หมวดที่ ๖ ว่าด้วยคณะเมือง

หมวดที่  ๖

ว่าด้วยคณะเมือง

——————————

      มาตรา ๓๐ กำหนดไว้ชัดเจน :- หัวเมืองหนึ่ง ให้มีพระราชาคณะหรือพระครูเป็นเจ้าคณะเมือง ๑ รูป การเลือกสรรและการตั้ง แล้วแต่จะทรงพระราชดำริ

      มาตรา ๓๑ กำหนดหน้าที่เจ้าคณะเมือง

             ๑) ที่จะตรวจตราอำนวยการวัดและการสงฆ์ในเขตเมืองนั้น ให้เรียบร้อยเป็นไปตามพระวินัยบัญญัติและพระราชบัญญัติ

             ๒) ที่จะตั้งรองเจ้าคณะแขวง เจ้าอาวาสและรองเจ้าอาวาสในเขตเมืองนั้น

             ๓) ที่จะตรวจตราทำนุบำรุง การสั่งสอนพระศาสนาและการศึกษาในวัด ในเขตเมืองนั้น

             ๔) ที่จะแก้ไขความขัดข้องของเจ้าคณะแขวงและระงับอธิกรณ์ วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ คำสั่งและคำวินิจฉัยของเจ้าคณะแขวงในเมืองนั้น

             ๕) ที่จะเลือกเจ้าอาวาสที่สมควรเป็นเจ้าคณะแขวงเสนอต่อเจ้าคณะมณฑล

      มาตรา ๓๒ กำหนดอำนาจเจ้าคณะเมือง

             ๑) ที่จะบังคับบัญชาว่ากล่าวสังฆมณฑลตลอดเมืองนั้น ในกิจอันชอบด้วยพระวินัยบัญญัติและพระราชบัญญัติ

             ๒) ผู้มีตำแหน่งใดที่ตั้งได้ตามพระราชบัญญัติ ถ้าไม่สมควรอยู่ในตำแหน่ง เพราะความประพฤติ หรือเพราะขาดความสามารถ ก็เอาออกจากตำแหน่งนั้นได้

             ๓) ที่จะตัดสินข้ออุทธรณ์ คำสั่งหรือคำวินิจฉัยของเจ้าคณะแขวง

      มาตรา ๓๓ กำหนดฐานานุศักดิ์ ให้ตั้งฐานานุกรมได้ ๕ รูป คือ พระปลัด ๑ พระวินัยธร ๑ พระวินัยธรรม ๑ พระสมุห์ ๑ พระใบฎีกา ๑ สำหรับช่วยในการคณะ

      มาตรา ๓๔ กำหนดเรื่องพระครูเจ้าคณะรอง เมืองที่มีภารกิจมาก จะทรงพระกรุณาโปรดตั้งพระครูเจ้าคณะรองหนึ่งรูปหรือหลายรูปตามที่จะทรงพระราชดำริเห็นสมควร