กาพย์คันถะ

กาพย์คันถะ เป็นคัมภีร์หนึ่ง ซึ่งกำหนดวิธีแต่งกาพย์ไว้ เช่นกับคัมภีร์กาพย์สารวิลาสินี มีกาพย์ ๕ ชนิด คือ กาพย์ทีฆปักข์ กาพย์รัสสปักข์ กาพย์ตรังคนที กาพย์มหาตรังคนที และกาพย์ทัณฑิกา พึงทราบรายละเอียดดังนี้