หมวด ๖ ศาสนสมบัติ

หมวด ๖

ศาสนสมบัติ

————————-

     ศาสนสมบัติ คือ ทรัพย์สินอันเป็นสมบัติของพระศาสนา เป็นอุปกรณ์อันสำคัญในการวัดและการคณะสงฆ์  ในหมวดนี้ มี ๒ มาตรา คือ.-

     ๓๘. มาตรา ๔๐ ประเภทแห่งศาสนสมบัติ

              ๑) ศาสนสมบัติกลาง

                    (๑) ทรัพย์สินของพระศาสนา

                    (๒) มิใช่ของวัดใดวัดหนึ่ง

               ๒) ศาสนสมบัติของวัด

                    (๑) ทรัพย์สินของวัดใดวัดหนึ่ง

                    (๒) วัดมีทรัพย์สินได้ตามกฎหมาย เพราะวัดเป็นนิติบุคคล

              ๓) การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลาง

                    (๑) ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมการศาสนา

                  (๒) เพื่อการนี้ให้ถือว่ากรรมการศาสนาเป็นเจ้าของศาสนสมบัติกลางด้วย

     ในมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการในการดูแลรักษา ในการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลาง แต่มิได้ให้ถือว่า เป็นเจ้าของศาสนสมบัติกลางดังเช่นในพระราชบัญญัตินี้

               ๔) การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัด

                    (๑) ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง

                    (๒) มีกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ วางแนวปฏิบัติ

     ๓๙. มาตรา ๔๑ การจัดทำงบประมาณศาสนสมบัติกลาง ยึดหลัก ๓ ประการ คือ

              ๑) ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ

              ๒) โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม

              ๓) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้งบประมาณนั้นได้