กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๔๕)

กฎมหาเถรสมาคม
ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๔๕)

ว่าด้วยการโอนอำนาจหน้าที่ของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ  มาเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ *

——————-

         อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ตรี แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕  มหาเถรสมาคมตรากฎมหาเถรสมาคมไว้ ดังต่อไปนี้

         ข้อ ๑  กฎมหาเถรสมาคมนี้ เรียกว่า “กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ.๒๕๔๕)  ว่าด้วยการโอนอำนาจหน้าที่ของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ  มาเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ”

         ข้อ ๒  กฎมหาเถรสมาคมนี้  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์  เป็นต้นไป

         ข้อ ๓  ในกฎมหาเถรสมาคมทุกกฎ  ให้แก้ไขคำว่า “กรมการศาสนา”  เป็น “สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ”  และคำว่า “อธิบดีกรมการศาสนา” เป็น “ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ”

ตราไว้  ณ วันที่ ๒๕  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๔๕

สมเด็จพระญาณสังวร

(สมเด็จพระญาณสังวร)

สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก

ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม


*  ลงในแถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๙๐ ตอนที่ ๑๒ : ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๕