ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการขอซื้อไม้ฯ พ.ศ. ๒๕๓๗

ระเบียบมหาเถรสมาคม

ว่าด้วยการขอซื้อไม้ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พ.ศ. ๒๕๓๗ [1]

———————–

      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ตรี แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕  มหาเถรสมาคมวางระเบียบมหาเถรสมาคมไว้ ดังต่อไปนี้

      ข้อ ๑. ระเบียบมหาเถรสมาคมนี้ เรียกว่า “ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการขอซื้อไม้ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๗”

      ข้อ ๒. ระเบียบมหาเถรสมาคมนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์ เป็นต้นไป

      ข้อ ๓ ตั้งแต่วันใช้ระเบียบมหาเถรสมาคมนี้ ให้ยกเลิกระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการขอซื้อไม้ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.๑๕๑๙

      ข้อ ๔ ให้เจ้าอาวาสที่จะขอซื้อไม้ รายงานตามลำดับจนถึงเจ้าคณะจังหวัด ให้เจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้พิจารณาว่า สิ่งที่จะก่อสร้างหรือปฏิสังขรณ์นั้น สมควรหรือไม่ประการใด ถ้าเห็นสมควรก็ให้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด

      ข้อ ๕ ในคำขอซื้อให้แสดงรายการดังต่อไปนี้

             ๕.๑ แบบแปลนและแผนผังการก่อสร้างหรือรายการที่จะปฏิสังขรณ์ต้องมีขนาดกล้าง ยาว และสูง พร้อมทั้งรายการตัวไม้ด้วย

             ๕.๒ ตัวไม้ชนิดใดจะใช้ไม้สักหรือไม้กระยางเลย ชนิดละเท่าใด ต้องบอกโดยละเอียด

             ๔.๓ มีเงินทุนสำหรับก่อสร้างหรือปฎิสังขรณ์อยู่แล้วเท่าใด

             ๕.๔ จะก่อสร้างหรือปฏิสังขรณ์ให้สำเร็จได้ประมาณเวลาเท่าใด

      ข้อ ๖ เมื่อก่อสร้างหรือปฏิสังขรณ์แล้ว ต้องรายงานผลการก่อสร้าง หรือปฏิสังขรณ์ แล้วแต่กรณีพรัอมทั้งภาพถ่ายโดยลำดับ จงถึงเจ้าคณะจังหวัดให้เจ้าคณะจังหวัดแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อรายงานกรมการศาสนาทราบ

      ข้อ ๗ หล้กเกณฑ์ในการซื้อไม่ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ถือปฏิบัติดังนี้

            ข้อ ๗.๑ ถ้าไม้ที่ขอซื้อมีราคาภายในวงเงินไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐.- บาท ให้เจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้รับรอง

            ข้อ ๗.๒ ถ้าไม้ที่ขอซื้อมีราคาตั้งแต่ ๓๐๐,๐๐. บาท ไม่เกิน ๖๐๐,๐๐๐.- บาท ให้เจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้รับรอง และเสนอขอความเห็นชอบต่อเจ้าคณะภาค

            ข้อ ๗.๓ ถ้าไม้ที่ขอซื่อมีราคาตั้งแต่ ๖๐๐,๐๐๐.- ขึ้อไปให้เจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้รับรองและเสนอขอความเห็นชอบจนถึงเจ้าคณะใหญ่

      ข้อ ๘ วัดที่เคยขอซื้อไม้เพื่อก่อสร้างหรือปฏิสังขรณ์ แล้วจะขอซื้อไม้ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งต่อไปอีกจะต้องเป็นเวลาหลังจากการขอซื้อครั้งที่แล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี และจะขอซื้อได้ไม่เกิน ๑ ใน ๔ ของราคาที่ซื้อครั้งก่อน

      ในการขอซื้อไม้ตามวรรคแรกนี้ แต่ละครั้งให้วัดแจ้งด้วยว่า วัดได้ขอซื่อครั้งหลังสุดเมื่อใด

      ข้อ ๙ เจ้าอาวาสและผู้รับรองตามข้อ ๗.๑, ๗.๒, และ ๗.๓ จะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการซื้อไม้นี้โดยตลอด

      ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๗

(สมเด็จพระญาณสังวร)

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม


[1] ประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๘๒ ตอนที่ ๖ :  ๒๕ มิถุนายน  ๒๕๓๗