กาพย์ทีฆปักข์

        กาพย์ทีฆปักข์ เป็นกาพย์ที่มีลักษณะว่ามีฝักฝ่ายยาว ในคัมภีร์กาพย์คันถะ มีบทบัญญัติว่า

                      สตฺตกฺขเรสุ ปาเทสุ             อนฺเตนณฺณวปญฺจมา

                     สมฺผุฏฺฐาติกฺกเมนาหุ           ทีฆปกฺขนฺติ ตพฺพิทู

        ความว่า กาพย์บทหนึ่งมี ๔ บาท ๆ ละ ๗ คำ คำที่ ๗ ในบาทที่ ๑ ส่งสัมผัสไปยังคำที่ ๕ ในบาทที่ ๒ และคำที่ ๔ ในบาทที่ ๓, และคำที่ ๗ ในบาทที่ ๒ ส่งสัมผัสไปยังคำที่ ๓ ของบาทที่ ๔, รวมทั้ง ๔ บาทมี ๒๘ คำ เฉพาะคำสุดท้ายของบาทที่ ๔ ส่งสัมผัสไปยังคำที่พร้อมจะรับในบทที่จะแต่งต่อไป มีแผนผังและตัวอย่างดังนี้