ส่วนที่ ๔ คุณสมบัติพระสังฆาธิการ

ส่วนที่ ๔

คุณสมบัติพระสังฆาธิการ

———–

        คุณความดีเฉพาะตัวของผู้จะได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระสังฆาธิการก็ดี  ของผู้จะดำรงตำแหน่งพระสังฆาธิการต่อไปก็ดี   เรียกว่า  คุณสมบัติพระสังฆาธิการ   แยกเป็น ๒ คือ

        คุณสมบัติทั่วไป  กำหนดไว้  ๗ คือ

               ๑)  มีพรรษาสมควรแก่ตำแหน่ง

               ๒)  มีความรู้สมควรแก่ตำแหน่ง

               ๓)  มีความประพฤติเรียบร้อยตามพระธรรมวินัย

               ๔)  เป็นผู้ฉลาดสามารถในการปกครองคณะสงฆ์

               ๕)  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ   ไร้ความสามารถ    หรือมีจิตฟั่นเฟือน  ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคเรื้อน หรือเป็นวัณโรคในระยะอันตรายจนเป็นที่น่ารังเกียจ

               ๖)  ไม่เคยต้องคำวินิจฉัยลงโทษในอธิกรณ์ที่พึงรังเกียจมาก่อน

               ๗) ไม่เคยถูกถอดถอนหรือถูกปลดจากตำแหน่งใด  เพราะความ ผิดมาก่อน

        คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง   มีรายละเอียดแตกต่างกัน  ดังความในกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๔๑) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ  ข้อ ๗,  ๑๐,  ๑๔,  ๑๘,  ๒๒,  ๒๖,  ๒๙,  และ ๓๐  คุณสมบัติดังกล่าวนี้  คงกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำ สูงไปกว่าที่กำหนดไว้เป็นการดียิ่ง  และกำหนดตายตัวเฉพาะพรรษา  นอกนั้นหากมีความจำเป็นผ่อนผันได้เฉพาะกรณี