ระเบียบตั้งประทวนและสัญญาบัตร พระครูกรรมการศึกษา

ระเบียบตั้งประทวนและสัญญาบัตร

พระครูกรรมการศึกษา*

————–

      ๑. เป็นกรรมการศึกษา หรือผู้อุปการะโรงเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี

      ๒. สร้างโรงเรียนถาวร

      ๓.เจ้าหน้าที่เห็นพร้อมกันทั้งฝ่ายสงฆ์และฝ่ายบ้านเมืองตั้งแต่ชั้นแขวงและอำเภอ

      ๔.มีความชอบทั้งทางโรงเรียน ทั้งทางพระศาสนา

      ๕.ชั้นพระครูประทวน ควรมีพรรษาไม่ต่ำกว่า ๕

      ๖.ตั้งเป็นพระครูประทวนมาแล้วไม่ต่ำกว่า ๓ ปี และมีพรรษาไม่ต่ำกว่า ๑๐ จึงให้เป็นพระครูสัญญาบัตรฯ

      ให้ใช้ตามระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๔๗๗ เป็นต้นไป.ฯ

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม


*  จากแถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๒๓ ภาค ๒ หน้า ๕๐๙