กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕)

กฎมหาเถรสมาคม

ฉบับที่ ๑๓  (พ.ศ. ๒๕๓๕)

ยกเลิกกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๐๖)*

——————-

         อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ และมาตรา ๑๕ ตรี แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มหาเถรสมาคมตรากฎมหาเถรสมาคม ไว้ดังต่อไปนี้

         ข้อ ๑ กฎมหาเถรสมาคมนี้เรียกว่า กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ยกเลิกกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๐๖)

         ข้อ ๒ กฎมหาเถรสมาคมนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์เป็นต้นไป

         ข้อ ๓ ให้ยกเลิกกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๐๖) กำหนดอำนาจหน้าที่ตามาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕

              ตราไว้  ณ  วันที่  ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๓๕

สมเด็จพระญาณสังวร

สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปรินายก

ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม


* ลงในแถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๘๐ ฉบับพิเศษ (๒) วันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๓๕