กลอนสักวา

       กลอนสักวา เป็นบทประพันธ์ชนิดหนึ่ง ซึ่งกำหนดให้แต่งเพียง ๘ วรรค ขึ้นด้วยคำว่า สักวา แล้วต่อด้วยคำที่เหมาะสม วรรคที่ ๒ รับสัมผัสต่อไป เมื่อจบต้องคำว่า เอย คำว่า สักวา และคำว่า เอย เป็นข้อบังคับ หลักกลอนทั่วไป เหมือนกับกลอนบทละคร ใช้คำวรรคละ ๖-๙ คำ มีแผนผังและตัวอย่างดังนี้