ประกาศ เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ตามที่ปรับปรุงใหม่

ประกาศ เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ตามที่ปรับปรุงใหม่* —————       การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกภาษาบาลีของทางการคณะสงฆ์แห่งประเทศไทยที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบันนี้ ดำเนินไปตามหลักสูตรที่ท่านบุรพาจารย์ผู้มีหน้าที่บริหารการพระศาสนาและการคณะสงฆ์ได้กำหนดไว้ นับว่าเหมาะสมกับกาลสมัยโดยลำดับมา ความคลี่คลายขยายตัวของการศึกษาแผนกภาษาบาลี แม้จะเคยมีมาบ้างตามลำดับยุค เพื่อให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นนั้น ย่อมจำกัดอยู่เพียงในวงของภาษาบาลีเกือบทั้งสิ้น มีอยู่บ้างเพียงเล็กน้อยที่ได้ขยายออกมาทางภาษาไทย ซึ่งปัจจุบันกำหนดให้เป็นวิชาบุรพภาคของประโยค ป.ธ.๓…

ประกาศ ห้ามนักเรียนลงชื่อเข้าสอบบาลีสนามหลวงหลายแห่ง

ประกาศ ห้ามนักเรียนลงชื่อเข้าสอบบาลีสนามหลวงหลายแห่ง* ——————       ด้วยปรากฏว่า ในการสอบบาลีสนามหลวงทุกศกมา มีนักเรียนบางรูปลงชื่อเข้าสอบหลายแห่ง แสดงว่ามีสังกัดไม่แน่นอนเป็นเหตุให้สถิติจำนวนนักเรียนเคลื่อนคลาดจากความเป็นจริง ทำความลำบากแก่เจ้าสำนักสถานที่สอบ ที่ต้องจัดโต๊ะเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็น สำนักเรียนส่วนมากคิดว่า ส่งเข้ามาเกินดีกว่าขาดไป สนามหลวงจะคัดชื่อออกก็ยังไม่มีระเบียบบัญญัติไว้ แต่มาในคราวนี้ส่งชื่อเข้าสอบในปลายปี ๒๕๐๑ และเปิดสอบต้นปี…

ประกาศ แม่กองบาลีสนามหลวง เรื่อง ให้นักเรียนมีหนังสือสุทธิไปแสดงในเวลาสอบบาลีสนามหลวง

ประกาศ แม่กองบาลีสนามหลวง เรื่อง ให้นักเรียนมีหนังสือสุทธิไปแสดงในเวลาสอบบาลีสนามหลวง* ——————       ด้วยปรากฏว่า ปัจจุบันนี้ มีนักเรียนสมัครเข้าสอบความรู้ประโยคบาลีสนามหลวงเป็นจำนวนมาก บางสำนักเรียน เจ้าสำนักเรียนหรือผู้แทนเจ้าสำนักเรียนที่นำนักเรียนไปสอบไม่สามารถจำนักเรียนของตนได้ทุกรูป เพราะบางรูปก็อยู่ต่างวัด ไปพบกันในเวลาสอบเท่านั้น นักเรียนในสำนักเรียนเดียวกันก็ยังรู้จักกันไม่ทั่ว เพราะบางรูปไม่เคยไปเรียนร่วมกันเลย ประธานกรรมการ…

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบความรู้วุฒิเปรียญธรรม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบความรู้วุฒิเปรียญธรรม[1] ————————       ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้นำหลักสูตรัธยาศึกษาต้นต้น พ.ศ. ๒๕๒๑ และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. ๒๕๒๔ มาใช้ครบบริบูรณ์ทุกชั้น ในปีการศึกษา ๒๕๒๖ และกระทรวงศึกษาธิการประสงค์ที่จะสนองต่อนโยบายในการบำรุงส่งเสริมพระศาสนา…

การเทียบวิทยฐานะนักธรรมเปรียญ

การเทียบวิทยฐานะนักธรรมเปรียญ* —————-        ด้วยสังฆมนตรีว่าการองค์การศึกษา ได้เสนอบันทึกขอให้ทางราชการเทียบวิทยฐานะนักธรรมเปรียญเสมอด้วยวิทยฐานะชั้นปริญญาตรีและมัธยมศึกษา  ก.พ.  พิจารณาเรื่องโดยตลอดแล้ว ลงมติเทียบวิทยฐานะนักธรรมเปรียญได้ดังนี้        ๑.   บาลีประโยค ๙ ถ้าจะบรรจุในตำแหน่งที่ใช้ภาษาบาลี หรือตำแหน่งอนุสาสนาจารย์ เทียบให้เท่ากับข้าราชการพลเรือนชั้นตรีอันดับ ๑…

ประกาศคณะสงฆ์ เรื่องรับรองวิทยฐานะของนักธรรมหรือเปรียญ ผู้บวชใหม่เข้าสู่ฐานะเดิม

ประกาศคณะสงฆ์ เรื่องรับรองวิทยฐานะของนักธรรมหรือเปรียญ ผู้บวชใหม่เข้าสู่ฐานะเดิม[1] ———-       ด้วยวิธีปฏิบัติทางคณะสงฆ์แต่เดิมมา ถือว่านักธรรมหรืเปรียญ เมื่อลาสิกขาไปแล้ว วิทยฐานะนักธรรมหรือเปรียญก็เป็นอันพ้นไปจากทางคณะสงฆ์ เมื่อกลับมาบวชใหม่ วิทยฐานะนักธรรมหรือเปรียญนั้น หาอาจได้รับความรับรองจากทางคณะสงฆ์อีกไม่ จำต้องเริ่มต้นศึกษาสอบใหม่ วิธีการเช่นนี้ ไม่สอดคล้องต้องด้วยนโยบายศาสนศึกษาของคณะสงฆ์ให้ซึ่งมุ่งจะส่งเสริมและบำรุงการศาสนศึกษาให้ไพศาล และขัดต่อเหตุผลข้อเท็จจริงทั้งทางคดีโลกและธรรม…

ประกาศมหาเถรสมาคม เรื่อง ทบทวนหรือฟื้นฟูการบำเพ็ญกัมมัฏฐาน พ.ศ.๒๕๒๖

ประกาศมหาเถรสมาคม เรื่อง ทบทวนหรือฟื้นฟูการบำเพ็ญกัมมัฏฐาน หรือจิตตภาวนา ในฤดูเข้าพรรษา พ.ศ. ๒๕๒๖[1] —————       ด้วยมหาเถรสมาคมได้พิจารณาว่าหลักการศึกษาในพระพุทธศาสนาอันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ ๓ ประการ เรียกย่อว่า ศีล สมาธิปัญญา มีชื่อรวมเรียกว่าไตรสิกขา…

ระเบียบกรมการศาสนา ว่าด้วยการกำหนดขั้นตอน ฯ พ.ศ.๒๕๓๗

ระเบียบกรมการศาสนา ว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการสำหรับ การขอพระราชทานเพลิงศพพระสมณศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗[1] ————————-       อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๙ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๒ จึงให้ออกระเบียบกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการสำหรับการขอพระราชทานเพลิงศพพระสมณศักดิ์ไว้ ดังต่อไปนี้       ข้อ…

ระเบียบกรมการศาสนา ว่าด้วยการเบิกจ่ายนิตยภัต พ.ศ. ๒๕๑๔

ระเบียบกรมการศาสนา ว่าด้วยการเบิกจ่ายนิตยภัต พ.ศ. ๒๕๑๔[1] —————-       เพื่อให้การเบิกจ่ายนิตยภัตเป็นไปด้วยความรัดกุมรวดเร็ว และเรียบร้อย กรมการศาสนา จึงได้วางระเบียบนี้ไว้ และเสนอมหาเถรสมาคมรับทราบแล้ว ดังต่อไปนี้       ข้อ ๑. ระเบียบนี้…

ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง การเรียกคำนำหน้าชื่อของพระสงฆ์

ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง  การเรียกคำนำหน้าชื่อของพระสงฆ์[1] —————-         โดยที่กรมการศาสนาพิจารณาเห็นว่า ปัจจุบันนี้ การเรียกคำนำหน้าพระสงฆ์ยังเรียกกันสับสนไม่เป็นที่ยุติแน่นอนเป็นอย่างเดียว โดยเฉพาะพระสงฆ์ที่ยังไม่มีสมณศักดิ์ ยังใช้คำนำหน้าเรียกชื่อว่า “พระภิกษุ” ก็มี “พระ….”ก็มี สมควรที่จะได้ใช้คำนำหน้าเรียกชื่ออย่างใดอย่างหนึ่ง ให้เป็นการแน่นอน ทั้งนี้เพื่อจะได้ถือปฏิบัติเป็นหลักอันเดียวกัน…

มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๔๖ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๔๖ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม[1] ————– มติที่ ๓๖๕/๒๕๔๖ เรื่อง  การใช้คำนำหน้านามของพระภิกษุสามเณร       ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๒๐/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๖…

ระเบียบ การจ่ายเงินผลประโยชน์ของวัด พุทธศักราช ๒๔๙๘

ระเบียบ การจ่ายเงินผลประโยชน์ของวัด พุทธศักราช ๒๔๙๘[1] —————–       โดยที่ระเบียบการจ่ายเงินผลประโยชน์ของวัด พุทธศักราช ๒๔๘๘  ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ การเงินที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน คณะสังฆมนตรีจึงได้ลงมติให้ยกเลิกระเบียบการจ่ายเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๘ และให้ถือปฎิบัติตามระเบียบการจ่ายเงินของวัด พุทธศักราช…