หมวด ๖ เบ็ดเตล็ด

หมวด ๖

เบ็ดเตล็ด

—————–

     ในหมวดเบ็ดเตล็ด มีบทบัญญัติ ๓ ข้อ ทุกข้อมีความเกี่ยวโยงกับหมวดอื่น ๆ จึงถือวามีความสำคัญ ขอกำหนดประเด็นเป็น ๓ คือ.-

     ๑. ห้ามแต่งตั้งผู้ว่าต่างหรือแก้ต่าง

     ๒. เอกสารสำนวน

     ๓. หน้าที่พิเศษของผู้ปกครองคณะสงฆ์ทุกชั้น

๑. ห้ามแต่งตั้งผู้ว่าต่างหรือแก้ต่าง

     ตามข้อ ๖๓ ห้ามมิให้แต่งตั้งผู้ว่าต่างหรือแก้ต่างโดยมีหลักควรศึกษาดังนี้.-

     ๑. ผู้ถูกห้ามแต่งตั้งผู้ว่าต่างหรือแก้ต่าง

           (๑)  ในกรณีไต่สวนมูลฟ้อง

           (๒)  ในกรณีพิจารณาวินิจฉัยการลงนิคหกรรม

     ๒. กรณีที่ห้าม

๒. เอกสารสำนวน

     ตามข้อ ๖๔ กำหนดเรื่องเอกสารสำนวน มีหลักควรศึกษา ๗ ประเด็น คือ.-

     ๑. เอกสารสำนวนที่จัดเป็นเอกสารลับ

           (๑)  เอกสารสำนวนเกี่ยวกับไต่สวนมูลฟ้อง

           (๒)  เอกสารสำนวนเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยการลงนิคหกรรม

     ๒. เอกสารที่ให้คัดสำนวนได้

           (๑)  คำสั่งของผู้พิจารณาหรือของคณะผู้พิจารณาชั้นต้น

           (๒)  คำวินิจฉัยของชั้นต้นหรือชั้นอุทธรณ์

     ๓. ผู้มีสิทธิขอคัดสำนวน

           (๑)  โจทก์

           (๒)  จำเลยหรือผู้ถูกสั่งลงนิคหกรรม

     ๔. เงื่อนไขการขอคัดสำนวน

           (๑)  เพื่อประโยชน์แก่การอุทธรณ์

           (๒)  เพื่อประโยชน์แก่การฎีกา

     ๕. ผู้มีสิทธิอนุญาต

           (๑)  ผู้พิจารณา

           (๒)  คณะผู้พิจารณาชั้นต้นหรือชั้นอุทธรณ์

     ๖. เงื่อนไขของผู้อนุญาต

           (๑)  ให้อยู่ในความควมคุมของผู้อนุญาต

           (๒)  ผู้อนุญาตต้องลงนามกำกับ

     ๗. การโฆษณา

           (๑)  ห้ามโฆษณา

           (๒)  จะโฆษณาได้ก็โดยอนุมัติของมหาเถรสมาคม

๓. หน้าที่พิเศษของผู้ปกครองคณะสงฆ์

     บทบัญญัติข้อ ๖๕ กำหนดหน้าที่พิเศษของผู้ปกครองคณะสงฆ์ พอแยกได้ ๒ หลักคือ.-

     ๑. หน้าที่พิเศษ

           (๑)  ต้องช่วยเหลือแก่ผู้พิจารณาและคณะผู้พิจารณา

           (๒)  ต้องอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิจารณาและคณะผู้พิจารณา

     ๒. กรณีที่ต้องปฏิบัติหน้าที่พิเศษ

           (๑)  ในกรณีไต่สวนมูลฟ้องที่ได้รับคำขอร้องหรือคำสั่งให้ปฏิบัติการใด ๆ

           (๒)  ในกรณีพิจารณาวินิจฉัยการลงนิคหกรรมที่ได้รับคำขอร้องหรือคำสั่งให้ปฏิบัติการใด ๆ

     บันทึกนี้ ใช้เป็นหลักบรรยายสรุปบทเรียนกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๒๑) ว่าด้วยการลงนิคหกรรม ซึ่งได้กำหนดเป็นวิชาเอกแห่งหลักสูตรการพัฒนาพระสังฆาธิการชั้นเจ้าคณะในเขตภาค ๑๐ มั่นใจว่าบันทึกนี้จักอำนวยประโยชน์แก่ผู้ศึกษาตามควร.