เพลงแหล่เทศน์หรือกลอนเทศน์

       เพลงแหล่เทศน์ เป็นกลอนสำหรับแต่งเพื่อแสดงกถาอันเกี่ยวกับธรรมะ กำหนดวรรคละ ๔-๘ คำ โดยตรงคือกาพย์สุรางคนางค์ ๓๒ ไม่จำกัดตายตัว ถือความไพเราะเป็นสำคัญ มีแผนผังและตัวอย่างดังนี้