ตอนที่ ๑ มาตรฐานอุปกรณ์งานสารบรรณ

ส่วนที่ ๔

ข้อควรศึกษาเกี่ยวกับงานสารบรรณ

————–

ตอนที่ ๑

มาตรฐานอุปกรณ์งานสารบรรณ

————-

        ๑. กระดาษพิมพ์  ทางราชการใช้กระดาษตราครุฑ   ทางการคณะสงฆ์ใช้กระดาษสีขาวตราเสมาธรรมจักรสีเหลืองแก่  ที่นิยมใช้มี ๒ ชนิด คือ

                   (กระดาษยาว   ขนาด ๒๑๕  มม.  x  ๓๔๐  มม. (กระดาษพับ ๔)

                   (กระดาษสั้น    ขนาด ๑๑๕  มม.  x  ๒๘๕  มม. (กระดาษพับ ๓)

        ๒. ซอง  โดยปกติใช้สีขาวหรือสีน้ำตาล  ทางราชการใช้ซองตราครุฑ  ทางการคณะสงฆ์ใช้ตราเสมาธรรมจักร  มี  ๓ ขนาด คือ

                  (๑)  ซองใหญ่พิเศษ  สีน้ำตาลแก่  ขนาด ๒๗๕  มม.  x  ๔๔๕ มม.

                   (ซองใหญ่  ขนาด ๒๑๐ มม. x  ๒๕๐  มม. (กระดาษยาวพับ ๒)

                   (ซองเล็ก   ขนาด ๑๑๕ มม. x  ๒๓๓  มม. (กระดาษพับ ๓ และ ๔)

        ๓.  ตรารับหนังสือ   คือ  ตรายางขนาด  (๒.๕  ซม. x ๕  ซม.)

        ๔.  ใบรับหนังสือ     ใช้กำกับการส่งหนังสือ  เพื่อให้ผู้รับเซ็นชื่อแล้วนำกลับ

        ๕.  ทะเบียนหนังสือรับ  สำหรับใช้ลงรายการรับหนังสือเข้า

        ๖.  ทะเบียนหนังสือส่ง   ใช้สำหรับลงรายการหนังสือออก 

        ๗.  ทะเบียนเก็บหนังสือ   เป็นทะเบียนที่ใช้ลงรายการทะเบียนหนังสือเก็บ 

        ๘.  บัญชีหน้าเรื่อง        ใช้ลงรายการหนังสือที่เก็บ

Views: 12