หมวดที่ ๑ ว่าด้วยนามและกำหนดใช้พระราชบัญญัติ

หมวดที่ ๑

ว่าด้วยนามและกำหนดใช้พระราชบัญญัติ

——————

      มาตรา ๑ มีประเด็นหลัก ๒ ประเด็น

             ๑) บัญญัตินามพระราชบัญญัติว่า พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์รัตนโกสินทรศก ๑๒๑ เรียกสั้น ๆ ว่า พระราชบัญญัติ ร.. ๑๒๑

             ๒) กำหนดโปรดให้ใช้เป็นมณฑลไป พร้อมจะให้ใช้ในมณฑลใด จะได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นสำคัญ

     โดยพระราชบัญญัตินี้ มิได้บังคับใช้ในวันใด รอโอกาสดูความพร้อม ต่อมาได้ประกาศกำหนดมณฑลและตั้งเจ้าคณะมณฑลตามพระราชบัญญัตินี้ รวม ๑๔ มณฑล เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๔๕ ดังต่อไปนี้

      ๑. มณฑลกรุงเทพฯ    พระศาสนโสภณ วัดราชประดิษฐ์ เจ้าคณะมณฑล

     ๒. มณฑลกรุงเก่า      พระธรรมราชานุวัตร วัดนิเวศธรรมประวัติ เจ้าคณะมณฑล

     ๓. มณฑลนครสวรรค์ พระธรรมไตรโลก วัดระฆังโฆสิตาราม เจ้าคณะมณฑล

     ๔. มณฑลพิษณุโลก    พระเทพกระวี วัดมกุฎกษัตริย์ เจ้าคณะมณฑล

     ๕. มณฑลปราจีนบุรี   พระราชมุนี วัดเทพศิรินทราวาส เจ้าคณะมณฑล

     ๖. มณฑลนครราชสีมา พระเทพมุนี วัดประยุรวงศาวาส เจ้าคณะมณฑล

     ๗. มณฑลจันทบุรี     พระสุคุณคณาภรณ์ วัดบวรนิเวศ เจ้าคณะมณฑล

     ๘. มณฑลนครชัยศรี   พระธรรมโกษาจารย์ วัดสุทัศน์เทพวราราม เจ้าคณะมณฑล

     ๙. มณฑลอีสาน พระญาณรักขิต วัดสุปัฎ เมืองอุบลราชธานี เจ้าคณะมณฑล

     ๑๐. มณฑลราชบุรี     พระอมรโมฬี วัดบวรนิเวศ เจ้าคณะมณฑล

     ๑๑. มณฑลชุมพร      พระเทพเมธี วัดมหาธาตุ เจ้าคณะมณฑล

     ๑๒. มณฑลภูเก็ต พระเมธาธรรมรส วัดพิชยญาติการาม เจ้าคณะมณฑล

     ๑๓. มณฑลนครศรีธรรมราช พระศิริธรรมมุนี วัดท่าโพธิ์ เมืองนครศรีธรรมราช  เจ้าคณะมณฑล

     ๑๔. มณฑลบูรพา      พระอุดรคณารักษ์ วัดพระเชตุพน เจ้าคณะมณฑล

     ทั้ง ๑๔ มณฑลนี้ พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับอย่างสมบูรณ์ในระยะแรก ส่วนมณฑลอื่นยังคงรอการบังคับใช้ต่อไป

      มาตรา ๒ กำหนดไว้ชัดเจนว่า เมื่อใช้ในที่ใดและเมื่อใด เมื่อนั้นและในที่นั้น ให้ยกเลิกบรรดากฎหมาย แบบแผน ประเพณี ที่ขัดขวางต่อพระราชบัญญัตินี้

     ในมาตรา ๒ นี้  กำหนดให้ยกเลิกกฎหมายบรรดาอื่นที่เคยมี  แบบแผน ประเพณี ที่เคยมี ซึ่งขัดขวางต่อพระราชบัญญัตินี้โดยสิ้นเชิง