หมวด ๕ ศาสนสมบัติ

หมวด  ๕

ศาสนสมบัติ

————————–

     มาตรา ๔๖ กำหนดศาสนสมบัติสองประเภท.-

           ๑) ศาสนสมบัติกลาง ได้แก่ทรัพย์สินของพระศาสนาซึ่งมิใช่ของวัดใดวัดหนึ่ง

           ๒) ศาสนสมบัติของวัด ได้แก่ทรัพย์สินของวัดใดวัดหนึ่ง

     มาตรา ๔๗ การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลาง ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ

     มาตรา ๔๘ กำหนดให้กระทรวงศึกษาธิการจัดทำงบประมาณศาสนสมบัติกลาง เมื่อได้รับความเห็นชอบของคณะสังฆมนตรีแล้ว ให้กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้งบประมาณนั้นได้

     มาตรา ๔๙ กำหนดการดูแลรักษาการจัดการศาสนสมบัติของวัด ให้เป็นไปตามระเบียบซึ่งกระทรวงศึกษาธิการาจะได้ตราไว้ด้วยความเห็นชอบของคณะสังฆมนตรี

     เรื่องศาสนสมบัติทั้ง ๔ มาตรานี้ ได้กำหนดไว้ชัดเจนในพระราชบัญญัตินี้ ทั้งการกำหนดประเภท กำหนดการดูแลรักษาและจัดการ และการจัดทำงบประมาณ แต่ยังมิได้กำหนดให้ถือว่าผู้ใดเป็นเจ้าของศาสนสมบัติกลาง เหมือนในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕