ระเบียบ การจ่ายเงินผลประโยชน์ของวัด พุทธศักราช ๒๔๙๘

ระเบียบ

การจ่ายเงินผลประโยชน์ของวัด

พุทธศักราช ๒๔๙๘[1]

—————–

      โดยที่ระเบียบการจ่ายเงินผลประโยชน์ของวัด พุทธศักราช ๒๔๘๘  ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ การเงินที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน คณะสังฆมนตรีจึงได้ลงมติให้ยกเลิกระเบียบการจ่ายเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๘ และให้ถือปฎิบัติตามระเบียบการจ่ายเงินของวัด พุทธศักราช ๒๔๙๘ ดังต่อไปนี้

      ข้อ ๑ ระเบียบนี้ให้เรียกว่า “ ระเบียบการจ่ายเงินผลประโยชน์ของวัด พุทธศักราช ๒๔๙๘”

      ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

      ข้อ ๓ ตั้งแต่วันใช้ระเบียบนี้ ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบอื่นในส่วนที่ได้วางไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งแย้งกับระเบียบนี้

      ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ คำว่า “เงินผลประโยชน์ของวัด” หมายถึงเงินรายได้จากการจัดประโยชน์ศาสนสมบัติของวัด ที่กรมการศาสนา หรือที่จังหวัด หรืออำเภอจัดอยู่ หรือเงินที่วัดได้มาโดยวิธีอื่นนอกจากเงินการกุศล และได้เข้าบัญชีรวมเป็นเงินผลประโยชน์ของวัด ทางกรมการศาสนา จังหวัด หรืออำเภอ

      ข้อ ๕ การจ่ายเงินผลประโยชน์ของวัด ต้องอยู่ในวงแห่งกิจการหรือความจำเป็นของวัด และต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีหน้าที่พิจารณาอนุมัติตามที่ระบุไว้ในระเบียบนี้ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ให้อธิบดีกรมการศาสนา ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอำเภอ แล้วแต่กรณีสั่งจ่ายตามจำนวนที่ได้รับอนุมัตินั้น

      ข้อ ๖ เงินผลประโยชน์ของวัด แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ

             (๑) เงินผลประโยชน์ส่วนกลาง ได้แก่เงินของวัดต่าง ๆ ที่กรมการศาสนาจัดประโยชน์

             (๒) เงินผลประโยชน์ในส่วนภูมิภาค ได้แก่เงินของวัดต่าง ๆ ที่จังหวัดหรืออำเภอจัดประโยชน์

      เงินผลประโยชน์ส่วนกลาง

      ข้อ ๗ การเบิกจ่ายเงินผลประโยชน์ส่วนกลาง ถ้าจำนวนเงิน

             (๑) ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท ให้เจ้าอาวาสพิจารณาสั่งอนุมัติ เว้นแต่จะได้มีคำสั่งของคณะสงฆ์เป็นพิเศษ อนุญาตให้พิจารณาอนุมัติหรือสั่งได้เกินกว่ากำหนดนี้ แต่ต้องไม่เกิน ๔,๐๐๐ บาท

             (๒) ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาทเจ้าคณะอำเภอพิจารณาอนุมัติ

             (๓) ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท เจ้าคณะจังหวัดพิจารณาอนุมัติ

             (๔) ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท เจ้าคณะตรวจการพิจารณาอนุมัติ

             (๕) ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท สังฆมนตรีว่าการองค์การสาธารณูปการพิจารณาอนุมัติ

             (๖) ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท สังฆนายกพิจารณาอนุมัติ

             (๗) เกินกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท คณะสังฆมนตรีพิจารณาอนุมัติ

      เงินผลประโยชน์ส่วนภูมิภาค

      ข้อ ๘ การเบิกจ่ายเงินผลประโยชน์ในส่วนภูมิภาค ถ้าจำนวนเงิน

             (๑) ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท เจ้าอาวาสพิจารณาอนุมัติ

             (๒) ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท เจ้าคณะอำเภอพิจารณาอนุมัติ

             (๓) ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท เจ้าคณะจังหวัดพิจารณาอนุมัติ

             (๔) ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท เจ้าคณะตรวจการพิจารณาอนุมัติ

             (๕) ไม่เกิน๒๐,๐๐๐ บาท สังฆมนตรีว่าการองค์การสาธารณูปการพิจารณาอนุมัติ

             (๖) ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท สังฆนายกพิจารณาอนุมัติ

             (๗) เกินกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท คณะสังฆมนตรีพิจารณาอนุมัติ

      ข้อ ๙ การจ่ายเงินที่ต้องจ่ายตามข้อผูกพันของกฎหมาย เช่นค่าธรรมเนียมรังวัดที่ดิน

ค่าธรรมเนียมฟ้องคดี ค่าภาษีอากร ฯลฯ ให้ผู้มีหน้าที่สั่งจ่ายตามความในข้อ ๕ มีอำนาจสั่งจ่ายได้ โดยความเห็นชอบของเจ้าอาวาส

      ข้อ ๑๐ การเบิกจ่ายเงินผลประโยชน์ของวัด ให้เสนอผ่านขอความเห็นชอบตามลำดับขึ้นไป ดังระบุไว้ในข้อ ๗ หรือข้อ ๘ แล้วแต่กรณี จนถึงผู้มีหน้าที่พิจารณาอนุมัติ

      ข้อ ๑๑ ในการเบิกจ่ายเงินผลประโยชน์ของวัด เพื่อก่อสร้างซ่อมแซมศาสนสถาน หรืออาคารของวัด ให้เสนอรายการก่อสร้างซ่อมแซมประกอบการพิจารณาด้วย แต่ถ้าเป็นการก่อสร้างถาวรวัตถุที่ใช้จ่ายเงินปลูกสร้างเกินกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท ต้องมีแบบแปลนแผนผังด้วย

      ข้อ ๑๒ ในการพิจารณาอนุมัติเงินรายจ่ายประจำปีของวัดทั้งหลายนั้น ให้นำข้อความในข้อ ๗ หรือข้อ ๘ แห่งระเบียบนี้มาบังคับใช้โดยอนุโลม

      ข้อ ๑๓ ให้สังฆมนตรีว่าการองค์การสาธารณูปการ รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจหน้าที่ในการที่จะชี้แจงแนะนำหรือวางวิธีปฎิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้

      ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๔๙๘

สมเด็จพระวันรัต

สังฆนายก


[1]ลงในแถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๔๓  ภาค ๖  :  ๒๕  ธันวาคม  ๒๔๙๘

Hits: 86