สังฆาณัติ ให้ใช้ประมวลระเบียบวิธีพิจารณาวินิจฉัยอธิกรณ์ พ.ศ. ๒๔๘๖

สังฆาณัติ

ให้ใช้ประมวลระเบียบวิธีพิจารณาวินิจฉัยอธิกรณ์

พุทธศักราช ๒๔๘๖ [1]

สมเด็จพระสังฆราช

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช

สกลมหาสังฆปริณายก

บัญญัติไว้ ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๘๖

——————

         โดยที่สังฆสภาลงมติว่า สมควรกำหนดระเบียบวิธีพิจารณาวินิจฉัยอธิกรณ์ในคณะสงฆ์ตามความในมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช ๒๔๘๔

         จึงมีพระบัญชาให้บัญญัติสังฆาณัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำของสังฆสภา ดังต่อไปนี้

         มาตรา ๑ สังฆาณัตินี้ให้เรียกว่า “สังฆาณัติให้ใช้ประมวลระเบียบวิธีพิจารณาวินิจฉัยอธิกรณ์ พุทธศักราช ๒๔๘๖”

         มาตรา ๒ ให้ใช้สังฆาณัตินี้ตั้งแต่วันประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์เป็นต้นไป

         มาตรา ๓ ให้ใช้ประมวลระเบียบวิธีพิจารณาวินิจฉัยอธิกรณ์ ตามที่บัญญัติไว้ต่อท้ายสังฆาณัตินี้ ตั้งแต่วันประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์เป็นต้นไป

         มาตรา ๔ ให้คณะวินัยธรทุกชั้น หรือเจ้าอาวาส เจ้าคณะฝ่ายบริหาร หรือพระธรรมธรผู้ดำเนินอธิกรณ์ในคณะสงฆ์ ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลระเบียบวิธีพิจารณาวินิจฉัยอธิกรณ์นี้

         อธิกรณ์ทั้งหลายที่ยังวินิจฉัยค้างอยู่ในหน้าที่ของเจ้าคณะชั้นนั้นๆ ก่อนวันประกาศใช้ประมวลระเบียบวิธีพิจารณาวินิจฉัยอธิกรณ์นี้ ให้เจ้าคณะชั้นนั้นๆ ดำเนินการวินิจฉัย ต่อไปจนเสร็จตามระเบียบซึ่งใช้อยู่ก่อนวันประกาศใช้ประมวลระเบียบวิธีพิจารณาวินิจฉัยอธิกรณ์นี้ แต่ถ้าจะมีอุทธรณ์หรือฎีกา ให้ดำเนินอธิกรณ์ตามบัญญัติแห่งประมวลระเบียบวิธีพิจารณาวินิจฉัยอธิกรณ์นี้ในส่วนที่ว่าด้วยอุทธรณ์หรือฎีกา

         มาตรา ๕ ภายในบทบัญญัติแห่งมาตรา ๓ แห่งสังฆาณัตินี้ ตั้งแต่วันประกาศใช้ประมวลระเบียบวิธีพิจารณาวินิจฉัยอธิกรณ์นี้เป็นต้นไป ให้ยกเลิกบรรดากฎ อาณัติคณะสงฆ์ ข้อบังคับ และระเบียบอื่น ในส่วนที่มีบัญญัติไว้เเล้วในประมวลระเบียบวิธีพิจารณาวินิจฉัยอธิกรณ์นี้ หรือซึ่งแย้งกับประมวลระเบียบวิธีพิจารณาวินิจฉัยอธิกรณ์นี้

         มาตรา ๖ ให้สังฆนายกรักษาการตามสังฆาณัตินี้

ผู้รับสนองพระบัญชา

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์

สังฆนายก


[1] ประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์  เล่ม ๓๑ จำเดือนกันยายน และเดือนตุลาคม : ๒๔๘๖ หน้า ๒๓๑-๒๓๓