กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๔๖)

กฎมหาเถรสมาคม
ฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๔๖)

แก้ไขเพิ่มเติมกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๗  (พ.ศ. ๒๕๓๖)

ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปัชฌาย์ *

———————

         อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ตรี แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๒๓  แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕   มหาเถรสมาคมตรากฎมหาเถรสมาคมไว้ ดังต่อไปนี้

         ข้อ ๑  กฎมหาเถรสมาคมนี้ เรียกว่า “กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ.๒๕๔๖)  แก้ไขเพิ่มเติมกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปัชฌาย์”

         ข้อ ๒  กฎมหาเถรสมาคมนี้  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์  เป็นต้นไป

         ข้อ ๓  ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๓๗  แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๓๖)  ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปัชฌาย์  และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

         “ข้อ ๓๗  พระอุปัชฌาย์รูปใด  ถูกระงับหน้าที่พระอุปัชฌาย์ก็ดี  ถูกระงับหน้าที่พระอุปัชฌาย์ ตามข้อ ๓๓ (๒) ก็ดี  ถูกพักหน้าที่อุปัชฌาย์ ตามข้อ ๓๔ วรรค ๓ ก็ดี  หากฝ่าฝืนให้การบรรพชาอุปสมบทอีก  หรือถูกลงโทษตามความใน (๒) แล้ว  ไม่เข็ดหลาบ ละเมิดซ้ำอีก  ให้ถือว่าเป็นการละเมิดจริยาพระสังฆาธิการอย่างร้ายแรง  ฐานขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา  ตามความในข้อ ๕๕ (๓)  แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑)  ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ

         ในกรณีเช่นนี้ให้ผู้บังคับบัญชารายงานโดยลำดับจนถึงผู้มีอำนาจแต่งตั้งพระสังฆาธิการผู้เป็นพระอุปัชฌาย์รูปนั้น  เพื่อพิจารณาถอดถอนจากตำแหน่งหน้าที่พระสังฆาธิการ”

ตราไว้  ณ วันที่ ๑๓  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๔๖

สมเด็จพระญาณสังวร

(สมเด็จพระญาณสังวร)

สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก

ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม


*  จากแถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๙๑ ตอนที่ ๕ : ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๖