กลอนดอกสร้อย

       กลอนดอกสร้อย เป็นคำประพันธ์ชนิดหนึ่ง ซึ่งกำหนดให้ไว้เพียง ๘ วรรค คำที่ ๒ ของกลอนสดับมีคำว่า เอย แล้วมีคำต่อเอยอีกไม่เกิน ๓ คำ ใช้คำสุดท้ายของกลอนสดับส่งไปยังคำที่ ๑,๒,๓ หรือ ๔ คำใดคำหนึ่งของกลอนรับ แล้วคำสุดท้ายของกลอนรับ ส่งไปยังคำสุดท้ายของกลอนรอง คำสุดท้ายของกลอนรองส่งไปยังคำที่ ๑,๒,๓ หรือ ๔ ของกลอนส่ง คำสุดท้ายของกลอนส่ง ส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของกลอนในบทที่แต่งให้จบ และจบลงด้วยคำว่า “เอย” มีแผนผังและตัวอย่างดังนี้

Views: 159