สุรางคนางค์ฉันท์ ๒๘

        “สุรางคนางค์ฉันท์ ๒๘” ไม่มีในคัมภีร์วุตโตทัย ไม่มีในฉันทศาสตร์ แต่พบมีที่ใช้หลายแห่ง โดยกำหนดดัดแปลงมาจากกาพย์สุรางคนางค์ ๒๘ กำหนดให้มีครุลหุเข้าถือว่าเป็นฉันท์ ฉันท์บทหนึ่งมี ๗ วรรค ๆ ละ ๔ คำ รวม ๒๘ คำ จึงเรียกว่า “ฉันท์ ๒๘” วรรคแรกประกอบด้วย ช คณะ และครุลอย ๑ ตัว อีก ๖ วรรคที่เหลือ ประกอบด้วย ช คณะ ร คณะ และลหุกับครุลอยอย่างละ ๑ ตัว บทต่อไปก็เหมือนกัน มีแผนผังและตัวอย่างดังนี้