กลอน ๖

        กลอน ๖ เป็นกลอนที่กำหนดให้มีวรรคละ ๖ คำ บางวรรคอาจเกิน ๖ คำได้ เพราะเป็นคำผสม การส่งสัมผัสนอกใน มีหลักตามแผนผังและตัวอย่างดังนี้