๓๗. นายชญตว์ ไชยดี ๔๔ ๑๗ บ.ศ.๓
๓๘. นายเกรียงไกร โสตถิยานนท์ ๔๑ บ.ศ.๕

Hits: 0