หมวด ๘ เบ็ดเตล็ด

หมวด ๘

เบ็ดเตล็ด

—————-

     หมวดเบ็ดเตล็ด จัดเป็นหมวดหนึ่งซึ่งมีความสำคัญเกี่ยวกับการคณะสงฆ์ แต่มีลักษณะที่ไม่อาจจัดเข้าในหมวดใด ๆ ได้ ในหมวดนี้มี ๒ มาตรา คือ

     ๔๓. มาตรา ๔๕ เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

               ๑) ผู้ถูกกำหนดให้ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

                    (๑) พระภิกษุผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในการปกครองคณะสงฆ์

                (๒) ไวยาวัจกร

               ๒) ประเภทแห่งเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา

                    (๑) เจ้าพนักงานเกี่ยวกับการปกครอง

                    (๒) เจ้าพนักงานในการยุติธรรม

               ๓) ความคุ้มครอง ได้รับเมื่อบุคคลอื่นกระทำผิดฐาน

                    (๑) กระทำความผิดต่อเจ้าพนักงานเกี่ยวกับการปกครอง

                    (๒) กระทำความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม

               ๔) คุ้มครองมิให้กระทำผิด

                    (๑) มิให้กระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ที่เกี่ยวกับการปกครอง

                    (๒) มิให้กระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม

     ๔๔. มาตรา ๔๖ คณะสงฆ์อื่นนอกจากคณะสงฆ์ไทย

              ๑) คณะสงฆ์อื่น มี ๒ คณะ

                    (๑) คณะสงฆ์จีนนิกาย

                    (๒) คณะสงฆ์อนัมนิกาย

               ๒) ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์อื่น

                    (๑) ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง

                    (๒) จะกำหนดเป็นอย่างอื่นมิได้

                    (๓) ให้คณะสงฆ์อื่นขึ้นตรงต่อสมเด็จพระสังฆราช

Views: 4