กลอนสุภาพ

กลอนสุภาพนั้น เป็นบทประพันธ์ที่ใช้ถ้อยคำและทำนองสุภาพ เหมือนบุคคลผู้มีอัธยาศัยอันงาม มี ๔ ชนิดคือ กลอน ๖ กลอน ๗ กลอน ๘ และกลอน ๙ มีฉันทลักษณ์และตัวอย่างคือ