กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๐๖)

กฎมหาเถรสมาคม

ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๐๖) [1]

ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส

————————-

         อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ และมาตรา ๓๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ มหาเถรสมาคมตรากฎมหาเถรสมาคมไว้ ดังต่อไปนี้

         ข้อ ๑ กฎมหาเถรสมาคมนี้เรียกว่า “กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๐๖) ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส

         ข้อ ๒ กฎมหาเถรสมาคมนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์เป็นต้นไป

         ข้อ ๓ ตั้งแต่วันใช้กฎมหาเถรสมาคมนี้ ให้ยกเลิกบรรดา สังฆาณัติ กติกาสงฆ์ กฎองค์การ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ข้อบังคับ และระเบียบเกี่ยวกับคณะสงฆ์ ที่บัญญัติไว้แล้วในกฎมหาเถรสมาคมนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งกฎมหาเถรสมาคมนี้

         ข้อ ๔ ในกรณีที่ไม่มีเจ้าอาวาสและจะแต่งตั้งเจ้าอาวาสทันทีมิได้ ให้เจ้าคณะตำบลสั่งแต่งตั้งรองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส หรือพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่เห็นสมควรเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส   และรีบรายงานโดยลำดับจนถึงเจ้าคณะจังหวัด

         ในกรณีที่ไม่มีเจ้าคณะตำบล  ให้เจ้าคณะอำเภอดำเนินการตามความในวรรคต้น

         ถ้าเป็นพระอารามหลวง ให้เจ้าคณะจังหวัดสั่งแต่งตั้งรองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส หรือพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่เห็นสมควรเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส แล้วรีบรายงานไปยังมหาเถรสมาคม และแจ้งให้กรมการศาสนาทราบภายในกำหนด ๓๐ วัน

         เมื่อได้มีการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสตามความในข้อนี้แล้ว ให้เจ้าคณะตำบล เจ้าคณะอำเภอ หรือเจ้าคณะจังหวัด แล้วแต่กรณี ดำเนินการเพื่อมีการแต่งตั้งเจ้าอาวาสภายในเวลาไม่เกินหนึ่งปี

         ข้อ ๕ ในกรณีที่เจ้าอาวาสไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ เพราะเหตุใดเหตุหนึ่ง ให้เจ้าคณะตำบลด้วยความเห็นชอบของเจ้าคณะอำเภอสั่งแต่งตั้งรองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส หรือภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่เห็นสมควร เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ตามข้อเสนอของเจ้าอาวาส แล้วรายงานโดยลำดับ จนถึงเจ้าคณะจังหวัด

         ถ้าเป็นพระอารามหลวง ให้เจ้าคณะจังหวัด ด้วยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม สั่งแต่งตั้งรองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาสหรือภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่เห็นสมควรเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสตามข้อเสนอของเจ้าอาวาส

         ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสตามความในข้อนี้พ้นจากหน้าที่ในเมื่อเจ้าอาวาสพ้นจากตำแหน่ง หรือผู้สั่งแต่งตั้ง ด้วยความเห็นชอบของเจ้าคณะอำเภอ หรือมหาเถรสมาคมแล้วแต่กรณี ให้พ้นจากหน้าที่ตามข้อเสนอของเจ้าอาวาส

         ข้อ ๖ ในกรณีที่เจ้าอาวาสไม่อยู่ และไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ชั่วครั้งคราว ให้เจ้าอาวาสสั่งแต่งตั้งรองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส หรือพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่เห็นสมควรเป็นผู้รักษาการแทน

         ถ้ามีการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ตามความในวรรคต้นเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า ๓๐ วัน ให้เจ้าอาวาสรายงานตามลำดับจนถึงเจ้าคณะจังหวัด

         ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสตามความในวรรคต้นพ้นจากหน้าที่ในเมื่อเจ้าอาวาสกลับมาปฏิบัติหน้าที่ตามเดิม หรือสั่งให้พ้นจากหน้าที่

         ข้อ ๗ คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ให้ทำเป็นหนังสือ

ตราไว้ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๖

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

สมเด็จพระสังฆราช  ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม


            [1] ประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์  ฉบับพิเศษ เล่ม ๕๑ ภาค ๑๒ คณะ ๑ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๐๖ และบัดนี้ ยกเลิกแล้ว

Views: 9