หมวด ๖ คณะวินัยธร

หมวด  ๖

คณะวินัยธร

————-

     คณะวินัยธร คือคณะผู้ใช้อำนาจตุลาการในทางคณะสงฆ์ ถือเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญคู่กับตำแหน่งผู้บริหาร กำหนดไว้ ๓ มาตรา คือ

     มาตรา ๕๐ การพิจารณาวินิจฉัยอธิกรณ์ ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะวินัยธร

     มาตรา ๕๑ ระเบียบการแต่งตั้งคณะวินัยธรก็ดี ระเบียบการพิจารณาวินิจฉัยอธิกรณ์ก็ดี ให้เป็นไปตามสังฆาณัติ

     มาตรา ๕๒ คณะวินัยธรย่อมเป็นอิสระในการพิจารณาวินิจฉัยอธิกรณ์ ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัยและสังฆาณัติ

     ทั้ง ๓ มาตรานี้ มีการตราสังฆาณัติและกติกาสงฆ์ เพื่อการปฏิบัติการมีหลักเกณฑ์และวิธีการชัดเจน มีรายละเอียด ๒๐๐ มาตราเศษ มีลักษณะคล้ายวิธีพิจารณาความอาญา ทั้งได้กำหนดให้มีพระธรรมธร ซึ่งทำหน้าที่แบบอัยการตามกติกาสงฆ์เพิ่มขึ้น