รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีศึกษาในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑)
ที่ชื่อนามสกุลอายุเลขที่ชั้น
๑. นางสาวธอขวัญฐิภา เกียรติโกศลกิจ ๕๗ บ.ศ.๑-๒
๒. นางสาวศิริพร มงคลทวีสิทธิ์ ๔๗ บ.ศ.๑-๒
๓. นายสุริยะ สีมันตะ ๒๑ บ.ศ.๑-๒
๔. หม่อมราชวงศ์สุภาณี ดิศกุล ๕๗ บ.ศ.๑-๒
๕. นางสาวอรอนงค์ เทพาคำ ๕๒ ๑๐ บ.ศ.๑-๒
๖. นางสาวสุธาทิพย์ ชุนรัตน์ ๓๓ ๑๑ บ.ศ.๑-๒
๗. นางสาวนงลักษณ์ พิสุทธิ์จรุงใจ ๔๒ บ.ศ.๓
๘. นางสาววิมล ทับมาโนช ๕๓ บ.ศ.๔
๙. นายปรีชา แก้วทาสี ๔๐ บ.ศ.๔
๑๐. นายชญตว์ ไชยดี ๔๔ บ.ศ.๔
รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีศึกษาในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒)
ที่ชื่อนามสกุลอายุเลขที่ชั้น
๑๑. นางสาวพรพรรณ ลิ้มธรรมนันท์ ๕๖ ๔๗ บ.ศ.๑-๒
๑๒. นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม ๔๖ ๔๘ บ.ศ.๑-๒
๑๓. นางสาววัลย์ลดา อัศวศิริเลิศ ๔๐ ๔๙ บ.ศ.๑-๒
๑๔. นางสาวดวงนภา ทองแดง ๓๙ ๕๐ บ.ศ.๑-๒
๑๕. นางสาวอุษาวัลย์ หิรัณย์จิรา ๓๑ ๕๑ บ.ศ.๑-๒
๑๖. นายพาณุ ด้วงกัน ๔๒ ๕๒ บ.ศ.๑-๒
๑๗. นายธนพล นุภาพ ๕๕ ๕๓ บ.ศ.๑-๒
๑๘. นายสุริยา คุ้มเมฆ ๔๒ ๕๔ บ.ศ.๑-๒
๑๙. นางสาวรุ่งอรุณ ธิตะจารี ๒๕ ๕๕ บ.ศ.๑-๒
๒๐. นางสาววิจิต เมฆสกุล ๖๑ ๑๕ บ.ศ.๓
๒๑. นางสุทิศา กิจบำรุงศิลป์ ๕๙ ๑๖ บ.ศ.๓
๒๒. นางสาวสุรางค์ สุวรรณโณชิน ๕๐ ๑๗ บ.ศ.๓
๒๓. นางสาวณภัทร มีอยู่เต็ม ๓๗ ๑๘ บ.ศ.๓
๒๔. นางสาวขวัญฤดี ดวงคำจันทร์ ๒๕ ๑๙ บ.ศ.๓
๒๕. นายสุรเชษฐ์ วินิยกูล ๕๖ ๑๔ บ.ศ.๔
๒๖. แม่ชีศศพร จันทร์โท ๕๘ บ.ศ.๕