กาพย์มหานันททายี

        กาพย์มหานันททายี เป็นกาพย์ที่มีลักษณะให้ความเพลิดเพลินมาก ในคัมภีร์กาพย์สารวิลาสินี มีบทบัญญัติว่า

                          ยสฺสา ปน จตุตฺถนฺเต       ทฺวิกฺขรา ปกฺขิตา ยทิ

                          ยสฺสญฺจ วุตฺตลกฺขณํ       มหานนฺททายี มตา

        แปลว่า “ก็ในท้ายบาทที่ ๔ แห่งกาพย์นันททายีใด เพิ่มเข้าอีก ๒ อักษร หากกาพย์ใดมีลักษณะดังกล่าวนี้ กาพย์นั้นชื่อว่า “มหานันททายี”         จึงถือเอาความได้ว่า กาพย์มหานันททายี บทหนึ่งมี ๔ บาท ๆ ละ ๒ วรรค ตรงกับกาพย์นันททายีทุกประการ แต่เพิ่มคำต่อท้ายอีก ๒ คำ จึงเป็น ๓๐ คำ เฉพาะคำสุดท้ายของบาทที่ ๔ ส่งสัมผัสไปยังคำที่พร้อมจะรับในบทที่จะแต่งต่อไป มีแผนผังและตัวอย่างดังนี้

Hits: 35