พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๕

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์

แก้ไขเพิ่มเติม

พุทธศักราช ๒๔๗๕ *

ประชาธิปก ป.ร.

      พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ  ให้ประกาศว่า

โดยที่สภาผู้แทนราษฎรถวายคำปรึกษาว่า สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑ ในเรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมา

      จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยความแนะนำและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร ดังต่อไปนี้

      มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า “พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๕”

      มาตรา ๒ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

      มาตรา ๓ ตั้งแต่วันใช้พระราชบัญญัตินี้สืบไป ให้ยกเลิกบรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่น ๆ ที่มีข้อความเกี่ยวด้วยการพระราชทานวิสุงคามสีมา ซึ่งขัดแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้

      มาตรา ๔ การพระราชทานวิสุงคามสีมานั้น ท่านว่าจะได้ออกให้เป็นพระราชบัญญัติ และเป็นอันบังคับได้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นราย ๆ ไป

      ประกาศมา ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๗๕ เป็นปีที่  ๘ ในรัชชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พระยามโนปกรณนิติธาดา

นายกรัฐมนตรี


* ลงในแถลงการณ์คณะสงฆ์ พ.ศ.๒๔๗๖ เล่ม ๒๑ หน้า ๗๑

Views: 9