ส่วนที่ ๓ ความต่างแห่ง พระคณาธิการกับพระสังฆาธิการ

ส่วนที่ ๓

ความต่างแห่ง

พระคณาธิการกับพระสังฆาธิการ

————

พระคณาธิการ

        พระคณาธิการ เป็นนามบัญญัติตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช ๒๔๘๔ มีอำนาจหน้าที่เฉพาะการบริหารการคณะสงฆ์และการพระศาสนาตามที่กำหนดในองค์การทั้ง ๔ คือ  องค์การปกครอง  องค์การศึกษา  องค์การเผยแผ่  และองค์การสาธารณูปการ  

        ในส่วนภูมิภาคเล่า  เจ้าคณะตรวจการและเจ้าคณะตรวจการผู้ช่วยภาคต่าง ๆ ก็เพียงทำหน้าที่ควบคุม สั่งการ และแนะนำ  ชี้แจง  กิจการอันเกี่ยวกับการบริหารการคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย  สังฆาณัติ  กติกาสงฆ์  กฎองค์การ  กฎหมาย  ข้อบังคับ  และระเบียบ

        ในชั้นจังหวัดและชั้นอำเภอ  ได้แยกหน้าที่บริหารการคณะสงฆ์เป็นองค์การ  มีกรรมการสงฆ์ประจำองค์การ โดยเจ้าคณะจังหวัดเป็นประธานคณะกรรมการสงฆ์จังหวัด  เจ้าคณะอำเภอเป็นประธานคณะกรรมการสงฆ์อำเภอ

        แม้ในตอนสุดท้ายแห่งการใช้พระราชบัญญัติดังกล่าว ในชั้นภาค  ก็ได้กำหนดให้มีเจ้าคณะตรวจการประจำองค์การดังเช่นชั้นจังหวัดและอำเภอ แต่ยังมิได้แต่งตั้งเจ้าคณะตรวจการประจำองค์การตามที่กำหนดขึ้นใหม่  ก็ถูกยกเลิกเสีย

        ในชั้นตำบลและชั้นวัด  เจ้าคณะตำบลและเจ้าอาวาส คงรับปฏิบัติหน้าที่งานของทุกองค์การ

พระสังฆาธิการ

        พระสังฆาธิการ เป็นนามบัญญัติตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๓๕  มีอำนาจหน้าที่ในการปกครองคณะสงฆ์ในเขตปกครองของตน คือ บริหารการคณะสงฆ์และการพระศาสนาตามที่กำหนดใน ๔ องค์การเดิม  แต่มิได้จัดเป็นองค์การ  ซึ่งเป็นตัวองค์กรบริหาร  คงยึดเอาเฉพาะลักษณะงานในองค์การนั้น ๆ เปลี่ยนเรียกว่า การ  กล่าวคือ    การรักษาความเรียบร้อยดีงาม  (เดิมคืองานในองค์การปกครอง)  ๑  การศาสนศึกษา  (เดิมคืองานในองค์การศึกษา) ๑    การเผยแผ่พระพุทธศาสนา  (เดิมคืองานในองค์การเผยแผ่) ๑  การสาธารณูปการ  ๑  และเพิ่มการศึกษาสงเคราะห์และการสาธารณ-สงเคราะห์เข้า  พร้อมทั้งเอาการนิคหกรรม  (เดิมคือการวินิจฉัยอธิกรณ์)  รวมเข้าอยู่ในอำนาจหน้าที่เจ้าคณะชั้นนั้น ๆ   เพื่อมิให้เกิดความถ่วงดุลแห่งอำนาจดังเช่นกฎหมายฉบับเดิม  เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปโดยถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม  ได้กำหนดให้มีรองเจ้าคณะ  เป็นผู้ช่วยเจ้าคณะในชั้นนั้น ๆ  อีกส่วนหนึ่ง  แม้ในส่วนวัด  ก็ให้มีรองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส  เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนั้น ๆ