กาพย์ฉบัง ๑๖

        กาพย์ฉบัง บทหนึ่งมี ๓ วรรค รวม ๑๖ คำ จึงเรียกว่า กาพย์ ๑๖ รับสัมผัสจากบทอื่นด้วยคำสุดท้ายของวรรคที่ ๑ และที่ ๒ ใช้วรรคที่ ๓ ส่งสัมผัสไปยังบทต่อไป มีแผนผังและตัวอย่าง ดังนี้