ส่วนที่ ๗ สำนักงานเจ้าคณะ

ส่วนที่ ๗

สำนักงานเจ้าคณะ

————–

        สำนักงานเจ้าคณะ  หมายถึง  ที่ทำการของเจ้าคณะหรือศูนย์รวมงานการคณะสงฆ์และพระศาสนาของเจ้าคณะชั้นนั้น ๆ  ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ก็ดี  ในกฎมหา-เถรสมาคมเป็นต้นก็ดี   มิได้กำหนดเรื่องสำนักงานเจ้าคณะส่วนใดชั้นใดไว้    แต่ในพระ ราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ ได้กำหนดให้กรมการศาสนาทำหน้าที่สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม  ซึ่งเลขาธิการมหาเถรสมาคมเป็นผู้สนองงานของคณะสงฆ์ส่วนกลางหรือของมหาเถรสมาคม สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมจึงเป็นศูนย์รวมงานขององค์กรปกครองคณะสงฆ์ชั้นสูงสุด คือมหาเถรสมาคม  เมื่อแหล่งรวมงานขององค์กรสูงสุดเรียก สำนัก องค์กรปกครองคณะสงฆ์ส่วนย่อย  จึงนำบทบัญญัติในมาตรา ๑๓ มาเทียบเคียง  ใช้เรียกแหล่งรวมงานในส่วนและชั้นนั้น ๆ ว่า สำนักงานเจ้าคณะ โดยใช้กันอย่างทั่วถึง  แม้กรมการศาสนาจัดงบประมาณอุดหนุนการปฏิบัติงานของเจ้าคณะ ก็ใช้คำว่า สำนัก งานเจ้าคณะ  เช่น  สำนักงานเจ้าคณะใหญ่   สำนักงานเจ้าคณะภาค  สำนักงานดังว่านี้  ล้วนแต่เป็นศูนย์รวมงานในเขตปกครองคณะสงฆ์ชั้นนั้น ๆ  สำนักงานเจ้าคณะดังกล่าวนั้น  อาจแบ่งงานออกเป็น  ฝ่าย  ส่วน  แผนก  ตามความเหมาะสม  โดย รวมการทั้ง ๖  เข้าเป็น ฝ่าย  หรือส่วน หรือแผนก  แบ่งการบังคับบัญชารับผิดชอบกัน ระหว่างเจ้าคณะและรองเจ้าคณะ  เขตปกครองชั้นหนึ่ง  มีสำนักงานเดียวคือ สำนักงานเจ้าคณะ ไม่มีสำนักงานรองเจ้าคณะ  เพราะเจ้าคณะและรองเจ้าคณะก็อยู่ในสังกัดเดียว กันแบบพี่กับน้องนั่นเอง  และในสำนักงานเจ้าคณะทุกชั้น   ก็มีเลขานุการเจ้าคณะเป็น ผู้ทำการเลขานุการ  เลขานุการรองเจ้าคณะ (ถ้ามี)  เป็นผู้ช่วย

Views: 12