เพลงขอทาน

       เพลงขอทาน เป็นกลอนสำหรับคนร้องขอทานหรือรับอนุเคราะห์อื่น ๆ กำหนดวรรคละ ๔-๘ คำ แต่แสดงแผนผังวรรคละ ๖ คำ มีแผนผังและตัวอย่างดังนี้