ส่วนที่ ๖ การคณะสงฆ์

ส่วนที่ ๖

การคณะสงฆ์

———-

        คำว่า การ เป็นคำนาม ในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายว่า งาน สิ่งหรือเรื่องที่ต้องทำ ถ้าอยู่หน้านาม หมายถึง เรื่อง ธุระ หน้าที่ 

        ดังนั้น  เมื่อรวม การ กับ คณะสงฆ์  เป็น การคณะสงฆ์  จึงหมายถึง งานของคณะสงฆ์ สิ่งหรือเรื่องที่คณะสงฆ์ต้องทำ  สิ่งหรือเรื่องที่คณะสงฆ์ควรทำ  ธุระของคณะสงฆ์  หน้าที่ของคณะสงฆ์  โดยตรงได้แก่กิจการที่คณะสงฆ์ต้องกระทำหรือที่คณะสงฆ์ควรกระทำ  กิจการที่เป็นงานของคณะสงฆ์  กิจการที่คณะสงฆ์ต้องถือหรือควรถือเป็นธุระหน้าที่  เพราะเป็นกิจการขององค์กรปกครองคณะสงฆ์ทุกส่วนและทุกชั้น  เพราะคณะสงฆ์ต้องดำเนินกิจการคณะสงฆ์โดยแท้ 

        ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  มาตรา ๑๕ ตรี (๑) และ (๓)  และข้อ ๕ แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ.๒๕๔๑)  ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์  กล่าวถึง การ ไว้โดยชัดเจนเป็น ๖ คือ

        ๑การรักษาความเรียบร้อยดีงาม        

        ๒การศาสนศึกษา

        ๓การศึกษาสงเคราะห์

        ๔การเผยแผ่พระพุทธศาสนา

        ๕การสาธารณูปการ                           

        ๖การสาธารณสงเคราะห์

        กิจการคณะสงฆ์ และกิจการพระศาสนา จะมีมากน้อยเพียงใดก็ตาม ย่อมรวมลงใน การ ทั้ง ๖ นี้  และการทั้ง ๖ นี้  เป็นงานในหน้าที่ขององค์กรปกครองคณะสงฆ์โดยแท้ แต่วิธีดำเนินการนั้น ให้เป็นไปตามที่กำหนดในระเบียบมหาเถรสมาคม

        อนึ่ง  การนิคหกรรม  ตามมาตรา ๒๔ – ๒๕ ซึ่งแต่ใช้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช ๒๔๘๔ เรียกว่า การวินิจฉัยอธิกรณ์  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎมหาเถรสมาคม 

        กล่าวโดยสรุปแล้ว การ ที่กล่าวมานี้  ย่อมอยู่ในอำนาจหน้าที่ของเจ้าอาวาส เจ้าคณะ และ มหาเถรสมาคม  ตลอดจนพระภิกษุ  คณะบุคคล ที่มหาเถรสมาคมมอบให้เป็นผู้ใช้อำนาจหน้าที่ทั้งสิ้น