กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๐๖)

กฎมหาเถรสมาคม

ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๐๖)

ว่าด้วยการลงนิคหกรรมแก่ภิกษุ *

——————–

        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  พ.ศ.๒๕๐๕ มหาเถรสมาคมตรกฎมหาเถรสมาคมไว้  ดังต่อไปนี้

        ข้อ ๑ กฎมหาเถรสมาคมนี้ เรียกว่า “กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๐๖) ว่าด้วยการลงนิคหกรรมแก่พระภิกษุ

        ข้อ ๒ กฎมหาเถรสมาคมนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์เป็นต้นไป

        ข้อ ๓ นับแต่วันใช้กฎมหาเถรสมาคมนี้ ให้ยกเลิกบรรดา สังฆาณัติ กติกาสงฆ์กฎองค์การ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ข้อบังคับ และระเบียบเกี่ยวกับคณะสงฆ์ที่มีบัญญัติไว้แล้วในกฎมหาเถรสมาคมนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งกฎมหาเถรสมาคมนี้

        ข้อ ๔ หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเพื่อการลงนิคหกรรม พร้อมด้วยผู้มีอำนาจลงนิคหกรรม และชั้นยุติแห่งการวินิจฉัยลงนิคหกรรม ให้เป็นไปตามที่กำหนดในระเบียบมหาเถรสมาคม

        ข้อ ๕ อธิกรณ์ที่ค้างปฏิบัติอยู่ก่อนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๖ ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของมหาเถรสมาคม

ตราไว้ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๖

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

สมเด็จพระสังฆราช  ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม


*  ประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๕๑ ภาค ๑๒ ตอนที่ ๒ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๖

Hits: 23