ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการขอซื้อไม้ฯ พ.ศ. ๒๕๑๙

ระเบียบมหาเถรสมาคม

ว่าด้วยการขอซื้อไม้ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พ.ศ. ๒๕๑๙ [1]

———————-

      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ มหาเถรสมาคมวางระเบียบมหาเถรสมาคมไว้ ดังต่อไปนี้

      ข้อ ๑. ระเบียบมหาเถรสมาคมนี้ เรียกว่า “ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการขอซื้อไม้ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์”

      ข้อ ๒. ระเบียบมหาเถรสมาคมนี้   ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์   เป็นต้นไป

      ข้อ ๓ ตั้งแต่วันใช้ระเบียบมหาเถรสมาคมนี้ ให้ยกเลิกระเบียบคณะสงฆ์ ว่าด้วยการขอซื้อไม้ขอนสักและไม้กระยาเลยของรัฐบาล พ.ศ. ๒๔๙๐ หรือระเบียบคำสั่งอื่นใดที่มีบัญญัติไว้แล้วในระเบียบมหาเถรสมาคมนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบมหาเถรสมาคมนี้

      ข้อ ๔ ให้เจ้าอาวาสที่จะขอซื้อไม้ รายงานตามลำดับจนถึงเจ้าคณะจังหวัด ให้เจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้พิจารณาว่า สิ่งที่จะก่อสร้างหรือปฏิสังขรณ์นั้น สมควรหรือไม่ประการใด ถ้าเห็นสมควรก็ให้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด

      ข้อ ๕ ในคำขอซื้อให้แสดงรายการ ดังต่อไปนี้

            ๕.๑ แบบแปลนและแผนผังการก่อสร้าง หรือรายการที่จะปฏิสังขรณ์ ดั้งมีขนาดกว้าง ยาว และสูง พร้อมทั้งรายการตัวไม้ด้วย

            ๕.๒ ตัวไม้ชนิดใดจะใช้ไม้สักหรือไม้กระยาเลย ชนิดละเท่าใด ต้องบอกโดยละเอียด

            ๕.๓ มีเงินทุนสำหรับก่อสร้างหรือปฏิสังขรณ์แล้วเท่าใด

            ๕.๔ จะก่อสร้างหรือปฏิสังขรณ์ให้สำเร็จได้ประมาณเวลาเท่าใด

      ข้อ ๖ เมื่อก่อสร้างหรือปฏิสังขรณ์เสร็จแล้ว ต้องรายงานผลการก่อสร้างหรือปฏิสังขรณ์แล้วแต่กรณีพร้อมทั้งภาพโดยลำดับ จนถึงเจ้าคณะจังหวัด ให้เจ้าคณะจังหวัดแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อรายงานกรมการศาสนาทราบ

      ข้อ ๗ หลักเกณฑ์ในการขอซื้อไม้ขององค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ถือปฏิบัติดังนี้

            ๗.๑ ถ้าไม้ที่ขอซื้อมีราคาภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้เจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้รับรอง

            ๗.๒ ถ้าไม้ที่ขอซื้อมีราคาตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ให้เจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้รับรอง และเสนอขอความเห็นชอบต่อเจ้าคณะภาค

            ๗.๓ ถ้าไม้ที่ขอซื้อมีราคาตั้งแต่ ๒๐๐,๐๐๐ บาทขึ้น ให้เจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้รับรอง และเสนอขอความเห็นชอบจนถึงเจ้าคณะใหญ่

      ข้อ ๘ วัดที่เคยขอซื้อไม้เพื่อก่อสร้างหรือปฏิสังขรณ์ แล้วจะขอซื้อไม้ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครั้งต่อไปอีก จะต้องเป็นเวลาหลังจาการขอซื้อครั้งที่แล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี และจะขอซื้อได้ไม่เกิน ๑ ใน ๔ ของราคาที่ซื้อครั้งก่อน

      ในการขอซื้อไม้ตามวรรคแรกนี้ แต่ละครั้งให้วัดแจ้งด้วยว่า วัดได้ขอซื้อครั้งหลังสุดเมื่อใด

      ข้อ ๙ เจ้าอาวาสและผู้รับรองตามข้อ ๗.๑, ๗.๒, ๗.๓ จะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากากรซื้อไม้นี้โดยตลอด

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๙

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปรินายก

ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม


[1] ประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๖๕ ตอนที่ ๑ :  ๒๕ มกราคม ๒๕๒๐