คำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง การจัดทำทะเบียนประวัติพระภิกษุสามเณร และศิษย์วัด พ.ศ. ๒๕๓๘

คำสั่งมหาเถรสมาคม

เรื่อง การจัดทำทะเบียนประวัติพระภิกษุสามเณร และศิษย์วัด

พ.ศ. ๒๕๓๘[1]

—————–

        อาศัยอาจตามความในมาตรา ๑๕ ตรี แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  มหาเถรสมาคมออกคำสั่งไว้ ดังต่อไปนี้

        ข้อ ๑. คำสั่งมหาเถรสมาคมนี้ เรียกว่า “คำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง การจัดทำทะเบียนประวัติพระภิกษุสามเณร และศิษย์วัด พ.ศ. ๒๕๓๘”

        ข้อ ๒. คำสั่งมหาเถรสมาคมนี้  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์ เป็นต้นไป

        ข้อ ๓. ตั้งแต่วันใช้คำสั่งมหาเถรสมาคมนี้ ให้ยกเลิกคำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง การจัดทำทะเบียนประวัติพระภิกษุสามเณร และศิษย์วัด พ.ศ. ๒๕๒๓

        ข้อ ๔ ให้เจ้าอาวาสทุกวัด จัดทำทะเบียนประวัติพระภิกษุสามเณรและศิษย์วัด ตามแบบท้ายคำสั่งนี้ โดยทำเป็น ๒ ชุด ชุดที่หนึ่งบันทึกลงในเล่มแล้วเก็บรักษาไว้ที่วัด ชุดที่สองบันทึกลงเป็นแผ่น ๆ รูปละ หรือคนละหนึ่งชุด ข้อความตรงกับที่บันทึกลงในเล่ม เมื่อจัดทำแล้วรวบรวมส่งกรมการศาสนาภายในวันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒

        สำหรับในปีต่อ ๆ ไป ให้จัดทำเฉพาะพระภิกษุสามเณร และศิษย์วัดที่มาอยู่ใหม่ แล้วแจ้งให้กรมการศาสนาทราบ

        ข้อ ๕ ในการที่พ้นจากสังกัด หรือเปลี่ยนแปลงภาวะ ให้เจ้าอาวาสหมายเหตุในทะเบียนประวัติ แล้วแจ้งให้กรมการศาสนาทราบ

สั่ง ณ วันที่ ๒  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๓๘

สมเด็จพระญาณสังวร

(สมเด็จพระญาณสังวร)

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม


[1] ประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๘๓  ตอนที่ ๑ :  ๒๕  มกราคม  ๒๕๓๘

Views: 3