กาพย์ยานี ๑๑

       กาพย์ยานี  บทหนึ่งมี ๔ บาท ๆ ละ ๒ วรรค รวมบาทละ ๑๑ คำ  จึงเรียกว่า กาพย์ ๑๑ เฉพาะสัมผัสตามในแผนผัง เฉพาะคำสุดท้ายของบาทที่ ๔ ส่งสัมผัสไปยังคำที่พร้อมจะรับในบทที่จะแต่งต่อไป มีแผนผังและตัวอย่าง ดังนี้กาพย์ยานี  บทหนึ่งมี ๔ บาท ๆ ละ ๒ วรรค รวมบาทละ ๑๑ คำ  จึงเรียกว่า กาพย์ ๑๑ เฉพาะสัมผัสตามในแผนผัง เฉพาะคำสุดท้ายของบาทที่ ๔ ส่งสัมผัสไปยังคำที่พร้อมจะรับในบทที่จะแต่งต่อไป มีแผนผังและตัวอย่าง ดังนี้